search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Daarnaast wil Rotterdam bij meer ver- keerslichten informatie aanbieden over de rood- en groentijden. Deze informa- tie kan via een app worden ontvangen op een mobiel apparaat. De gemeen- te is nog op zoek naar partners om de werking hiervan te testen. Rotterdam is hierin landelijk één van de pioniers.


Bredere context En er is meer. Net als Rijkswaterstaat is de gemeente Rotterdam bezig meer contact met de weggebruiker te maken. Klemann: “Wij denken bijvoorbeeld na hoe we weggebruikers, tijdens hun rit alternatieven aan kunnen bieden waar- door zij sneller op hun bestemming zijn en het verkeer niet vastloopt, wat ook weer beter is voor het milieu in de stad. Die informatie moet heel actueel zijn en direct in de auto gebracht worden, waardoor automobilisten een afweging kunnen maken.” Het kan gaan om een adviessnelheid waarmee het volgende stoplicht precies bereikt kan worden als dat groen is, vergelijkbaar met de klas- sieke groene golf. “Door bestuurders di- recter te informeren, denken we dat dit echt iets oplevert: minder fi les en min- der uitstoot.”


In Rotterdam wordt volgens Klemann ook meer naar de context gekeken. “Het gaat nu niet meer om één ver- keerslicht of één kruispunt. Er wordt veel meer naar verkeersstromen geke-


VOOR DE GEBRUIKER WORDT HET RIJDEN VAN A NAAR B STEEDS GEMAKKELIJKER EN DE WERELD ER ACHTER STEEDS COMPLEXER


ken en welk effect die op een specifi e- ke locatie hebben. Als we, aan de hand van informatie uit verkeerslichten, we- ten dat op een bepaald moment vanuit een richting heel veel verkeer komt, dan kunnen we daar van tevoren al rekening mee gaan houden. Denk maar aan een voetbalwedstrijd van Feyenoord die af- gelopen is. Dat betekent een kortston- dige maar fl inke belasting voor het we- gennet in de stad. We willen overlast bij evenementen tot een minimum beper- ken door van tevoren verkeerslichten en DRIP’s (Dynamische Route informatie- paneel) automatisch te laten regelen en informatie te verstrekken aan de auto- mobilisten.”


Zelfrijdende vrachtwagens Ook denkt Rotterdam, samen met re- giopartners (zoals Rijkswaterstaat, de Metropoolregio Rotterdam en Den Haag, Provincie Zuid-Holland en het ha-


venbedrijf) al na over de komst van zelf- rijdende voertuigen. Zo rijden zelfrijden- de vrachtwagens al in het Rotterdamse havengebied. “Wij willen dat faciliteren. De verkeerslichten moeten daar op af- gestemd worden. Ook in het geval er iets onverwachts gebeurt. Bovendien leveren wij kennis van het wegennet die een vloeiend transport garandeert.” Daarvoor is samenwerking met Rijks- waterstaat en andere regiopartners ook van belang, iets wat volgens Klemann steeds meer vorm krijgt. “Wij kunnen el- kaars verkeerssystemen steeds gemak- kelijker inzien.” Op die manier worden dynamische verkeerssystemen steeds meer verbonden met het doel steeds betere informatie aan de weggebruiker te leveren. Voor de gebruiker wordt het rijden van A naar B dan steeds gemak- kelijker en de wereld er achter steeds complexer.


Rotterdam Mobility Lab Een van initiatieven in Rotterdam die verkeerskundige innovatie moet bevorderen is het Rotterdam Mobility Lab. Start-ups en bewoners krijgen de kans om innovatieve concepten te testen en zo een bijdrage te leveren aan een slimmere, betere en schonere mobiliteit voor iedereen. Zie www.rotterdammobilitylab.nl


adv-IFT2017-178,5x67,5cm.indd 1


Nr.6 - 2016 OTAR 6/10/2016 8:37:45 AM O Nr.6 - 2016TAR


13


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40