search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
912 | WEEK 22-23 29 MEI 2019


Vlaamse regering lanceert plan voor zeven miljoen extra containers in Antwerpse haven


BRUSSEL De Vlaamse regering heeſt vrij- dagmiddag 17 mei een zogeheten ontwerp van voorkeursbesluit goedgekeurd om ex- tra capaciteit voor de behandeling van meer dan 7 miljoen containers te creëren in het Antwerpse havengebied. De extra capaciteit wordt bereikt door ruimte te maken in be- staande dokken en de aanleg van een nieuw dok.


JAN SCHILS


Binnen de haven wordt plaats gemaakt voor 4 miljoen extra containers dankzij onder meer de uitbreiding van de Noordzeeterminal, de bouw van een nieuwe terminal op het te dem- pen Noordelijk Insteekdok en van een nieuwe terminal aan het Waaslandkanaal ten westen van de Kieldrechtsluis. Voorts wordt er capaci- teit gecreëerd voor nog eens 3,2 miljoen con- tainers door een beperkt nieuw dok bij het dorp Doel, dat enkel aan de zuidzijde ontwik- keld wordt. Daardoor wordt het voortbestaan


van Doel weliswaar verzekerd, maar het is nog lang niet zeker dat het weer volledig be- woonbaar zal worden. De Vlaamse minister van mobiliteit, Ben Weyts, gaat een extern on- derzoeks- en ontwerpbureau opdracht geven om een toekomstvisie uit te tekenen voor de ruimtelijke ordening en inrichting van Doel. De minister wil een concreet actieplan om Doel nieuw leven in te blazen. Door het jaren- lange politieke touwtrekken is Doel veranderd in een spookdorp, waar de meeste bewoners zijn verdwenen. Volgens de minister bereidt de extra containercapaciteit Antwerpen voor op de nieuwe groei, die wordt verwacht in het goederenvervoer.


Door het besluit van de Vlaamse regering blijſt de natuur aanzienlijk gespaard omdat er wordt ingezet op het scheppen van capaci- teit in bestaande dokken en omdat het nieu- we dok enkel langs de zuidzijde bij Doel ont- wikkeld wordt. Andere alternatieven zouden een grotere impact hebben op de omgeving,


Veiligheidsweek voor externe bemanningen


bijvoorbeeld omdat er slikken en schorren zouden moeten sneuvelen.


Er komt een natuurcompensatieplan voor de stukken natuur die wel verdwijnen. Daarvoor komt onder meer de Prosperpolder Zuid in aanmerking, een gebied van 169 hectare ten zuiden van het gehucht Prosper, die nu al in handen zijn van de Vlaamse overheid. Op dit moment wordt dit gebied tijdelijk beheerd door landbouwers, maar het zou ingericht kunnen worden als natuurgebied.


De hinterlandontsluiting voor de extra contai- ners moet bovendien voornamelijk verlopen via spoor en binnenvaart en niet door vracht- wagens. Dat is mogelijk, omdat het nu geko- zen scenario een concentratie van goederen- stromen creëert op één locatie. Ten noorden van het Deurganckdok en ten zuiden van het nieuwe dok kunnen grote volumes goederen verzameld worden. Dankzij die concentratie kan de afvoer van containers voornamelijk


georganiseerd worden via binnenvaart en spoor. Het ontwerp van voorkeurbesluit voor- ziet speciale binnenvaartkaders en de nodige spoorinfrastructuur. Zo kan de meerderheid van alle zeecontainers (57 procent) vervoerd worden naar het hinterland via de binnen- vaart (42 procent) of het spoor (15 procent).


Er komt nu een openbaar onderzoek, dat op 8 juni gestart wordt en zal lopen tot en met 17 augustus. In de gemeentes Antwerpen, Beveren, Sint-Gillis-Waas, Stabroek en Zwijndrecht zullen alle relevante documenten ter inzage gelegd worden (het ontwerp van voorkeursbesluit, de ontwerp synthesenota, de ontwerp onderzoeksrapporten). Iedereen kan opmerkingen maken en voorstellen in- dienen. De plannen kunnen zo verder ver- fijnd worden in overleg met de havengemeen- schap, lokale overheden, sectororganisaties en andere stakeholders. Daarna zal de Vlaamse regering weer aan het woord zijn.


23


Eerste steen logistiek demonstratiecentrum Log!Ville


NIEL De eerste steen voor het demonstra- tiecentrum Log!Ville op het terrein van het Wetenschapspark van de Universiteit Antwerpen in Niel is op woensdag 22 mei gelegd. Dat gebeurde door de initiatiefne- mer VIL, POM Antwerpen, de gemeente Niel en een adviseur van de Vlaamse minister Philippe Muyters.


Log!Ville moet een state-of-the-art belevings- centrum worden, dat zijn deuren opent voor het publiek in september 2020. Johan Guldix,


adviseur economie en innovatie van minister Muyters legde de eerste steen van Log!Ville samen met Ludwig Caluwé, gedeputeerde voor Economie en Innovatie bij provincie Antwerpen en voorzitter van projectontwik- kelaar POM Antwerpen, VIL-voorzitter Danny Van Himste én Tom De Vries, burgemeester van Niel. In dit project treedt POM Antwerpen op als opdrachtgever voor de bouw en VIL als exploitant. Het bedrijf rekent op zesduizend bezoekers uit de logistieke sector per jaar.


Het redden van drenkelingen met behulp van dummy’s.


DUISBURG Speciaal voor het externe perso- neel op de hele ingehuurde binnenvaart- vloot heeſt Imperial Logistics zijn allereerste Veiligheidsweek gehouden. Deze bijzonde- re training van de bemanningen maakt deel uit van de internationale campagne Safety Takes Us Home, bedoeld om de veiligheids- cultuur te versterken onder de bemanningen van zijn belangrijkste binnenvaartactivitei- ten in zowel Europa als Zuid-Amerika.


Op de Imperialvestigingen in Europa heeſt een taskforce bestaande uit 15 topmanagers van Imperial Logistics, QEHS (kwaliteit, mi- lieu, gezondheid en veiligheid) teamleden en veiligheidspersoneel ongeveer 75 van de schepen van het bedrijf bezocht tijdens hun


reizen, door ‘toolbox talks’ te geven over on- derwerpen zoals werken in de openlucht, tankinvoer en ‘Near Miss Reporting’. Ze leid- den ook brandtraining aan boord met be- hulp van draagbare vuurtrainers en van het redden van drenkelingen met behulp van dummy’s.De eerste Veiilgheidsweek voor in- gehuurd personeel viel deels samen met Wereldveiligheidsdag eind april. De hele week waren er dagelijkse bulletins zoge- noemde ‘Veiligheidsmomenten’, die aanlei- ding waren voor groepsdiscussie over speci- fieke veiligheidskwesties. Dat gebeurde ook via het ‘Portal’-soſtwaresysteem van Imperial Logistics, dat behalve op het volledige wa- genpark ook op alle schepen van het bedrijf is geïnstalleerd.


De ondersteuners van Log!Ville: burgemeester De Vries, Ludwig Caluwé, Danny Van Himste en Johan Guldix.


Foto Lawrence Schoonbroodt


Het gaat weer goed in Haven Hamburg


DÜSSELDORF De eerste drie maanden van dit jaar brachten de haven Hamburg meer overslag, vergeleken met dezelfde periode in het afgelopen jaar - maar ook met de ja- ren ervoor. In tonnage steeg de overslag met zes procent naar 34,6 miljoen ton. Dit dankt de haven aan meer containers en herstel bij feeder-transfers.


JUDITH STALPERS


De pr-campagnes van de Haven Hamburg Marketing tonen hun werking. Sinds twee jaar stromen persmeldingen bij de media binnen en worden bedrijven van iedere ontwikkeling op de hoogte gebracht. Ook bezoekt het ha- venteam standplaatsen in het achterland en knoopt banden aan met overzeese havens op alle continenten, om de voordelen van de grootste zeehaven van Duitsland aan de man/ vrouw te brengen.


Tot nu toe bleven de Hamburgse overslagcijfers kwakkelen, zeker vergeleken met andere zeeha- vens aan de Noordzee. Nu lijkt de haven uit het dal te kruipen. Er was beduidend meer contai- neroverslag, 2,3 miljoen teu - oſtewel een groei van 6,4 procent vergeleken met 2017. En ook de bulkverwerking nam met 7,5 procent toe naar 10,7 miljoen ton. De transfers per feeder naar en van Oostzeehavens namen weer toe met 3,8 procent. Ook de achterland-containerverbin- dingen verliepen voortvarend: +8 procent.


Bundelen De haven van Hamburg schrijſt de betere cij- fers toe aan de strategie om vracht op met name de Noord-Atlantische verbindingen te bundelen. “Hamburg is de hub voor trans- atlantische relaties,” zo heet het bij de Haven Hamburg Marketing.


Voor 2019 verwacht de haven een overslag- groei van drie tot vier procent bij containers; bulk zal stabiel blijven.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64