search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Renovatie en integratie bedieningslocaties Lorentz- en Stevinsluizen bij Kornwerderzand en Den Oever


Sinds 2015 worden werktuigbouwkundige, civiele en elektrotechnische renovaties van de Lorentz- en Stevinsluizen en -draaibruggen uitgevoerd in de Afsluitdijk bij Kornwerderzand en Den Oever. Croonwolter&dros en ARCADIS Nederland, verenigd in de combinatie SHERPA v.o.f., voeren daar in opdracht van Rijkswaterstaat het regulier én groot onderhoud uit, zoals ze dat ook doen voor de an- dere RWS sluiscomplexen in het IJsselmeergebied. Wat is er tot nu toe in Kornwerderzand gebeurd?


D


e voorbereidingen van de grootschalige verbeterin- gen aan de Lorentzsluizen begon in 2014 en kreeg fysiek gestalte in 2015. Een van de ingrijpende ver-


anderingen betrof het integreren van de afzonderlijke bedie- ningslocaties van de bruggen en de sluizen. Dat werd voor- heen gedaan door twee personen op twee plaatsen en vanaf nu vanuit één verkeerstoren bij de sluizen door één bedienaar. Hiertoe kreeg de bedieningslocatie twee consoles, een voor de bruggen en een voor de sluizen, die met een druk op de knop elkaars taken kunnen overnemen. Om de veiligheid van de brugdraaiing en het spui- en schutproces te garanderen en zelfs te vergroten, zijn op alle kritische plaatsen camera’s geplaatst. De goede beeldkwaliteit hiervan werd bereikt door de aanleg van glasvezel naar deze punten. Voor alle overige functies, zoals besturing en communicatie, is behalve nieuw glasvezel, ook de bestaande bekabeling hergebruikt. Onder de camera’s zijn luidsprekers geplaatst. Hiermee kan het vaar- en wegverkeer ter plekke worden geïnformeerd en geïnstru- eerd.


26 Nr.6 - 2016 OTAR Flexibel improviseren


Alle aandrijfmechanismen van de sluizen zijn vernieuwd. Som- mige zijn 80 jaar oud en hadden bijvoorbeeld nieuwe lagers nodig. Tijdens de werkzaamheden kwamen diverse onver- wachte tegenvallers naar voren. Zo konden bijvoorbeeld de lagers van de grote Panama-tandwielen, die de sluisdeuren openen en sluiten, niet ter plekke worden verwijderd maar moesten elders onder hoge druk worden losgemaakt. Ook de houten sluisdeuren werden vernieuwd en de 40 jaar oude stormvloeddeuren werden gelicht voor conserverende behan- deling en, voorzien van nieuwe lagers, worden teruggehan- gen.


Palen slaan Ook de houten remming- en geleidewerken waren aan ver- nieuwing toe. Deze zijn inmiddels grotendeels vernieuwd. De vraag van de gemeente of deze werken in hout konden wor- den uitgevoerd teneinde het originele karakter te behouden, kon om technische redenen helaas niet worden gehonoreerd.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40