search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
912 | WEEK 22-23 29 MEI 2019


23 HOGER KREDIETLIMIET


25


43


21


EERSTE STEEN LOG!VILLE


‘WE LEVEN MAAR ÉÉN KEER’


JAARCIJFERS BRANCHEVERENIGING NETHERLANDS MARITIME TECHNOLOGY Scheepsnieuwbouw doet ‘kleine stap vooruit’ in 2018


PAPENDRECHT De ruim 100 Nederlandse scheepswerven en 800 maritieme toeleve- ranciers hebben in 2018 een lichte omzet- stijging meegemaakt. De totaalomzet van de maritiem-technologische sector nam toe met circa 400 miljoen euro ten opzichte van 2017, naar 7,3 miljard euro. Deze cijfers zijn 23 mei bekendgemaakt door de branchever- eniging Netherlands Maritime Technology (NMT).


“Helaas betekent een stijging van de omzet niet altijd winst: bij veel bedrijven bleven de prijsniveaus onder druk staan”, vertelde Bas Ort, voorzitter van brancheorganisatie op een netwerkbijeenkomst bij Veth Propulsion in Papendrecht. De totale werkgelegenheid be- droeg 29.072 ſte, een stijging van bijna 4 pro- cent ten opzichte van 2017.


Bas Ort: “In 2018 zijn in Nederland weer veel orders aangenomen en schepen afge- bouwd. De focus ligt op complexe en inno- vatieve schepen en de diversiteit is enorm. Onze zeescheepsbouwers hebben het wel behoorlijk lastig gehad in 2018. Het getuigt van doorzettingsvermogen dat ze, ondanks


de uitdagingen, blijven vernieuwen en or- ders voor nieuwe scheepstypen binnenhalen. Gelukkig laten deelsectoren, zoals de super- jachtbouw, een stabiel beeld zien. Een be- langrijke aanjagersrol wordt op deze manier ingevuld”.


Toeleveranciers Ort vervolgt: “In Nederland zagen we in 2018 kleine verbeteringen ten opzichte van 2017, zowel voor de Nederlandse werven als de toe- leveranciers. Gelukkig kunnen we 2018 daar- om betitelen als ‘Een kleine stap vooruit’. Een kleine progressie, die de sector zeker niet is komen aanvliegen. We zijn creatiever dan ooit. Ons innovatievermogen en strategische kennis moeten bovendien voor Nederland behouden blijven. Daarvoor is een doorslag- gevende rol van het Nederlandse bedrijfsle- ven bij de vervangingsprogramma’s van de Koninklijke Marine ook noodzakelijk”.


NMT hoopt dat de sector na de ‘kleine stap’ in 2018, de komende jaren een grote stap voor- uit kan maken. Ort: “Zo moet maritieme re- gelgeving een prikkel zijn voor het stimuleren van innovaties, maar ook snel kunnen worden


aangepast aan ontwikkelingen. Een gelijk speelveld, zowel mondiaal als binnen Europa, is één van de belangrijkste en ook meest com- plexe zaken waar we ons dagelijks hard voor maken. Door wisselend beleid van verschillen- de landen is er sprake van hardnekkige markt- verstoringen in de scheepsbouw”.


De cijfers van 2018 laten zien dat het her- stel van orderintake in de Nederlandse zee- scheepsnieuwbouw nog niet heeſt doorgezet. In 2018 ontvingen de werven in deze categorie bouwopdrachten voor 39 schepen (2017: 56). De daling in het aantal orders is voornamelijk te wijten aan de afname van het aantal nieuw bestelde sleep- en werkboten.


Binnenvaart In de categorie binnenvaart, visserij en kleine zeegaande schepen zijn ‘buitengewoon goe- de’ zaken gedaan in 2018. Ook steeg de or- derintake van luxe riviercruiseschepen flink ten opzichte van 2017. Daarnaast werd er veel onderhoud gepleegd. Hellingen en dokken waren steeds goed bezet. In 2018 ontvingen de werven in deze categorie bouwopdrach- ten voor 185 schepen (2017: 198). Er werden


183 schepen opgeleverd (2017: 155). Waar het aantal nieuwe opdrachten licht is gedaald, laat het aantal opleveringen een mooie plus zien. Het orderboek is stabiel gebleven met 143 schepen in portefeuille eind 2018 (2017: 146).


37


MAATWERK VOOR OP DE AMSTEL


NMT-voorzitter Bas Ort. Volop beleving en innovatie op Navingo Career Event


ROTTERDAM Hoe het is om te werken in deze innovatieve sector, dat moet je zelf erva- ren. En dat gebeurde dan ook volop op don- derdag 23 mei, tijdens de dertiende edi- tie van het Navingo Career Event in de RDM Rotterdam – Onderzeebootloods. Bedrijven uit de maritieme, offshore en energiesector presenteerden zich met vacatures, presen- taties, workshops en experiences aan werk- zoekenden en geïnteresseerden uit binnen- en buitenland.


Talloze topbedrijven als Shell, DEME Offshore, Feadship, Royal IHC, Multraship Towage & Salvage, Tennet, Rotterdam World Gateway en vele anderen waren aanwezig om de car- rièremogelijkheden in deze sector te pre- senteren en op zoek te gaan naar potentiële medewerkers.


Bij het presenteren van carrièremogelijkhe- den kan het innovatieve karakter van de sec- tor niet ontbreken. De dag werd afgetrapt met een pitch- en netwerkontbijt. Waarna de beursvloer al snel vol- stroomde en er aan alle kanten interessante ontmoetingen en veel- belovende gesprekken plaatsvonden. “Door de informele opzet kom je heel makkelijk in gesprek met de be- drijven”, aldus een van de bezoekers.


‘Hier gebeurt écht wat’ Ook was er voldoende ruim- te voor ontwikkeling en kennis. Tijdens sessies ontwikkelden bezoekers on- der meer 21st-century skills in ‘machine lear- ning’ en sollicitatievaardigheden. Daarnaast


werden gedurende de talkshows ver- schillende thema’s besproken, zoals de


kansen van Internet of Things met Microsoſt en de mogelijkheden van


duurzaamheid met onder meer waterbouwer Van Oord. Tot slot kre-


gen bezoekers de gelegenheid aan boord te stappen bij de Damen Shipyards Group


en het Nederlands Loodswezen. “Het is niet een doorsneebeurs, dat maakt dit event zo gaaf. Hier gebeurt écht wat”, vertelt een van de deelnemers aan boord van de pilot ten- der. “Nu weet ik het zeker, ik wil echt loods worden”.


‘Alles kwam samen vandaag’ “Navingo Career spant zich samen met haar partners het hele jaar in om carrièremogelijk- heden en innovaties binnen de maritieme,


offshore en energie sector te presenteren. Tegenwoordig vinden veel ontmoetingen digi- taal plaats, 23 mei zag je tijdens het Navingo Career Event de interactie en dynamiek, waar- door de sector echt tot leven kwam. Het is ontzettend mooi om te zien hoe alles samen komt”, vertelt Anne Visser, manager Navingo Career, enthousiast. Komende zomer wordt de datum voor de veertiende editie bekend gemaakt. Blijf ondertussen op de hoogte via www.NavingoCareer.com.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64