search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
912 | WEEK 22-23 29 MEI 2019


KLASSENBUREAUS EN KVNR KLIMMEN AAN BOORD Groeiend enthousiasme rond Green Maritime Methanolproject


DEN HAAG Het enthousiasme over het toch al breed binnen de nationale scheep- vaartsector gedragen Green Maritime Methanolproject is er alleen maar groter op geworden, na de start ervan in februa- ri van dit jaar. Sindsdien is namelijk ook de redersvereniging KVNR aan boord gekomen en klassenbureaus, zoals Lloyd’s Register en Bureau Veritas.


MARK VAN DIJK


En hoewel het project vooral naar de zee- vaart trekt, kan ook de binnenvaart ervan profiteren, stelt projectcoördinator ir. Pieter ’t Hart van het Maritiem Kenniscentrum (MKC) in Den Haag. Er was al een toonaangevend maritiem consortium bij betrokken - be- staande uit grote Nederlandse rederijen, de Koninklijke Marine, scheepsbouwers, toele- veranciers, alsmede de havenbedrijven van Rotterdam en Amsterdam.


Momenteel wordt het verwachte extra rende- ment van methanol als scheepsbrandstof – al dan niet bijgemengd door de gebruikelijke gas- of stookolie - doorgerekend voor negen


schepen, te weten van Boskalis, Van Oord, de marine en Wagenborg Shipping. De krachtige potentie van deze duurzame en relatief scho- ne scheepsbrandstof blijkt wel uit het alge- mene gebruik ervan bij het spectaculaire trac- torpulling. Het gebruik van methanol vraagt wel om de nodige maatregelen aan boord.


Dubbele leidingen Aan boord van de schepen zullen er speciale voorzieningen voor brandstoſtanks nodig zijn en moeten er dubbele leidingen komen, zijn er aanpassingen van de motoren vereist en moet er ook een veilige infrastructuur komen. Regelgeving-technisch vereist de introduc- tie van methanol in de scheepvaart eveneens bijzondere aandacht – vandaar dat de toe- gevoegde expertise van de klassenbureaus daarbij meer dan welkom is.


De Nederlandse infrastructuur en de toe- leverketen voor methanol worden binnen het project vertegenwoordigd door de twee grootste havens van Nederland: Rotterdam en Amsterdam en methanolleveranciers zoals BioMCN, Helm Proman en hun internationale brancheorganisatie Methanol Institute.


Internationaal actieve scheepseigenaren als Boskalis, de marine, Van Oord en Wagenborg werken binnen het project nauw samen met Damen Shipyards, Feadship, Royal IHC en motorfabrikanten zoals Pon Power, Wärtsilä en hun brancheorganisatie VIV. Tot slot com- pleteren gespecialiseerde maritieme toe- leveranciers zoals Marine Service Noord en dienstverleners zoals C-Job Naval Architects de maritieme toeleverketen. Pieter Boersma, directeur Maritime & Offshore bij het eveneens deelnemende on- derzoeksinstituut TNO concludeerde in febru- ari al: “Dit toont aan dat er grote interesse is om zowel vanuit de maritieme sector als van- uit de aanvoerketen behoeſte bestaat om be- staande kennis te integreren en nieuwe ken- nis te ontwikkelen”.


Scheepsmotoren De theoretische rekenexercities en testen in het laboratorium worden vanuit de marineba- sis in Den Helder aangevuld met praktijkproe- ven – vooralsnog alleen met scheepsmotoren op het droge. Deze motoren in testopstel- ling krijgen een gevarieerde belasting. De uit- komsten komen beschikbaar voor alle leden van het consortium en zullen belangrijke in- zichten voor de motorenfabrikanten opleve- ren. Methanol wordt elders ook al in de prak- tijk uitgetest, zoals bij Stena Line (ferry Stena Germanica) en proefprojecten in Zweden. “Het gaat ons vooral om veiligheid en haalbaarheid”, zo legt Pieter ’t Hart uit. “Wereldwijd worden er steeds strengere


TWEEDE LUSTRUM WORDT GEVIERD MET FUTURE FLUX FESTIVAL RDM al tien jaar centrum van innovatie en onderwijs


ROTTERDAM Het voormalige werſterrein van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM) is in de afgelopen tien jaar omgeto- verd tot een opleidings- en evenementen- complex van allure onder de vertrouwde naam RDM Rotterdam. Dit tienjarige bestaan wordt op 4 juli groots gevierd met het Future Flux Festival.


WILFRIED VELDHUIJZEN


RDM Rotterdam is uitgegroeid tot dé plek voor innovatie in de haven van Rotterdam. Hier krijgt de maakindustrie van de toe- komst vorm. Het is de plek voor pionierende, creatieve en ambachtelijke maakbedrijven.


Waar vroeger beroemde schepen als het stoomschip Rotterdam werden ge- bouwd, biedt de voormalige werf van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM) tegenwoordig plaats aan bedrijven, onderwijs en onderzoek. Middenin de ha- ven, maar toch dicht bij de stad, werken zij samen aan innovaties die bijdragen aan een ‘slimme’ haven. Doordat bedrijven gebruik kunnen maken van hightech faciliteiten en


de samenwerking vinden met onderwijs en onderzoek, kunnen innovaties snel worden gerealiseerd.


Op RDM Rotterdam zijn zowel startups, mkb- bedrijven als wereldspelers in de maritie- me en offshore sector gevestigd. Ruim veer- tig innovatieve bedrijven inmiddels hebben hun plek op het RDM-terrein gevonden. RDM Rotterdam is, samen met Merwe-Vierhavens, onderdeel van het Rotterdam Makers District en wordt samen vormgegeven door het Havenbedrijf Rotterdam, Hogeschool Rotterdam en Techniek College Rotterdam.


Veelzijdige campus Bijzonder aan de campus op RDM Rotterdam is de vestiging van mbo- en hbo-techniek- onderwijs onder één dak. Hbo-opleidingen zijn er voor werktuigbouwkunde en voor de automotive-sector, terwijl op mbo-ni- veau opleidingen voor installatiemon- teur, voor lasser en procestechniek worden aangeboden.


De faciliteiten, laboratoria en machines waar de opleidingen mee werken, zijn zoals dat


Future Flux Festival


Tien jaar geleden is het initiatief RDM opge- start en sindsdien is het project uitgegroeid tot een plek waar volgens RDM Rotterdam ‘de nieuwe generatie ondernemers werk- zaam is en waar de medewerkers van de toekomst rondlopen’.


Om dit lustrum te vieren, vindt op donder- dag 4 juli op het RDM-terrein het Future Flux Festival plaats, gecombineerd met 10 YRDM, aangekondigd als ‘het festival en platform voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van technologie en innovatie van en voor de pioniers’. RDM Rotterdam laat dit op 4 juli alle- maal samenkomen en wil zo waardevolle


verbindingen tussen studenten, innovatieve startups en het bedrijfsleven uit de haven- regio Rotterdam maken. Zij hebben daartoe een programma samengesteld waarin inspi- ratie, verwondering en connectie centraal staan. Aan de orde komen onder meer pre- sentaties over mobiliteit en infrastructuur, energietransitie en digitalisering.


Via de link www.futurefluxfestival.nl/program/ kan men het volledige programma – in het Engels – inzien en via www.futurefluxfestival.nl/tickets/ kunnen be- langstellenden zich melden voor een gratis toegangsbewijs.


De Onderzeebootloods was vorige week nog het decor van het Navingo Career Event.


heet: ‘state-of-the-art’. Doordat studenten ook vaak meewerken aan ‘real life’ projecten van bedrijven, ontstaat vaak ook uitzicht op een toekomstige baan. Dit gegeven maakt RDM een zeer interessante plek voor stu- denten en nodigt jongeren uit tot het kiezen voor een technische studie.


De scheepvaartopleidingen van Hogeschool Rotterdam, met opleidingen als maritieme techniek, maritiem officier et cetera. worden in samenwerking met de STC Group verzorgd door het Rotterdam Mainport Institute. “Die opleidingen zijn niet gevestigd op RDM, maar aan de Lloydstraat. Studenten komen wel naar RDM voor praktijk- en projectonder- wijs”, zegt Frank van der Zwan, communica- tieadviseur RDM Centre of Expertise van de Hogeschool Rotterdam.


Evenementencomplex Een breed scala aan zakelijke en culturele evenementen vult de talrijke opleidingsmo- gelijkheden aan. De combinatie van werfhis- torie, haven en industrie biedt volop inspira- tie voor zakelijke en culturele evenementen. Van workshops, vergaderingen, beurzen en


congressen tot festivals en tentoonstellin- gen - passend bij het innovatieve en tech- nische karakter van RDM. De multifunctio- nele ruimtes van het Congrescentrum en de Onderzeebootloods zijn geschikt voor eve- nementen van 5 tot 5.000 bezoekers.


Het RDM Congrescentrum is gevestigd in het oude hoofdkantoor van de RDM en biedt veelzijdige ruimten voor kleine en grote bij- eenkomsten. De zalen en kamers zijn voor- zien van moderne faciliteiten, zonder dat de authentieke sfeer verloren is gegaan. Zo zijn de art-deco directiekamer en de Commissarissenkamer beschikbaar voor ver- gaderingen. De marmeren hal met zijn mooie glas-in-loodramen kan gebruikt worden voor een borrel of receptie en het Auditorium be- schikt over moderne AV-apparatuur en zit- plaatsen in collegeopstelling.


Daarnaast kunnen kleine innovatieve be- drijfjes in het RDM Flexkantoor tijdelijke kan- toorruimte huren. In de RDM-kantine is de bij het complex passende no-nonsense horeca gevestigd.


regels voor scheepsmissies opgelegd en wij willen niet wachten tot 2030 of 2050. Het gaat erom dat we nú al weten wat onze op- ties zijn”. Daarbij gaat het om het onderzoe- ken van concrete mogelijkheden voor de inzet van methanol als maritieme transport- brandstof voor zowel nieuwbouwschepen als conversies.


En dan is er nog een keuze tussen het gebruik van grijze, blauwe of zogenoemde groene me- thanol. Die benaming heeſt betrekking op de herkomst ervan: grijs is methanol geprodu- ceerd uit aardgas; blauw staat voor methanol die geproduceerd wordt uit aardgas waarbij CO2 afgevangen wordt. De groene bio-metha- nol wordt gewonnen uit biogene afvalstro- men en residuen, terwijl hernieuwbare me- thanol geproduceerd wordt via elektrolyse.


Biomassa Methanolemissie bevat weliswaar amper zwavel en fijnstof (PM), maar wel NOx


Tenslotte investeren belangrijke Nederlandse onderzoeksinstituten, zoals TNO, TU Delſt, NLDA en MARIN in het methanolthema en voorzien het consortium van diepgaan- de technische en wetenschappelijke ken- nis en onderzoekscapaciteit. Het project Green Maritime Methanol wordt ondersteund door TKI Maritiem en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het project moet binnen twee jaar zijn afgerond.


en CO2.


53


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64