search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
2 Lees de krant gratis


Kijk voor onze verspreidpunten op www.scheepvaartkrant.nl/e-papers en bekijk de e-paper


GOED ZICHT IS BELANGRIJK Electronic Service connected systems


912 | WEEK 22-23 29 MEI 2019


Obstructie van de binnenvaart jaren bewust overheidsbeleid


De camerasystemen van Orlaco verhogen uw veiligheid en staan garant voor een zeer lange levensduur.


INTERESSE IN DE MOGELIJKHEDEN? WIJ ADVISEREN U GRAAG.


Ippelseweg 15a 4255 HW Nieuwendijk T 0183-404113 E info@escs.nl


I www.escs.nl


DEN HAAG Door gebrek aan onderhoud aan bruggen en sluizen neemt het aantal stremmingen door storingen op het hoofd- vaarwegennet toe, bevestigt de Algemene Rekenkamer. “De onderhoudsachterstand is urgenter dan het beeld dat uit de jaarver- slagen van de minister van Infrastructuur en Waterstaat naar voren komt”, zegt collegelid Francine Giskes.


De Algemene Rekenkamer constateert dat meer geld nodig is om de ‘boeggolf’ aan uitge- steld en achterstallig onderhoud weg te wer- ken. Een aanzienlijk deel van de bruggen en sluizen in Nederland dateert van de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw of zelfs eerder. Ze na- deren het einde van hun levensduur. De kans op storingen neemt hierdoor toe. Schippers krijgen vaker te maken met wachttijden of moeten omvaren. Terwijl het goederenvervoer over water juist van belang is om de verkeers- drukte op het wegennet te verminderen.


Storingen Het aantal stremmingen door storingen en on- gepland onderhoud op het hoofdvaarwegen- net is fors toegenomen. In 2018 waren er 527 ongeplande stremmingen. Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat 26 objec- ten in de periode januari 2017 - juni 2018 meer dan drie dagen geheel of gedeeltelijk afgeslo- ten zijn geweest. In twee jaar tijd is de niet- beschikbaarheid door storingen en reparaties verviervoudigd. De Algemene Rekenkamer


Onafhankelijk vakblad voor Rijn-, binnen- en passagiers- en kustvaart, scheepsbouw en toeleveringsbedrijven etc.


Verschijnt 26x per jaar.


Vormgeving/DTP/Website Ineke Mintjes Jean-Paul ter Haar


Scheepvaartkrant Media Nijmegenstraat 27 3087 CD Rotterdam T: 010 412 95 00 E: office@scheepvaartkrant.nl I: scheepvaartkrant.nl


Redactie Mark van Dijk Noelia Romero Cabrera Yvonne van Doorn T: 010 413 16 88 E: redactie@scheepvaartkrant.nl


Directeur/uitgever Peter Dirks


Bladmanager Renée Kurver


Administratie Adrie Heukels T: 010 413 77 69 E: office@scheepvaartkrant.nl


Advertentieverkoop Leoni Boeije Yvonne Dolk T: 010 413 16 79 E: sales@scheepvaartkrant.nl


Redactie België, Frankrijk Jan Schils Wilfried Veldhuijzen


Redactie Duitsland Judith Stalpers


Aan de krant wordt meegewerkt door: Arie Jonkman Truus den Hartog David Korevaar Erik Pennekamp Heere Heeresma Jr.


Jan Douwe Tiemersma Pierre Verberght Sanne Verhoeff Gé van de Zon


heeſt vier kwetsbare objecten nader uitgelicht: sluis Weurt bij Nijmegen, sluis Bosscherveld bij Maastricht, De Giessenbrug bij Rotterdam en de Volkeraksluizen. Rijkswaterstaat heeſt een overzicht van het uitgesteld en achter- stallig onderhoud. Hieruit blijkt echter niet welk deel een bewuste keuze van de minister is - want volgens de minister nog niet nodig of efficiënter om te combineren met andere maatregelen - en welk deel doorgeschoven wordt vanwege gebrek aan geld of capaciteit. Geen van de 26 sluizen en bruggen die geheel of gedeeltelijk afgesloten zijn geweest, werd door Rijkswaterstaat aangemerkt als achter- stallig onderhoud. Volgens de Rekenkamer is er voor de inhaalslag van drie jaar 400 mil- joen extra op de begroting van het ministerie noodzakelijk.


Vertroebeld De Algemene Rekenkamer constateert verder dat het zicht op de onderhoudsstaat van slui- zen en bruggen wordt vertroebeld door de ver- schillende definities die de minister gebruikt. Wanneer door uitstel van onderhoud de vei- ligheid in het geding is, merkt de minister van IenW dit aan als achterstallig onderhoud. Door bijvoorbeeld het afsluiten van een brug voor zwaar vrachtverkeer of het instellen van een snelheidsbeperking, kan de onveiligheid wor- den weggenomen. Het object wordt dan ook niet meer opgenomen in het overzicht van achterstallig onderhoud. Hierdoor ontstaat een vertekend beeld van de urgentie.


Distributiepunten: scheepvaartkrant.nl


Abonnementen: Nederland: € 38,– België: € 41,–


West-Europa: € 84,–


Oost-Europa en buiten Europa op aanvraag


Advertenties worden geplaatst volgens de Regelen van het Advertentiewezen.


COLOFON


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64