search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
912 | WEEK 22-23 29 MEI 2019


‘WATER…VOOR NU EN LATER’ IS HET THEMA Waterstanden centraal bij jaarvergadering Koninklijke Schuttevaer


5


Archieffoto Cora van Nieuwenhuizen/Twitter


NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL De leden- groep Koninklijke Schuttevaer van Konink- lijke BLN-Schuttevaer was op 24 mei in Nieuwerkerk aan den IJssel neergestreken voor de 170ste jaarvergadering. Naast de algemene ledenvergadering en de jaarrede van de voorzitter was water en gebrek aan voldoende water het hoofdthema.


WILFRIED VELDHUIJZEN


Na de ochtendvergadering, waarin behalve de gebruikelijke agendapunten ook nauti- sche onderwerpen aan de orde kwamen, was het na de lunch tijd voor de traditionele jaar- rede. Voorzitter Erik Schultz van de leden- groep Koninklijke Schuttevaer stond stil bij het 170-jarig bestaan en blikte vooral terug op de laatste twintig jaar sinds het 150-jarig jubileum. “Mensen wat is er veel gebeurd in die twintig jaar”, verzuchtte Schultz. Maar hij bleef niet in het verleden hangen, maar blikte vooruit op de positieve ontwikkelingen die in - zoals hij het noemde - ‘belangenbehartigers- land’ (gaan) spelen.


De voorzitter doelde daarbij op verkennende gesprekken die thans met het CBRB worden gevoerd. Daarna leidde hij het middagthema ‘water.... voor nu en later’ in, waarbij hij aan- haalde dat in de afgelopen maand 104 mil- limeter neerslag viel, terwijl dat in 1849, het oprichtingsjaar van Schuttevaer slechts 36 millimeter was. Het probleem van watertekor- ten is dus van alle tijden. Schultz introduceer- de ook Dominic Schrijer, de nieuwe voorzit- ter van Koninklijke BLN-Schuttevaer en heette hem welkom in de ledengroep.


In de aansluitende economische beschou- wing maakte de voorzitter Dominic Schrijer van een kleine groei in 2019, vermoedelijk 2.0 procent. Aanleiding voor die prognose zijn een krappere arbeidsmarkt, een dalend con- sumentenvertrouwen en een minder goed ge- vulde export-orderportefeuille. Voor de sector Transport & Logistiek zijn de prognoses voor dit jaar weliswaar nog 3 procent, maar voor volgend jaar ook maar 2 procent. “Eén van de vragen hierbij is natuurlijk hoe het met de Brexit af gaat lopen”, voegde hij er aan toe.


In het afgelopen jaar heeſt een deel van de binnenvaart volgens Schultz behoorlijk ho- gere omzetten gehaald en een goed jaar ge- had. Voor de korte termijn heeſt de laagwater- periode voordelen gehad, maar op de lange termijn kan dit ook negatieve gevolgen voor de sector hebben. “We boeten in op betrouw- baarheid en dat kan leiden tot een negatieve modal shiſt”, waarschuwde de voorzitter.


Infrastructuur vraagt aandacht De voorzitter attendeerde ook op de dringen- de noodzaak van verbetering van de infra- structuur. “Het gehele areaal is sterk verou- derd en is aan het einde van haar levensduur”. Met name veel bruggen zouden moeten wor- den vervangen, maar een gelijktijdige verho- ging van die bruggen zou economisch niet rendabel zijn. Koninklijke Schuttevaer heeſt er bij de minister op aangedrongen om een am- bitieus en toekomstbestendig bruggenbeleid te ontwikkelen, maar Schultz hield de verga- dering voor dat men het de komende jaren zal moeten doen met wat de infrastructuur nu biedt. Hij verwees daarbij naar de problemen die de (Europese) aanbesteding van nieuwe projecten vaak biedt, waarbij ook aan ‘niet waterbouwers’ moet worden gegund.


Positiever was hij over de internationa- le ontwikkelingen, zoals het Masterplan Binnenschifffahrt dat het Duitse Bundes- ministerium heeſt gepresenteerd en nationaal over de 5 miljoen euro die minister Cora van Nieuwenhuizen heeſt geïnvesteerd in een be- tere afstemming van bedientijden van sluizen en bruggen.


Ook het Integraal Rivier Management (IRM) kwam ter sprake. Binnen IRM wordt vanuit alle invalshoeken naar vraagstukken van de rivier gekeken, zoals de rivier beter bestand maken tegen hoog- en laag water en de bodemerosie aanpakken. Schuttevaer is blij met de 375 mil- joen startbudget van de minister. De voorzit- ter keek nogmaals terug op 2018, de droogte en de werking van de zogenaamde ‘verdrin- gingsreeks’. Hij haalde ook het belang van goede ligplaatsen en auto-afzetplaatsen aan en wees daarbij ook op het sociale aspect. Schultz en zijn team hebben daarvoor diverse lobby-bijeenkomsten bezocht.


Wat de lobby betreſt stond hij graag even stil bij de oprichting van het IWT Platform, het European Inland Waterway Transport. Ook daarin is Koninklijk Schuttevaer verte- genwoordigd in het Nautical Technical and Infrastructure Committee, voor de broodnodi- ge lobbykracht in Europa.


Tot slot stond de voorzitter stil bij het vele werk dat op kantoor van BLN-Schuttevaer en door de regiovertegenwoordigers wordt ver- zet. Ter illustratie noemde hij de 15.000 e-mails die jaarlijks worden beantwoord. Hij dankte directeur Co Abercrombie en zijn team voor hun inzet.


Water voor nu en later Na de jaarrede was het woord aan drs Nancy Scheijven, directeur Scheepvaartverkeer


en Watermanagement van Rijkswaterstaat. Zij ging in haar presentatie in op de recente droogte en de waterdiepten en gaf direct aan, dat 2018 niet het allerdroogste jaar was, maar achter het recordjaar 1976 en 1921 slechts een derde plaats inneemt. Scheijven, die in 2017 als directeur aantrad, zegt door alle watercri- sissen sindsdien een grondige inwerkperiode te hebben gehad.


Met duidelijke beelden en een flinke dosis hu- mor illustreerde zij de gevolgen die die crisis- sen hebben gehad. Zo haalde zij de al dan niet terechte sluiting van de haven van Deventer aan en noemde zij het aantal grondingen in de Regio Oost-Nederland in de laatste zeven jaren. Er werden er 220 gemeld, maar in wer- kelijkheid vermoedt zij het dubbele aantal. De helſt daarvan had als oorzaak ‘te diep ge- laden’. Scheijven citeerde ook de ‘regel van IJmker’: elke 10 cm meer waterdiepte levert 200.000 euro meer ladingopbrengst per jaar op. Op basis daarvan werd voor het droge jaar 2003 een schade van 172 miljoen euro becij- ferd. Voor 2018 is het moeilijk te berekenen schadebedrag nog niet bekend.


De RWS-directeur liet plaatjes zien van de drukke rivier in het afgelopen najaar ten ge- volge van het lage water. Maar zij gaf toe dat die situatie moeilijk te communiceren is naar de buitenwacht.


Als een van de maatregelen noemde zij de uit- breiding van het aantal MGD (Minst Gepeilde Diepte) locaties. Als oplossing van knelpunten gaf zij als voorbeeld het gebruik van de voor- sluis Eefde. ‘Er zijn vooral stabiele waterdiep- ten nodig’ is haar credo.


Veiligheid Scheijven meldde voor het jaar 2018 een enorme toename van incidenten ten op- zichte van 2017. “Minder water in de rivier betekent ook minder veiligheid”, benadruk- te zij. Veiligheidsmaatregelen die genomen worden zijn onder andere: drie rie in plaats van twee MGD-vakken op de Waal, bagge- ren van ondieptes, waterbesparing en het LAC-S (Landelijk Advies- en Coördinatieteam – Scheepvaart). Ook zij ging in op de hantering van de verdringingsreeks. Daarvan zal een evaluatie plaats vinden aan de Beleidstafel Droogte. Belangrijk is volgens de RWS- directeur om informatie te delen om zo tijdig noodmaatregelen te kunnen nemen. “RWS kan het niet alleen zelf doen. Wij moeten ge- bruik maken van de expertise om ons heen”, zei zij tot besluit.


CoVadem Daarna vervolgde Meeuwis van Wirdum,


directeur en mede-oprichter van CoVadem de duopresentatie. Hij belichtte het aandeel van zijn bedrijf en de uitdagingen waar zij voor staan: - vermijden van ladingomzet mislopen - vermijden van te hoge brandstofkosten - klimaat niet onnodig belasten. Doel daarbij is, dat de waterdiepte op ieder moment is te zien. Door ‘voortvarend besparen’ brandstofbe- sparing van 7-11 procent, een kostenpost van 25.000 euro.


Het probleem van continu variërende wa- terdiepten bepaalt volgens Van Wirdum de transportprestaties en de efficiëntie waar- mee het schip vaart. “Het belangrijkste is niet mijn eigen dieptemeting, maar de diepteme- ting van het schip voor ons”, zo illustreerde hij het belang van delen van waterdiepte-in- formatie. “De oplossing is een kastje op het schip dat de data deelt in de cloud”, lichtte hij toe. De combinatie van alle dashborden is de meerwaarde.


Van Wirdum beschreef de groei van CoVadem over de periode 2012-2017. Thans zijn er 80 schepen aangesloten. Zij zorgen voor 6,5 mil- joen data per dag.


CoVadem werkt nu aan de integratie van na- vigatiesystemen. Voor de nabije toekomst geeſt Van Wirdum aan dat de continuïteit en de kwaliteit vereisen, dat het aantal metende schepen wordt uitgebreid naar 250: “De basis staat, maar alles is afhankelijk van meer ver- zamelde data”, laat hij weten. De strategie van CoVadem voor 2019-2020 is dan ook het be- reiken van 250 metende schepen en een door- lopende ontwikkeling van de deelnemers. Daarom heeſt CoVadem nu een tweetal aan- trekkelijke introductie-aanbiedingen voor die- genen die voor 1 juli aanstaande in het project willen instappen. Voor meer informatie over deelname kunt u contact opnemen via info@ covadem.com


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64