search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
912 | WEEK 22-23 29 MEI 2019


31 Weerts Supply Chain investeert voor 50 miljoen euro langs Albertkanaal


LUIK Het Luikse havenbedrijf en Weerts Supply Chain (WSC) hebben een concessie- overeenkomst ondertekend voor 21 hecta- re grond op het multimodale logistieke plat- form Luik Trilogiport. Dit overslagcentrum ligt aan het Albertkanaal in Hermalle-sous- Argenteau bij Oupeye. Het gaat om een in- vestering van ruim 50 miljoen euro. Binnen 4 jaar zullen hier meer dan 400 mensen aan het werk zijn. WSC houdt zich bezig met transport en logistiek en zal haar activiteiten in de noordelijke logistieke zone langs het Luikse Trilogiportdok uitoefenen.


JAN SCHILS


WSC gaat twee hypermoderne logistieke ma- gazijnen bouwen met een totale oppervlak- te van bijna 88.000 m2 op een terrein van 200.000 m2. Deze magazijnen, het ene is een koelmagazijn en het andere conventioneel, bestaan uit meerdere logistieke cellen, waar- van de bouw over verschillende fasen zal wor- den gespreid.


WSC biedt al meer dan 30 jaar logistieke dien- sten aan met een hoge toegevoegde waar- de in de regio Luik. Het bedrijf bestrijkt mo- menteel een totale oppervlakte van ongeveer 180.000 m2 en stelt meer dan 450 ſte’s te werk in Milmort, Bierset, Herstal en Forêt. WSC koos voor dit nieuwe project wegens het multi- modale karakter van Trilogiport.


De bouw van het koelmagazijn zal naar ver- wachting direct starten zodra de nodige ver- gunningen zijn verkregen. Dat is waarschijnlijk in oktober. De ingebruikname staat gepland voor het tweede kwartaal van 2020. De reali- satie van het tweede magazijn start in 2020,


projecten na te streven. Deze implementa- tie op de Luikse Trilogiport, die uiteindelijk onze opslagruimte en ons personeel zal ver- dubbelen, is in lijn met onze langetermijnvisie en waarden”, aldus Norbert Dumoulin, busi- ness development director van Weerts Supply Chain.


Koplopers Luik Trilogiport heeſt als taak om Europese distributiecentra aan te trekken in directe ver- binding met de containerterminal langs het Albertkanaal. Lokale bedrijven profiteren van moderne logistieke magazijnen in de onmid- dellijke nabijheid van het Albertkanaal, dat Luik met Antwerpen verbindt in 14 uur varen en Rotterdam in 24 uur varen. Wallonië en meer bepaald Luik behoren tot de koplopers in de transport- en logistieke sector, onder meer dankzij de goede bereikbaarheid van de grote consumentenmarkten, de integratie in de grote Europese corridors, het uitstekende binnenvaartnetwerk en de hoge dichtheid van het wegen- en spoorwegennet.


Toekomstig Trilogiport, met WSC bovenin in de punt.


waarna het in 2021 in gebruik zal worden genomen.


Bevolking Ofschoon de stedenbouwkundige voorschrif- ten het bedrijf er niet toe verplichten, zal de WSC de bouwplannen aan de bevolking voorleggen, alvorens de vergunningsaanvraag bij de gemeente in te dienen. In de contacten met de bedrijfsleiders is aangedrongen op


Nieuwe Z-drives voor de Orida


PAPENDRECHT Veth Propulsion heeſt van de Vlaamse scheepvaartfamilie Gasten de opdracht gekregen om de bestaande Z-drives in de duwboot Orida te mogen vervangen voor Veth Z-drives. De fami- lie is al jaren klant bij Veth Propulsion en heeſt meerdere schepen varen met deze boegschroeven.


Van links naar rechts: Wim Boom van Veth, Marc Gasten, Sjef Gasten, Erik Gasten, Veth- directeur Tim Batten en Erik Veth.


COLUMN


Recht in zicht


Ynke Ooijkaas


E ynke.ooijkaas@boonkvanleeuwen.com T 010 2811 815 I www.boonkvanleeuwen.nl


Infographic Port Autonome de Liège


de noodzaak om in het kader van de ontwik- keling van Luik Trilogiport een ‘transparante communicatie’ met de plaatselijke bevolking te organiseren. De respons is positief ge- weest: eind deze maand zal er in Hermalle een openbare informatiebijeenkomst worden gehouden.


“We hebben altijd onze bereidheid getoond om duurzame, respectvolle en innovatieve


“De geografische ligging van Luik Trilogiport is een belangrijke troef van het platform”, zegt Willy Demeyer, voorzitter van het Luiks Havenbedrijf. “We bevinden ons in het achter- land van vier grote Noordzeehavens en in het hart van een markt van 56 miljoen consumen- ten! Dit project is een goed voorbeeld van een partnerschap tussen Wallonië, de Autonome Haven van Luik, gemeente Oupeye en het be- drijf Weerts Supply Chain”.


Het Havenbedrijf Luik is de grootste binnen- haven van België en de derde grootste bin- nenhaven van Europa (goed voor 21 miljoen ton in 2018).


Jachtenbouwer Royal Huisman naar Amsterdams havengebied


AMSTERDAM Met de komst van Royal Huisman vestigt zich een nieuwe koninklij- ke jachtenbouwer in de Amsterdamse ha- ven. De scheepsbouwer gaat op termijn aan de slag op de voormalige werf van Holland Jachtbouw in Zaandam. Port of Amsterdam is sinds 14 mei eigenaar van deze werf.


Koen Overtoom, CEO Port of Amsterdam: “Met de aankoop van de werf en de verhuur


aan Royal Huisman versterken wij de maak- industrie die in onze haven veel toegevoegde waarde levert”. Ons land is een wereldspeler op het gebied van superjachten. Na Feadship Royal Van Lent, die zich er in 2016 al vestig- de, is dit de tweede superjachtbouwer in de Amsterdamse haven. De komst van Royal Huisman betekent tevens een toename van hoogwaardige werkgelegenheid, innovatie en vakmanschap voor de hele regio.


Alleen via Kadaster bewijs eigendom schip


De Duitse schipper Herman Wendel vaart vaak met zijn vrachtschip in Nederland. Hij vindt Nederland mooi en zou het in de vakanties met zijn gezin Wendel graag wat verder verkennen. Bij de firma Betrouwbaar BV ziet hij het mooie, zeewaardige zeiljacht ‘Passage’, waarmee je ook op kleiner water kunt varen.


Bij het schip zit een Internationaal Certificaat voor Pleziervaartuigen (ICP) op naam van Betrouwbaar BV. Volgens Wendel ziet alles er pri- ma uit. Hij tekent het koopcontract, betaalt de koopsom van 111.000 euro en waant zich de trot- se eigenaar van de ‘Passage’.


Al de eerste reis in Nederland krijgt Wendel be- zoek van de politie. Het jacht staat als gestolen geregistreerd. Wendel mag niet van boord, er wordt strafrechtelijk beslag op het schip gelegd en de politie wil graag eens met Wendel praten… Aan de hand van papieren en getuigenverklarin- gen kan Wendel de politie ervan overtuigen dat hij niets met de diefstal te maken heeſt. Op het ICP stond toch ook duidelijk dat Betrouwbaar BV de eigenaar was. Hoe betrouwbaar is zo’n docu- ment dan eigenlijk? Wendel belt met zijn vaste advocaat in Nederland, mr Specialis. Die legt uit: Er is in Nederland maar één registratie, waar je


als derde echt op mag vertrouwen en dat is de re- gistratie in het Kadaster. In het Kadaster word je schip te boek gesteld en wordt het eigendom juri- disch vastgelegd.


Als het gaat om een zeegaand plezierjacht van maximaal 23,9 meter moet u zich voor een aan- vraag teboekstelling melden bij het Kadaster. U levert daar de (via het ministerie/ ILT aan te vra- gen) formulieren in om een nationaliteitsverkla- ring te vragen en een verzoek tot branding (als het schip in Nederland ligt) van een brandmerk. Verder het eigendomsbewijs middels de origi- nele koopovereenkomst inclusief een betalings- bewijs of de originele bijlbrief en een gewaar- merkte kopie van uw paspoort of identiteitskaart. Dat waarmerken kan bij de gemeente of bij een notaris. Wanneer de eigenaar een niet-natuur- lijk rechtspersoon is (bijvoorbeeld een BV) moet ook een gewaarmerkt en recent uittreksel uit het Handelsregister worden bijgevoegd.


Wanneer het schip eerder in het buitenland ge- registreerd is geweest, moet ook een origineel bewijs van doorhaling uit dat register worden bijgevoegd en wanneer het schip in het buiten- land ligt moet ook een, door de aanvrager gete- kende, offerte voor de branding in het buitenland mee worden gestuurd. Als al deze documenten zijn ontvangen, vraagt het Kadaster de nationali- teitsverklaring aan. Daarna stelt het kadaster het jacht te boek en kan de inspecteur een afspraak maken om langs te komen om het brandmerk aan te brengen.


Na het plaatsen van het brandmerk en de defini- tieve inschrijving bij het Kadaster ontvangt de ei- genaar de zeebrief. Die zeebrief voor een schip is te vergelijken met een paspoort voor een mens: het is een officieel document waarmee het schip echt als Nederlands schip wordt beschouwd en dat ook het recht geeſt de Nederlandse vlag te voeren.


Ynke Ooijkaas is advocaat bij Boonk Van Leeuwen Advocaten te Rotterdam en gespecialiseerd in vervoers-, binnenvaart- en handelsrecht. Ynke heeſt vrijwel haar hele werkzame carrière in een op scheepvaart gerichte werkomgeving doorgebracht en geeſt juridische ondersteuning aan diverse binnenvaartorganisaties als ook aan de zogenaamde ‘bruine vloot’.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64