search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
publieke diensten leidt niet tot ARRIËN KRUYT


Jurist Arriën Kruyt is voorzitter van reizigersvereniging Rover. Kruyt is een allround bestuurder, interimmanager en adviseur.


“De reiziger heeft baat bij een goed functionerend ProRail. Dan zeg ik, geef de directie die dit kan organise- ren hier ook de mogelijkheden toe en val ze niet lastig met ambtelijke mis- sieven. ProRail centraliseren, om- vormen tot een overheidsdienst het- geen de staatssecretaris nu wil, acht ik geen goed plan. Een overheid moet zich er niet mee gaan bemoeien hoe je bedrijfsvoering doet. Dat gaat altijd fout.”


“ProRail heeft natuurlijk een hele tijd slecht gefunctioneerd, dat weten we al- lemaal en daar heeft Rover als geen an- der kritiek op uitgeoefend. Dat zat hem erin dat er geen capabele mensen in de directie zaten, daarmee is heel veel fout gegaan. Ik vind het niet verstandig om op het moment dat er eindelijk een di- recteur zit die zijn zaken wél goed aan- pakt aan het besturingsmodel wordt ge- sleuteld.”


“Dit zou betekenen dat zo’n directeur een belangrijk deel van zijn tijd en aan- dacht kwijt is aan de vraag hoe de zaak moet worden aangestuurd, in plaats van het werk te doen dat hij moet doen. De directie krijgt dus een verkeerde tijds- besteding. De directie van ProRail moet zich bezighouden met de vraag hoe het bedrijf beter kan functioneren. Het is al- lemaal tijdverlies. De directie raakt er niet alleen van in rep en roer, ook de on- dernemingsraad, de vakbonden, ieder-


een komt met ingewikkelde vraagstuk- ken te zitten, zoals: hoe zit ’t met de pensioenen van werknemers. Ook het fiscale regime is onduidelijk. Je trekt een waaier van problemen open die je niet een, twee drie opgelost hebt.”


“Het is duidelijk waar het vandaan komt: De staatssecretaris van I&M is ontevre- den over het functioneren van de raad van commissarissen van ProRail. Dat recht heeft ze, maar haar oplossing strijkt tegen de haren in van alle belang- hebbenden. Tijdens de hoorzitting, het rondetafelgesprek in juni met de Twee- de Kamer waar ik ook aanwezig was, waren vertegenwoordigers van allerlei vervoersbedrijven aanwezig, Arriva, NS, eigenlijk iedereen raadde het af dat Pro- Rail wordt ingelijfd bij Rijkswaterstaat. Ook vanuit de vakbond en van de di- recteur van het Havenbedrijf Rotter- dam, voor wie het toch van cruciaal be- lang is dat die aansluiting op het spoor goed verloopt, kwamen dergelijke gelui- den. Iedereen raadt het af, toch houdt de staatssecretaris voet bij stuk.”


“De vorige staatssecretaris is natuurlijk bijna gesneuveld vanwege de fi nancië- le problemen van ProRail, vandaar dat ik de reflex van de opvolgster wel be- grijp dat zij denkt: ik wil grip op die zaak hebben om daarmee te voorkomen dat ik in de Tweede Kamer in de problemen kom. Dus ik begrijp die gedachtegang wel, maar ik vind het de verkeerde op-


CONTRA


lossing. Als je ontevreden bent met de raad van commissarissen, dan moet je dáár de oplossing zoeken en niet aan de structuur gaan sleutelen. De staats- secretaris moet nu met voorstellen gaan komen, dan krijg je ongetwijfeld weer een debat in de Tweede Kamer. Ik sluit niet uit dat een zorgvuldig proces over deze kabinetsperiode heen loopt.”


“Een overheid moet zich niet bemoeien met bedrijfsvoering.”


REAGEREN?


Mail naar info@otar.nl Nr.6 - 2016 OTAR


O Nr.6 - 2016TAR 15


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40