search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
912 | WEEK 22-23 29 MEI 2019


De toekomst van koeling?


De koelmachines die Heinen & Hopman ge- bruikt, zijn gebaseerd op een dampcompres- sieprincipe dat betrouwbaar is, maar veel energie verbruikt. Dit heeſt geleid tot een voortdurende zoektocht naar nieuwe koel- methoden en onconventionele machines. Hieronder zijn de verschillende kandidaten voor de toekomst van koeling uitgelicht.


Conventionele koeling De koelmachines die tegenwoordig normaal worden gebruikt, zijn gebaseerd op het princi- pe van verdamping en condensatie. Ze gebrui- ken complexe stoffen, drukverschillen en veel bewegende delen. Hierdoor verbruiken ze veel energie, wat niet erg milieuvriendelijk is. Wat zijn de alternatieven? Hoewel het onderzoek naar effectievere koeling een continu proces


is, lijken twee mogelijke nieuwe koelmetho- den veelbelovend.


Magnetische koeltechnologie De magnetische benadering zet een mate- riaal in dat gemaakt is van een bepaalde le- gering dat bevorderlijk is voor magnetische effecten. Het materiaal warmt op wanneer het wordt blootgesteld aan een magnetisch veld en koelt snel af wanneer een magneet wordt verwijderd of wanneer het een ope- ning in het veld bereikt. Dit fenomeen wordt het magnetocalorische effect genoemd en maakt het mogelijk om temperaturen onder 0,3 K (-272,85 °C, zeer dicht bij het absolute nulpunt) te bereiken. Het vereist geen che- mische koudemiddelen en heeſt het poten- tieel om het energieverbruik aanzienlijk te


verminderen. Hoewel deze methode al wordt gebruikt in kleine huishoudelijke koelkasten, heeſt de magnetische koel- technologie nog steeds een lagere COP (prestatiecoëfficiënt) dan conventionele koelmachines.


Thermo-akoestische koeling De thermo-akoestische methode maakt gebruik van geluidsgolven om warmte


63


Conclusie Alternatieve koelmethoden hebben aanzien- lijke voordelen ten opzichte van de conven- tionele aanpak, zoals het ontbreken van be- wegende delen en de afwezigheid van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. Ze zijn ech- ter nog niet zo efficiënt als standaard damp- compressiemethoden. Totdat de technologie zo ver is dat alternatieven dezelfde of betere prestaties kunnen garanderen, zullen de ver- trouwde ouderwetse koelmachines gebruikt blijven worden.


7 scheepswerven 2 constructiebedrijven


19 maritieme toeleveranciers 10 maritieme dienstverleners


Werkendam: alles aan boord.


over te dragen. Geluidsgolven zijn oscillaties, of een reeks uitbreidingen en compressies, in een materiaal. Temperatuur fluctueert samen met deze oscillatie, met compressie die leidt tot een vrijgave van warmte en uitzetting tot een absorptie van warmte - de gecomprimeer- de segmenten van de geluidsgolven duwen de warmte naar buiten terwijl de uitzettende golven warmte uit de omgeving trekken. Deze koelmethode vereist geen bewegende delen.


Heinenhopmanbinnenvaart.nl


Heinen & Hopman Engineering B.V. Produktieweg 12, 3751 LN Bunschoten T 033-2992500 E info@heinenhopman.com I www.heinenhopman.com


Bemanningen van sleepdienst Svitzer staken voor zesde keer


AMSTERDAM In de nacht van zondag 26 op maandag 27 mei hebben de werknemers van het sleepbedrijf Svitzer in Amsterdam van- af middernacht hun werk neergelegd in hun strijd voor een rechtvaardige cao. De Svitzer- werknemers die werken in het vaargebied van Amsterdam en Rotterdam hebben die maandagmiddag een demonstratie gehou- den voor het hoofdkantoor van Svitzer aan de Westerduinweg 3 in IJmuiden.


De voorbije weken werd al vijf keer gestaakt bij Svitzer. De slepers vinden het onaccepta- bel dat hun werkgever weigert tegemoet te


werkendammaritimeindustries.nl volg ons op @scheepvaartkrnt Follow us on twitter


komen aan de eis van de werknemers om be- taald te worden voor alle uren die zij werken.


Om een bedrijfseconomische crisis bij Svitzer te bezweren, zijn de werknemers vanaf 2014 gemiddeld 8,5 uur per week meer gaan wer- ken, zonder dat daar een loonsverhoging te- genover stond. Nu Svitzer uit de financiële problemen is, willen de werknemers dat Svitzer de lonen aanpast aan het aantal ge- werkte uren. Dat hoeſt overigens niet in één klap; de werknemers zijn bereid de repara- tie van de kloof tussen loon en gewerkte uren over enkele jaren uit te smeren.


CATERPILLAR MOTOR?


HEEFT U EEN PROBLEEM MET UW SCHEEPSDIESELMOTOR? SDK DIESEL SUPPORT BV IS NATIONAAL EN INTERNATIONAAL ACTIEF OP


MARITIEM EN OFFSHORE GEBIED, VOOR ZOWEL BINNENVAART ALS ZEEVAART. WIJ ONDERHOUDEN, REPAREREN EN REVISEREN. ZO HOUDT U DE VAART ERIN


WWW.SDKDIESELSUPPORT.NL SDK DIESEL SUPPORT BV • Hulsenboschstraat 3-1, 4251 LR Werkendam • Tel. : +31 (0) 183 745 694 • E-mail: info@sdkdieselsupport.nl


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64