search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
912 | WEEK 22-23 29 MEI 2019


Skill-sessie leidt bedrijven rond in wereld van machine learning


ROTTERDAM Reinforcement learning, unsu- pervised en supervised learning; voor een leek klinkt dit misschien als abracadabra maar het is wel de toekomst. Het zijn alle- maal vormen van machine learning. “Een vorm van kunstmatige intelligentie (AI) waarbij het gaat om de ontwikkeling van al- goritmes en technieken waarmee compu- ters kunnen leren”, aldus Frido Aalbers van RDM Next. Om maritieme werknemers van nu voor te bereiden op de toekomst, organi- seert het samenwerkingsverband Maritime Delta samen met Netherlands Maritime Technology verschillende skill-sessies. De eerste vond plaats op 23 mei en stond geheel in het teken van machine learning.


SANNE VERHOEFF


“Het is belangrijk dat maritieme werknemers zich voorbereid voelen op de digitale toekomst”, vindt Hilde Veeken, projectmedewerker van Maritime Delta. Dit samenwerkingsverband be- staat uit belangrijke maritieme partijen uit de regio in de vorm van publieke partijen, markt- partijen, intermediairs en onderwijsinstellingen. Door het opzetten en stroomlijnen van initiatie- ven in de regio zorgen de partners van Maritime Delta er voor dat het maritieme cluster haar toppositie behoudt en versterkt. Veeken: “Het programma volgt twee lijnen: innovatie en hu- man capital. Innovatie speelt in op energietran- sitie en digitalisering en human capital op een leven lang leren, skills ontwikkeling en het aan- trekken van nieuw talent. Enige tijd geleden is besloten om meer activiteiten te gaan organi- seren voor het bedrijfsleven op het gebied van skills-ontwikkeling”.


Skill-sessie De skill-sessie over machine learning be- stond onder andere uit een interactieve work- shop over dit onderwerp, bezoekers konden


Bij unsupervised learning (ongecontroleerd le- ren) worden geen voorbeelden ingevoerd met gewenste output. Hierbij gaat het algoritme op den duur zelf een structuur ontdekken in de in- put. Reinforcement learning (versterkings leren) kent drie componenten; de agent, de omgeving en de acties. Bij deze vorm van machine lear- ning wordt de agent in staat gesteld te leren van zijn eigen ervaringen. Als hij iets doet waarvoor hij een beloning krijgt, zal hij dat gedrag daarna vaker uitproberen. Door het leren en uitprobe- ren van verschillende acties, kan de agent leren welk gedrag optimaal is.


“Na deze uitleg liepen we door de verschillende stappen heen die nodig zijn op supervised lear- ning toe te passen. Dit gaat dan over het groei- en van een dataset, labelen, trainen en toepas- sen. Met de AIY Vision zijn we vooral ingegaan op machine vision en supervised learning om- dat dit tegenwoordig de meest toegepaste vor- men zijn”.


Tijdens de workshop maakten bezoekers kennis met de wereld van Machine Learning. Foto Maritime Delta


meevaren met een toekomstig autonoom va- rende watertaxi en ze zijn wegwijs gemaakt in het RDM Innovation Dock.


De workshop werd verzorgd door RDM Next; een creatieve ruimte in het Innovation Dock. Frido Aalbers: “Hier denken we met verschillende bedrijven na over de volgende stappen die ze kunnen zetten op het gebied van innovatie. We informeren bedrijven over de nieuwste innova- ties op het gebied van onder andere Internet Of Things, Machine Learning, 3D-printen en robo- tica. Innoveren is altijd heel risicovol maar niet innoveren ook. Wij focussen op risicoloos in- noveren”. De scheepvaart staat misschien be- kend als terughoudend als het gaat om de ont- wikkeling van al deze nieuwe technologieën, maar Aalbers is het hier niet mee eens. “Het


Rotterdamse havenbedrijf is er bijvoorbeeld volop mee bezig”.


Workshop In de workshop is gebruikgemaakt van een AIY Vision kit van Google. “Dit is grof gezegd een Raspberry Pi met camera ofwel; een computer van tien tot twintig euro ter grootte van een cre- dit card”. De deelnemers maakten kennis met verschillende soorten machine learning, waar- bij een machine wordt getraind om verbanden te zien.


Bij supervised learning (gecontroleerd leren) krijgt de computer voorbeeld input, waarbij ook de gewenste output getoond wordt. Het doel hiervan is een algemene regel te leren die de ge- geven input vertaalt naar de gewenste output.


Niet bang Digitalisering, Internet of Things, Robotisering; economische en technologische ontwikkelingen zijn volop aan de gang en ook de maritieme sec- tor gaat hierin mee.


“De technologische ontwikkelingen gaan heel snel, we weten dat het eraan komt en we moe- ten er niet bang voor zijn. Toch kunnen al deze ontwikkelingen ook als een bedreiging worden gezien, denk bijvoorbeeld aan het onbemand varen. Straks is er geen schipper meer nodig, wordt weleens gedacht terwijl er ook juist nieu- we banen gecreëerd worden. Om te kunnen blij- ven concurreren moet je voorop blijven lopen”, aldus projectmedewerker Veeken tot besluit.


Er komen meer skill-sessies aan, dus hou de website van Maritime Delta (www.maritime delta.nl) goed in de gaten!


Legoblokjes helpen bij automatiseren terminal in Antwerpse Havencentrum


Werkendam werkt aan schone schepen


57


Alswe in Werkendam het woord ‘gamechan- gers’ horen, denken we aan schepen die een revolutie veroorzaken op het gebied van emissiereductie. Er wordt in Werkendam hard gewerkt aan de realisatie van dergelijke schepen. Er is een aantal veelbelovende pro- jecten opgeleverd, waaronder een schip dat urenlang geheel emissieloos kan varen.


De binnenvaart is weliswaar een relatief scho- ne vervoerder, maar heeſt aan het wegvervoer een geduchte concurrent: vrachtwagenmoto- ren worden in een rap tempo schoner.


Openingvan de Lego-haventerminal bij Antwerpen.


ANTWERPEN Het Antwerpse Havencentrum bij Lillo heeſt op 24 mei de eerste Lego- havenstudio van Vlaanderen geopend. Hiermee daagt het informatiecentrum be- zoekende jongeren uit om met bouwsteen- tjes een containerterminal te automatiseren.


Elk team van twee krijgt in het lokaal een ei- gen opdracht: een containerschip lossen met een havenkraan, de containers op de termi- nal verplaatsen met een straddle carrier of een trein afladen met een reach stacker. De robots, aangestuurd door een intelligente


Foto Havencentrum


Mindstorms EV3-steen van LEGO® Education, zetten het containerverhaal in werking.


35.000 steentjes


Tijdens een sessie in de LEGO® Haven Studio verfijnen de leerlingen hun programmeervaar- digheden en leren ze ook beter samenwerken en probleemoplossend werken. In een indruk- wekkende opstelling, die wel een hele zaal kan vullen, zijn liefst 35.000 Lego-steentjes verwerkt. 24 leerlingen kunnen hier tegelijk en samen met een van de nieuwe programmeercoaches van het Havencentrum aan de slag gaan.


Net als alle andere bedrijven in de maritie- me maakindustrie zoekt het Werkendamse maritieme cluster constant naar mogelijkhe- den om de uitstoot van binnenvaartschepen te verminderen. Zij stellen zich hierbij drie vragen: hoe zorgen we ervoor dat er minder brandstof nodig is, hoe regelen we dat de uit- stoot die er is, zo schoon mogelijk is en welke schonere brandstoffen kunnen we gebruiken?


De antwoorden die in Werkendam op die vragen zijn gevonden zijn: brandstofbespa- rende maatregelen, nabehandeling en al- ternatieve brandstoffen/aandrijvingen. Brandstofbesparing wordt niet alleen gerea- liseerd door tijdig onderhoud maar ook door bijvoorbeeld energiebesparende roeren,


innovatieve schroeven of een gestroomlijnd onderwaterschip.


De uitstoot van roet en stikstof kan sterk gere- duceerd worden door de toepassing van roet- filters en katalysatoren. Omdat schepen en motoren lang meegaan kan nabehandeling een goede optie zijn om vroegtijdige hermoto- risering te vermijden.


Voor wat alternatieve brandstoffen en aan- drijvingen betreſt, zijn de Werkendamse be- drijven goed op dreef. Naast een serie diesel- elektrische schepen en schepen die op LNG varen is er dit jaar een schip opgeleverd dat 3 uur lang elektrisch en dus emissieloos kan varen! Is dit een gamechanger? Werkendam heeſt er alle vertrouwen in. En werkt ondertus- sen met innovatieve toeleveranciers hard aan de doorontwikkeling van het concept elek- trisch varen. Er zijn veel ideeën over opwek- king (waterstof?) en opslag van de elektriciteit (e-boxen?) en de ontwikkelingen gaan snel. Wordt vervolgd!


Kortom: binnenvaartondernemers die naar mogelijkheden zoeken om brandstof te be- sparen en emissies te reduceren zijn in Werkendam aan het goede adres.


www.werkendammaritimeindustries.nl


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64