search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Slimme processen


“Het gaat naast het zoeken naar vormen van standaardisatie vooral ook om het slimmer inrichten van processen en het schetsen van randvoorwaarden en con- touren”, vervolgt Janssen. “In eerste in- stantie hebben we met elkaar gefiloso- feerd over zaken als: wat leent zich voor standaardisatie, wie moet wat verande- ren, moet de aanbesteding anders wor- den ingericht, waar moet de aannemer binnen zijn eigen processen veranderin- gen aanbrengen en meer in producten dan in projecten gaan denken?”


Volgens Janssen vraagt dat nogal wat van de deelnemers: “Alle partijen doen binnen deze sessies op basis van ge- lijkwaardigheid ‘om niet’ mee en zijn vaak ook nog eens elkaars concurren- ten. Dat vergt niet alleen vertrouwen in het hele proces, het vormt ook een be- hoorlijke belasting voor de deelnemers, als je alleen al kijkt naar de hoeveelheid huiswerk die zij mee krijgen. Maar het enthousiasme is voortdurend van een hoog niveau.”


Ervaringen uit het veld Mede op verzoek van deelnemende partijen zijn voor de sessie van eind juni ook beheerders van sluizen uitgenodigd en vertegenwoordigers van de scheep- vaart. Aan hen werd gevraagd welke er- varingen zij hebben met het beheer en gebruik van de sluizen om op die ma- nier een nog scherper beeld voor ogen te krijgen. Uit die gesprekken kwam dui- delijk naar voren dat het wat dat betreft op dit moment een beetje rommelig ver- loopt, met regelmatig storingen waar- door de beheerders vaak onder druk staan om hun sluis operationeel te hou- den.


Standaardisatie en innovatie De discussies die tussen de deelnemers plaatsvonden, begaven zich volgens Janssen voor een belangrijk deel op het snijvlak van standaardisering en inno- vatie, en dan vooral om de vraag hoe dynamisch standaardisatie zou moe- ten zijn. Een goed voorbeeld daarvan is de toepassing van ICT. Op dit terrein is continu verandering gaande. Geko- zen systemen kunnen over vijf jaar vol-


komen achterhaald zijn en niemand kan voorspellen welke ontwikkelingen zich op de langere termijn zullen gaan voor doen. Standaardisatie lijkt aan de ande- re kant wel een oplossing te bieden voor bijvoorbeeld sluisdeuren. Sluizen zijn in klassen op te delen met daarbij een be- perkt aantal standaard deurmaten.


KENNISINSTELLINGEN SAMENWERKEN AAN GROTE, COMPLEXE VRAAGSTUKKEN


DE BOUWCAMPUS IS DÉ VRIJPLAATS WAAR OPDRACHTGEVERS, MARKTPARTIJEN EN


Janssen tenslotte: “De Bouwcampus beschouwt dit co-creatietraject als suc- cesvol als opdrachtgevers, opdracht- nemers en adviseurs gezamenlijk ko- men tot nieuwe inzichten, standaarden en innovaties die leiden tot kostenbe- sparingen bij de vervangingsopgave in MWW.”


Meer informatie: www.debouwcampus.nl


Vijf themawerkgroepen Tijdens de twee co-creatie-sessies zijn nog veel meer onderwerpen aan de orde geko- men. Deze worden nu door vijf themawerk- groepen verder uitgediept en in oktober in een derde sessie besproken. Deze thema’s zijn: 1. Scenario’s/nieuwe concepten 2. Energieneutraal en duurzaam 3. Aard van de standaardisatie 4. Contractvorm en marktbenadering/ klanteisen


5. Modulair bouwen en dynamische stan- daard.


Nr.6 - 2016 OTAR O Nr.6 - 2016TAR 21


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40