search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
912 | WEEK 22-23 29 MEI 2019


DUITS VERKEERSMINISTERIE PRESENTEERT MASTERPLAN BINNENVAART “Op woorden moeten daden volgen”


kan worden. Er moet waarschijnlijk financiële hulp komen om wegen ook bij kleinere havens aan te passen.


Personeelsgebrek Net als andere sectoren lijdt de binnenvaart aan een chronisch gebrek aan goed geschoold personeel. Opleidingen moeten worden ge- moderniseerd, wellicht meer in digitale vorm plaatsvinden. De scheepssimulator voor de binnenvaart – Sandra - kan rekenen op sub- sidie voor updates van de soſtware. Ook zul- len vanuit het verkeersministerie meer posi- tieve campagnes voor de binnenvaart worden gesteund. De ‘natte sector’ moet een vast be- standdeel in het curriculum van logistiekoplei- dingen worden. Jonge mensen kunnen zo al tij- dens hun opleiding leren de binnenvaart mee in transportketens op te nemen.


DÜSSELDORF Na een jaar van dialogen, werk- groepen en vooral intensief lobbywerk ligt er in het verkeersministerie in Berlijn (BMVI) nu een Masterplan Binnenvaart met talloze maatregelen die met name de overheid wil gaan doorvoeren. De centrale en lokale over- heden deden samen met de belangrijkste verbanden van de binnenvaart, havens, ver- ladende industrie en waterbouw het voor- bereidend werk. Het public-private meerja- renplan staat vol goede ideeën die om een snelle uitvoering schreeuwen.


JUDITH STALPERS


De binnenvaartsector - concreet waren het de verbanden voor de Duitse binnenvaart (BDB) en de Duitse publieke havens (BÖB) – dron- gen er een jaar geleden bij het verkeersminis- terie sterk op aan om een Masterplan voor de sector te maken. Eerder dat jaar was er een Masterplan Spoorwegen in het ministerie op- gesteld dat voor het treinverkeer een tame- lijk concreet stappenplan voorzag. Iets derge- lijks had de binnenvaart ook nodig, en vooral wenste de sector de aandacht en volmondige steun vanuit het ministerie. Ze wilde niet lan- ger als sluitpost van Autobahnen en Deutsche Bahn worden gezien. Het verkeersministerie hapte toe.


Precies een jaar later, op 14 mei, lag het Masterplan Binnenvaart op tafel. Het doel is om het aandeel van de binnenvaart in mo- dal split te verhogen naar 12 procent (2018: 7,8 procent). In het Masterplan zijn maatre- gelen te vinden die al in gang zijn gezet (maar nog niet afgerond), die op korte termijn wor- den aangegaan en die zullen worden be- studeerd om op middellange termijn aan te gaan. Het masterplan is in dit opzicht vooral


BDB parlementsavond Verkeersminister Andreas Scheuer toonde een dag na de presentatie van het Masterplan meteen zijn goodwill tegenover de binnen- vaart. Hij verscheen op de parlementaire avond die de BDB en de BÖB ieder jaar orga- niseert. Op zo’n avond vindt een discussieron- de plaats tussen parlementsleden en andere geïnteresseerden met de binnenvaart als the- ma. Op 15 mei stond het Masterplan natuur- lijk in het middelpunt. Scheuer lanceerde het motto ‘meer H2O; minder CO2’, en benadrukte hoe belangrijk hij de binnenvaart vindt. Niet alleen om de autowegen te ontlasten, maar ook om met dergelijke verschuivingen de na- tionale klimaatdoelen te halen. Het publiek verzekerde hij verder dat “we heel goed door hebben dat er veel achterstallig werk te doen is aan de waterwegen en hun bouwwerken”. BDB-voorzitter Martin Staats overhandigde de minister een modelschip (van zijn bedrijf, MSG Würzburg) als dank voor de snelle totstandko- ming van het Masterplan.


een zeer concreet geformuleerde intentiever- klaring. Totaal zijn er 80 nieuwe maatregelen op schriſt gezet. Er is niet concreet meer geld toegezegd.


De maatregelen die nodig zijn om de binnen- vaart weer meer kansen te geven, zijn in vijf actievelden beschreven.


• Waarborgen van een goede infrastructuur; • Modernisering naar een efficiënte en ecolo- gisch effectieve binnenvaartvloot;


• Digitalisering voor binnenschepen, water- wegen en havenmanagement;


• Grotere rol van de binnenvaart in de multi- modale transportketen;


• Zeker stellen van personeel door moderne opleidingen en gerichte campagnes.


Ieder actieveld was door een werkgroep met vertegenwoordigers uit de verschillende deel- nemende instanties uitgebreid in kaart ge- bracht. Zo werden concrete maatregelen bij ieder thema geformuleerd. De initiatiefne- mers (van de binnenvaart, de havens en ver- laders) ging en gaat het er vooral om dat de gebreken in het systeem ‘water’ aangepakt worden, en wel snel.


Infrastructuur Met name de factor tijd is een grote hinder- nis bij bouwprojecten. In Duitsland duurt het al gauw 20 jaar of langer van planning tot af- ronding. “Dat is niet houdbaar. Dan overwe- gen bedrijven hun standplaats te verande- ren wanneer schepen niet meer arriveren. Dat verzwakt de Duitse economie en dat kost arbeidsplaatsen”, luidt het bij het Verband Chemische Industrie (VCI), die met de chemie- branche één van de grote verladersgroepen vertegenwoordigt.


Het verkeersministerie wil een nieuwe wette- lijke vorm van besluitvorming in het leven roe- pen. Het is een soort twee-staps-methode met een voorloopwet, waarmee planningen direct kunnen beginnen, gevolgd door een concreti- seringswet, die de omzetting van de bouw be- treſt. Deze procedure kan de voorlooptijd van een bouwproject aanmerkelijk korter maken. Dit is waarschijnlijk de meest belangrijke en vooral effectieve maatregel in het hele plan. Het kan de modernisering en verbetering van de waterwegen sneller laten verlopen. Want de ‘natte sector’ staat en valt op een goede infra- structuur. Of zoals Hans-Jürgen Mittelstaedt, voorzitter van de VCI, het onder woorden bracht: “Verbetering van de waterwegen heeſt de allerhoogste prioriteit. Want zonder een functionerende infrastructuur zijn alle andere actiepunten in het Masterplan waardeloos”.


Vloot


De subsidieregeling voor de modernisering van de binnenvaartvloot zal in 2020 in een andere vorm worden voortgezet om onconventionele oplossingen in aandrijving meer kansen te ge- ven. Verder komt er onderzoek naar de techni- sche en praktische ontwikkeling van vlakkere schepen die langer bij laagwater kunnen varen.


Digitalisering Het ministerie wil onderzoeken op welke ma- nier de digitalisering van de natte sector kan worden gestimuleerd, vooral hoe de verschil- lende spelers (havens, sluizen, schepen, enzo- voorts) op elkaar kunnen worden afgestemd.


Multimodaliteit Meer binnenschip met vooral meer containers over de waterweg, is het devies. Daarbij wordt bestudeerd of ook de voor- en naloop op meer plaatsen met zwaargoed tot 44 ton toegestaan


Kritisch tevreden De verbanden waren vanwege de toch vaak wollige formuleringen ‘kritisch’ tevreden met het Masterplan. Ze hadden weliswaar zelf aan het Masterplan meegeschreven. Ze moesten onder elkaar en met de overheden natuur- lijk compromissen sluiten waardoor het een en ander verwaterde. Het Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt (BDB) en de Verein für Europäische Binnenschifffahrt und Wasserstraßen (VBW) begroeten met name het feit dat er nu – eindelijk – een Masterplan ligt. Hiermee krijgt het systeem havens/binnen- vaart/waterwegen hopelijk definitief de nodige politieke en financiële ruggesteun, was de te- neur. Meer dan twintig jaar voelde de ‘binnen- vaart’ zich in Duitsland verwaarloosd en werd met name het waterwegennet het stiefkind van bezuinigingsrondes.


“Sinds vijf jaar is men het besef van het be- lang van de binnenvaart weer gegroeid,” zei VBW-secretaris Marcel Lohbeck. BDB-voorzitter Martin Staats was er blij mee dat veel van hun suggesties ook uiteindelijk in het plan zijn op- genomen. Hij dringt er echter wel op aan dat de WSV, het overkoepelend bureau verant- woordelijk voor de infrastructuur van de water- wegen, snel meer ingenieurs voor plannings- en bouwmaatregelen moeten krijgen. “Maar bij elkaar genomen zijn er goede voorwaarden vastgelegd die de binnenvaart weer meer aan- zien en meer kansen biedt”, zo Staats.


Duitse regering heeſt toch geld over voor aanpassing motoren


BERLIJN Eigenlijk was de discussieronde al voorbij, toen de afdelingsleider binnen- vaart van het Duitse verkeersministerie, Reinhard Klingen, met een verrassen- de boodschap kwam. Men wil de subsidie voor de modernisering van scheepsmo- toren radicaal verhogen: van de huidi- ge circa 30 naar 60 tot 80 procent van de investeringskosten.


Dit betekent een koerswijziging binnen het ministerie. Daar het tot voor kort eerder was dat de subsidies na 2020 afgeschaſt zouden worden. Het voorstel kwam tijdens de voorbereidingen van het Masterplan tot stand. In de werkgroep was duidelijk gewor- den dat toekomstige motoren die aan de nieuwe Europese NRMM-verordening zou- den voldoen, dubbel zo duur worden verge- leken met huidige motoren.


Klingen wees erop dat een gewijzigde sub- sidieregeling wel door de EU moet wor- den goedgekeurd. Hij reist binnenkort naar Brussel: “En dan zien we wat mogelijk is”. Bij een ja-woord uit Brussel zou het ver- keersministerie zijn budget voor modernise- ring moeten verhogen.


13


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64