search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
worden op basis van drie uitgangspunten, namelijk: neem het systeem als uitgangspunt, omarm de onzekerheden en zorg voor efficiënt beheer.”


Systeem als uitgangspunt Een kunstwerk staat volgens Voortman nooit op zichzelf maar vervult altijd een functie in samenhang met het watersysteem. “Om te komen tot een doelmatige aanpak van de vervanging moeten we ons afvragen wat de functies van ons watersys- teem zijn voor nu en in de nabije toekomst. De eerste stap- pen in de richting van beheer op systeemniveau zijn al ge- zet. De bediening van een groot aantal belangrijke objecten wordt gecentraliseerd, waarmee de mogelijkheid voor sturing op corridorniveau geopend wordt. Met hetzelfde uitgangs- punt kunnen fysieke ingrepen in het systeem worden gepland en ontworpen. Het startpunt is het huidige systeem. Veel ob- jecten daarin zullen ook in de toekomst een functie houden, maar die functie kan anders zijn dan dat hij was. Daarnaast moeten we de mogelijkheid open houden om objecten te la- ten vervallen als ze in de huidige context geen functie meer hebben. Ook het bouwen van nieuwe objecten op nieuwe lo- caties moeten we niet op voorhand uitsluiten.”


Omarm onzekerheden Ten tijde van de aanleg van het nu bestaande watersysteem leek men volgens Voortman niet te twijfelen aan hoe de toe- komst eruit zou zien. “Artikelen uit die tijd ademen een grote mate van zekerheid over bijvoorbeeld het belang van steen- kool, de maximale omvang van schepen. Wat betreft het kli- maat was men er zeker van dat het kouder zou worden als gevolg van de aanstaande ijstijd. Als we nu een ding kunnen vaststellen, dan is het dat de wereld er anders uit ziet dan destijds door de ontwerpers werd gedacht. Nu we aan de vooravond staan van het opnieuw inrichten van het watersys- teem moeten we ons daarvan bewust zijn. We zullen de onze- kerheden in ogenschouw moeten nemen en ons afvragen wat dat betekent voor het ontwerp en beheer van het watersys- teem. Dat is een uitdagende opgave, om te beginnen voor de ontwerpers. Het robuust of aanpasbaar maken van objecten met het oog op onzekerheden is nog nauwelijks ingeburgerd in de ontwerppraktijk.”


Efficiënt beheer Voortman: “We kunnen er vanuit gaan dat het watersysteem gereguleerd zal blijven en dat een flink aantal objecten daar- voor nodig is. Daarom moeten we zorgen dat de portfolio van objecten efficiënt kan worden beheerd en onderhouden. En ook daarbij moeten onzekerheden in ogenschouw worden ge- nomen. Bij een groot aantal oudere objecten treden proble- men op in het onderhoud die veroorzaakt worden door stren- ger geworden regels omtrent arbeidsomstandigheden en milieu. Verder is het belang van elektronica en software veel groter dan in het verleden ooit is voorzien.“


Ontwikkelingen en voorbeelden Bovenstaande gedachtengang is niet nieuw. De systeemge- dachte heeft in het verleden al geleid tot het verminderen van het aantal objecten in het systeem. Zo is in 1965 in het Julia-


Sluis Twentekanaal jaren 30


De sluis in het Julianakanaal bij Roosteren


nakanaal de sluis in Roosteren gesloopt, nadat de sluizen in Born en Maasbracht waren gemoderniseerd. In België telde het kanaal Brussel-Charleroi in 1832 nog 55 sluizen. Na ver- schillende moderniseringen is dit nu terug gelopen tot 10 slui- zen bij het hellend vlak van Ronquieres. Verder is er onder- zoek uitgevoerd naar het verminderen van het aantal stuwen in de Nederrijn en Lek en het opnieuw inrichten van de Maas.


Het verouderende areaal aan natte kunstwerken biedt vol- gens Voortman een uitgelezen kans om het Nederlandse wa- tersysteem te moderniseren en verbeteren. “We hebben de mogelijkheden om het systeem opnieuw te doordenken en de onzekerheden over de toekomst daarin te betrekken. Bij het vernieuwen van het systeem kunnen we ervoor zorgen dat het areaal goed beheerbaar en onderhoudbaar is.”


Meer Informatie: www.arcadis.com Nr.6 - 2016 OTAR O Nr.6 - 2016TAR 25


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40