search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
912 | WEEK 22-23 29 MEI 2019


GROOTSCHALIGE RAMPENOEFENING MAASVLAKTE


KNRM-reddingboten evacueren 400 passagiers


MARK VAN DIJK Waarvan akte


Op deze plek moet ik toch nog even te- rugkomen op de Akte van Mannheim en het onwaardige plaatsje die ik dit in- ternationale verdrag uit 1868 had toe- bedacht (Scheepvaartkrant 909 van 17 april) in het Maritiem Museum Rotterdam. Want eerlijk is eerlijk: het document dat de Rotterdamse wereldhaven zo groot heeſt helpen maken, is daar afgelopen woensdag 22 mei met alle egards ont- vangen. Het mag dan niet onze koning zijn geweest die op de kade het tran- sport stond op te wachten: minister Cora van Nieuwenhuizen was een waardig vervangster.


Nee, het destijds door mij voorspelde ‘af- gangetje’ is het dan ook absoluut niet ge- worden. Integendeel. En in de buurt van andere topstukken uit het museum, waar- onder een vitrine met het tasje van civiel ingenieur Pieter Caland (1826-1902). Met het graven van diens Nieuwe Waterweg – eveneens een visionair project - kreeg Rotterdam aan de zeezijde een directe


Foto KNRM


ROTTERDAM Tijdens een grootschalige eva- cuatieoefening in de Rotterdamse haven werden 25 mei ruim 400 passagiers geëvacu- eerd van de veerboot Pride of Hull. Zes red- dingboten van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), Kustwacht- helikopters, Kustwacht-vaartuigen, poli- tie, brandweer, ambulances, havendienst en Rode Kruis, zorgden ervoor dat de passa- giers veilig aan wal werden gebracht en op- gevangen werden voor verder vervoer.


De oefening werd georganiseerd door de Kustwacht en P&O Ferries met als doel de sa- menwerking bij een grootschalig scheepsin- cident te beproeven. Alle deelnemende dien- sten hebben hun specifieke taken, zoals brandbestrijding, het evacueren van opvaren- den, de opvang, eerste hulp, registratie en het op afstand houden van ramptoeristen.


Tijdens de oefening werd een brand aan boord van de veerboot Pride of Hull nage- bootst. Uit veiligheidsoverwegingen werd de oefening niet op volle zee gehouden, maar in de beschutte Tweede Maasvlakte, zodat de logistieke operatie goed geobserveerd kon worden en onder alle weersomstandigheden doorgang kon vinden.


De KNRM nam deel met zes reddingboten en 40 vrijwillige redders. De gezamenlijke gered- dencapaciteit van de reddingboten bedraagt 510 personen per vaartocht, wat wil zeggen dat met volledig gevulde reddingboten de passagiers in één keer gered zouden zijn. In werkelijkheid zijn de geredden in kleine groe- pen gered uit reddingvlotten en sloepen van de veerboot zelf en daarna vervoerd naar de Berghaven. Circa 50 evacuées zijn met heli- kopters vervoerd. Alle slachtoffers werden


overgebracht naar de Berghaven in Hoek van Holland.


Voor het uitvoeren van Search and Rescue (SAR-taken) is de KNRM de belangrijkste part- ner van de Kustwacht. In 2018 kwam de KNRM meer dan 2.500 keer in actie voor reddingen en hulpverleningen op de Noordzee en het ruime binnenwater. Grootschalige evacuaties zijn zeldzaam. De laatste omvangrijke evacu- atie vond plaats op het IJsselmeer, toen 36 opvarenden van een zinkende klipper werden geëvacueerd.


Het Kustwachtcentrum in Den Helder co- ordineerde de evacuatie op het water. Aan de wal werd die taak uitgevoerd door een Commando Plaats Incident en een Regionaal Operationeel Team van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.


De oefening werd bijgewoond door de minis- ter van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen (beleidsverantwoordelijk voor de Kustwacht), de minister van Defensie Ank Bijleveld (beheerder van de Kustwacht) en de minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus (verantwoordelijk voor rampen- bestrijding op het land).


De uitvoering van de oefening wordt nog in detail geëvalueerd, maar werd na afloop als geslaagd en uitermate nuttig beoordeeld. De oefening was de derde in rij van vierjaarlijk- se verplichte beproevingen en zal in 2023 op- nieuw plaatsvinden.


u


ROTTERDAM Stichting Bewoners Belangen De Veranda Rotterdam 010 (kortweg BBV ge- noemd) heeſt op 16 mei haar advies voor de derde oeververbinding in de Maasstad aan de gemeenteraad overhandigd. De bewoners vragen om de aanleg van een metrotunnel onder de Nieuwe Maas tussen De Esch en het toekomstige Feyenoord City.


Niet alleen zijn er vele argumenten tegen een nieuwe brug - zoals toenemende onveiligheid


Als u de e-paper leest, kunt u hier de video van LIVEX 2019 bekijken.


toegang. Al blijſt de plaats van de tijdelijke expositie van de Akte van Mannheim aan het eind van een museumgang niet bijs- ter prominent te noemen; de aandacht van de argeloze museumbezoeker wordt snel getrokken door de vuurrode achter- grond en het statement dat er wordt ge- maakt: ‘Europese vrijheid op de Rijn’. Want dát is al wel degelijk 150 jaar de prakti- sche impact van deze Akte van Mannheim: het brengen van welvaart dankzij de vrije Rijnvaart. Zonder tolheffing en nodeloze douaneformaliteiten. De sprekers tijdens de opening van de tijdelijke expositie ston- den er dan ook allemaal bij stil - uiteraard. Want in deze tijd van wereldwijde handels- oorlogen, protectionisme, die hopeloze Brexit en ander populistisch isolationisme laat de Akte van Mannheim zien hoe het ook ánders kan. Die ene keizer, de vijf be- trokken koningen en hun afgezanten had- den het heel goed gezien.


De vrije Rijnvaart bestaat daarom al an- derhalve eeuw en heeſt onder meer twee bloederige wereldoorlogen doorstaan. Waarvan akte!


7


Val ingevaren voor nieuwe brug Dronryp


LEEUWARDEN De montage van de nieu- we brug over het Van Harinxmakanaal in Dronryp is in volle gang. De eerste twee pij- lers zijn met een grote kraan aan de westzij- de geplaatst. Deze pijlers wegen 30 ton en moeten met uiterste precisie op hun plek af- gesteld worden. Het val is afkomstig van- uit Sumar en is donderdagnacht 23 mei in- gevaren. Het val is het beweegbare deel van de brug met een gewicht van 385 ton en een lengte van 26 meter.


Vrijdag en zaterdag 25 mei zijn de twee pijlers aan de oostkant geplaatst. De maandag daar- op zijn de laatste twee zuidelijke pijlers ge- plaatst. In de laatste dagen van mei gaan de lange en korte aanbrug, die voor de verbinding zorgen met het vaste land, op transport via het water van Zeeland naar Fryslân. In de nach- ten van 6 en 7 juni worden deze gemonteerd. Daarna wordt de brug aangesloten op de weg en klaar gemaakt voor de bediening op af- stand, vanaf het Swettehus in Leeuwarden.


Scheepshelling Koningspoort gesloten Veranda-bewoners willen metrotunnel


voor het drukke scheepvaartverkeer in de Maasbocht - maar er zijn vooral goede argu- menten om juist een metrobuis te vragen als nieuwe oeververbinding. Dat zou namelijk het begin van de 7 kilometer lange ‘tangentlijn’ kunnen worden, die de Erasmus Universiteit verbindt met Rotterdam-Zuid en Charlois als eindstation krijgt of zelfs Schiedam. Nieuw aan dit rapport is ook dat BBV expliciet aan- dacht heeſt besteed aan de financierbaarheid van de metro-optie. Kosten: 2,2 miljard euro.


ROTTERDAM De historische scheepshelling Koningspoort in Rotterdam heeſt zijn poor- ten gesloten. Ondanks veelvuldig aandrin- gen is het stadsbestuur er niet in geslaagd om met een toekomstplan te komen voor be- houd van dit erfgoed.


De bij een eerdere crisis gevormde Stichting Tijdelijk Beheer Koningspoort (STBK) geeſt de sleutel nu terug aan de gemeente. Nadat het Maritiem Museum deze activiteit had afge- stoten, was STBK bereid om voor anderhalf (tot 1 mei 2019) de werf met bijzondere – van


oorsprong Groningse – dwarshelling open te houden.


De stichting heeſt zelfs aangeboden dit nog met een jaar te verlengen, als de gemeente behalve exploitatiesubsidie ook noodzake- lijk achterstallig onderhoud zou uitvoeren, om langdurig risico op uitval van middelen te beperken en veilig te kunnen werken. De ge- meente is daar niet toe bereid. Wethouder Kasmi wil de hellingactiviteiten hier behou- den en is op zoek naar marktpartijen die daar invulling aan willen geven.


AVERECHTS


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64