search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
62


912 | WEEK 22-23 29 MEI 2019


Mixed reality, een nieuwe manier van leren. Vervolg pagina 61


De Rouwe legde de nadruk op de verbinding van het water in Europa en overzee en het be- lang van de binding die bedrijven, overheden en kennisinstituten met elkaar hebben. De Rouwe: “In dit project was goed doen en toch geld verdienen de mainstream. Durf ver- der te kijken. Er komen steeds meer signalen uit het zuiden (Rotterdam): Hé, er gebeurt iets in het noorden, de Silicon Valley van de mari- tieme techniek ligt in het noorden”.


Paneldiscussie De toelichting op het verloop van het project kwam in de twee paneldiscussies die volgden aan de orde. De 12 projecten werden vertegen- woordigd op het podium en de voordelen voor het voetlicht gebracht. Van de twaalf projecten waren vijf gericht op LNG, drie op windenergie, drie op logistiek en één op veiligheid: De lagedruk LNG tank met als voordeel lichter in gewicht en goedkoper.


• Het plug and play energypack voor de Emeli dat goed geschikt is om te testen in combi- natie met de traditionele voortstuwing.


• De productie van een standaard vloei baar LNG tank die eventueel gehuurd kan worden.


• Een prototype voor het afvangen - bij toe passing van LNG - van methaanslip, een methaankatalysator.


• De nieuwe trainingstechnologie voor be- manning die te maken heeſt of krijgt met het gebruik van LNG aan boord of op bunkerplaatsen.


• Het gebruik van wind voor de voortstuwing met de EcoFlettner.


• Het optimaliseren van het transport over wa- ter door slimme routeplanning, gebruik van wind, navigatiedata et cetera via een soſt- ware programma.


• De ontwikkeling van een kleinschalige wa- tertaxi met batterij en generator en met be- hulp van wind door gebruik van een carbon vleugelzeil of een Flettner-rotor.


• Een windpark op zee met nieuw ontwikkelde turbines van 10 mw en groter.


• De simulatie van de verschillende transport- mogelijkheden om tot de meest milieu vrien- delijke wijze van vervoer te komen.


• Het verbeteren van het onderhoud (fouling) van de romp om zo efficiënt en kostenbespa- rend te kunnen varen.


• De verbetering van de maritieme veiligheidstrainingen.


www.marigreen.eu Scepsis en twijfels waren er ook, zoals te ver- wachten bij vernieuwingen. Het voorstel om windturbines te bouwen op schepen en op het water werd in het begin nogal lacherig ontvan- gen. Voor de excursie die georganiseerd werd naar de Schotse Orkney eilanden, waar zij al ver zijn in het gebruik van waterstof als energiebron, was aanvankelijk weinig belangstelling, maar werd toch bijzonder succesvol. Een bijeenkomst van West-Friezen en Oost-Friezen was geen suc- ces. De communicatie kwam niet op gang, ter- wijl de Duits-Nederlandse communicatie juist in alle gevallen goed is verlopen. De uiteindelijke resultaten waren overzichtelijk opgesteld in de buitenlucht in tenten, waar in de loop van de middag presentaties plaatsvonden.


Van LNG naar H2 Prof.dr.ir. David Smeulders van de TU/e (Technische Universiteit Eindhoven) is enthou- siast over het resultaat van de haalbaarheidsstu- die van het gebruik van waterstof aan boord van schepen. Smeulders legt uit: “In de automobiel- industrie rijden er al waterstofauto’s rond. Die hebben waterstof aan boord in een hoge druk tank volledig gecertificeerd. Als het in de auto kan waarom dan niet in de schepen. Tenslotte is het risico op botsingen misschien wel groter


op de weg dan op het water. Techniek is aanwe- zig maar om het gecertificeerd te krijgen is het grote probleem. In gesprek met het ministerie (Infrastructuur en Waterstaat) is gezegd dat zij blij zijn met het project van aardgas naar wa- terstof en zij willen heel graag meewerken. In een tijdelijke ontheffing kun je laten zien dat het werkt. Er komt dan een rapport met de resulta- ten. De ambtenaren voelen zich dan gesterkt om een voorstel te doen voor gewijzigde regelge- ving. Eerst binnen Nederland laten zien dat het kan en dan Europees. De Emeli is uitermate ge- schikt voor de testperiode. Met leerlingen mag je geen enkel risico te lopen. Zij varen testrondjes en overnachten niet op het schip. Een mooiere testsituatie kun je niet hebben. De gebruikelijke testsituatie is nu zo dat je een keer in de 10 jaar, oplopend in die bocht in de Rijn en dan maal twee goed moet kunnen volbrengen en dan zit je altijd goed. Dat is niet de realiteit. Tegen el- kaar opbieden met kW’s is helemaal niet nodig. Je kunt een hoop diesel besparen door bijvoor- beeld in de haven de elektromotor te gebruiken bij voorkeur op waterstof. Geen geluidsover- last, geen uitstoot. Ideaal voor de binnensteden. Tegenwoordig worden auto’s al geweerd uit de binnenstad met te veel CO2-uitstoot, in de toe- komst waarschijnlijk ook met schepen”.


Het ms Emeli lag in de aangrenzende jachtha- ven braaf te wachten op geïnteresseerden. De


elektromotor die in januari dit jaar erin gezet is, staat te blinken naast de mooi gepoetste diesel- motor. Voorlopig wordt de elektromotor nog ge- voed door de generator die op fossiele brandstof loopt. De volgende stap komt eraan: het plaat- sen van de stacks met waterstof en de bijbeho- rende waterstofcel in het centrum van de laad- ruimte van het opleidingsschip van de Maritieme Academie Harlingen. De tijdelijke ontheffing om er daadwerkelijk mee te varen komt eraan! De resultaten zijn neergelegd in het rapport: www. marigreen.nl/haalbaarheidsstudie


Effectief leren Hoe kunnen we zo innovatief mogelijk zijn in ef- fectief leren. Met de mixed realitybril krijg je uit- gelegd welke veiligheidsmaatregelen je in acht moet nemen. Welke gedragingen je moet heb- ben wordt auditief uitgelegd. Je bent onderdeel van de werkelijkheid. Voor dit project is de nieu- we veerboot van Doeksen in 3D weergegeven. Wat je ziet en voelt zorgt voor verankering van de situatie. Als je het oefent in een veilige om- geving en het zit in je spiergeheugen dan kun je het. Zo kan een individueel leerproces tot goe- de resultaten leiden. Rederij Doeksen traint op deze manier het personeel.


Kortom een inspirerende bijeenkomst waarin het succes van grensoverschrijdend samen- werken duidelijk is geworden.


De waterstofstacks en waterstofcel staan klaar voor de Emeli.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64