search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
912 | WEEK 22-23 29 MEI 2019


Akte van Mannheim arriveert in Rotterdam


9


SCHEEPVAARTKRANT 30 JAAR GELEDEN


Minister Cora van Nieuwenhuizen neemt het koffertje met de originele akte in ontvangst.


ROTTERDAM Zorgvuldig opgeborgen in een koffertje is woensdagmiddag 22 mei de originele Akte van Mannheim in Rotterdam gearriveerd. Op de steiger bij het Maritiem Museum heeſt VVD-minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) het 150 jaar oude staatsdocu- ment – dat de vrije Rijnvaart regelde - in ont- vangst genomen voor een drie maanden du- rende jubileumexpositie in het museum.


De minister in haar openingstoespraak voor de expositie: ‘’Door deze akte is Rotterdam de grootste haven van de wereld geworden en gaat bijna 60 procent van het transport tussen Rotterdam en Duitsland over water en rijden er jaarlijks bijna 5 miljoen vrachtwagens min- der. Het is een eer als je in de Leuvehaven, als minister, zo’n historisch document in handen krijgt en in een mooie vitrine mag leggen om aan het publiek te tonen”. Vanwege het 150-ja- rig bestaan van dit internationale verdrag legt het document een historische reis af over de


Rijn. Het werd al tentoongesteld in Mannheim, Bonn en Duisburg, en is dus nu de zomer- maanden te zien in het Maritiem Museum.


Van Nieuwenhuizen blikte ook vooruit: “Vandaag hebben we zicht op een nieuw tijdperk. Een tijd waarin schepen op scho- ne energie varen, autonoom en digitaal. Een tijdperk zonder fossiele brand- en grondstof- fen. Vorig jaar hebben we met de Verklaring van Mannheim een nieuwe dimensie aan de Akte toegevoegd. We gaan schoner varen: 35 procent minder broeikasgassen en veront- reiniging in 2035, volledig klimaatneutraal in 2050. Dat lijkt ver weg, maar dat is het niet. Zeker niet als je je realiseert dat een binnen- vaartschip zo’n 40 jaar meegaat. Dan moe- ten de aanpassingen aan nieuwe schepen nú plaatsvinden. Dan is nú het moment voor innovaties!”


Drukste rivier De Rijn is de drukst bevaren rivier van Europa


Foto Marco de Swart


en verbindt Rotterdam met het Duitse achter- land. Toch was het eeuwenlang niet eenvou- dig om er handel te drijven: het onderhoud was slecht en er werd op tal van plaatsen tol geheven. Op 17 oktober 1868 kwam hier, dankzij de Akte van Mannheim, definitief een einde aan. Na 53 jaar onderhandelen kon het verdrag worden gesloten door zes Rijnoeverlanden: Frankrijk, Nederland en vier voormalige Duitse staten.


De Akte van Mannheim regelt het verkeer op de Rijn en zorgt tevens voor een vrije en ge- meenschappelijke transportmarkt. Het ver- drag houdt al ruim 150 jaar stand en heeſt onder meer twee wereldoorlogen doorstaan. Haventopman Allard Castelein hamerde dan ook op de rol die Rotterdam nu kan spelen voor 350 miljoen Europeanen. Het document geldt intussen als een belangrijk symbool van Europese samenwerking en een van de oud- ste internationale verdragen die nog steeds in werking zijn.


Hoogwater blijſt de binnenvaart parten spe- len. Eind vorige week lagen naar schatting driehonderd schepen vast op de Bovenrijn, aldus het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB). Directeur Ton Roos dringt bij de Duitse autoriteiten aan op een schadeloosstelling. “Qua frequentie van stil- liggen als gevolg van hoogwater naderen we nu zo’n beetje het bovengemiddelde. Daarom hebben we een schadeloosstelling voorgesteld voor de getroffen schippers”.


10 JAAR GELEDEN


In het museum haalt conservator Sjoerd de Meer met stoffen handschoentjes het 150 jaar welvaart brengende vrijhandelsverdrag tevoorschijn. De minister en museumdirecteur Bert Boer (midden) kijken gespannen toe.


Nederlandse binnenvaartschipper dient klacht in tegen verdwijnen ligplaatsen Mainz


MAINZ In de haven Mainz moeten de ligplaat- sen aan de noordelijke havendam wijken voor stadsontwikkeling. Op zich geen probleem, staat in een persbericht van de Europese Vereniging van Binnenschippers (EVdB), wan- neer er tegelijkertijd nieuwe ligplaatsen be- schikbaar komen. Dat is in Mainz niet het geval.


Vanwege honderden burgerprotesten tegen de nieuwe ligplaatsen aan de zuidelijke ha- vendam kan het jaren duren voordat vervan- gende ligplaatsen komen. Voor schipper Otto Klinkenberg, binnenvaartondernemer en lid van de EVdB, is dit een schande. Hij heeſt te- gen het havenbedrijf een klacht ingediend van- wege “het opwerpen van hindernissen tegen de beroepsvaart”.


Het havenbedrijf Zollhafen Mainz wil de lig- plaatsen binnenkort verwijderen. Koninklijke BLN-Schuttevaer steunt Klinkenberg in zijn protest. Voorzitter Erik Schultz zei: “De uit- spraak van deze rechtszaak zal leidend zijn voor verdere klachten en gevolgen hebben voor de hele Europese binnenvaart”.


Binnenkort vindt er in Mainz een informatie- avond over de nieuwe ligplaatsen aan de zui- delijke havendam plaats. Het is bestemd voor de bewoners. Ook het verkeersministerie, de stad en allerlei burgerinitiatieven zijn uitge- nodigd. Binnenschippers hebben tot nu toe nog geen uitnodiging ontvangen. Ook dat irri- teert de EVdB.


De EVdB benadrukt het belang van de bin- nenvaart voor het milieu. Zonder ligplaatsen in grotere havens is het onmogelijk om de voorgeschreven rusttijden aan te houden en de noodzakelijke bezoeken aan de wal (voor boodschappen, kinderen ophalen, artsbe- zoek en dergelijke) uit te voeren. “We zijn wer- kende mensen, geen waternomaden”, stelt de EVdB. Ze noemt de Rijn de belangrijkste rivier ter wereld, een rivier die al sinds de oudheden een handelsweg is.


Tussen Bingen en Mannheim biedt alleen Mainz ligplaatsen om een pauze in te lassen. Met grote bezorgdheid ziet de binnenvaart- sector steeds meer ligplaatsen langs de Rijn verdwijnen.


Minister Jacqueline Cramer van VROM heeſt op 20 mei de nieuwe machinekamer-instal- latie van het ms Wending officieel in gebruik gesteld. Ms Wending is het eerste binnen- vaartschip dat vaart met een hoofdmotor die voor het project ‘De Schone Motor van de Binnenvaart’ is voorzien van een gesloten roetfijnstoffilter in combinatie met een SCR- katalysator. Deze combinatie zorgt ervoor dat deze motor voldoet aan alle toekomstige emissie-eisen.


“De binnenvaartorganisaties hebben wat moeite met hun rolverdeling. Je hebt het veranderende rederijbedrijf en de par- ticuliere binnenschipper. Wanneer geen onderscheid gemaakt wordt tussen hoofd- en bijzaken, tussen hoofd- en bijrollen en afstemming uitblijſt, dan dreigt het de ver- keerde kant op te gaan”. Tweede Kamerlid Frits Castricum (PvdA) sprak de vergadering van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart toe, maar had het over de bin- nenvaart in haar geheel.


20 JAAR GELEDEN


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64