search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
870 | WEEK 42-43 18 OKTOBER 2017


Elektronische meldplicht op til voor binnenvaarttankers


Scheepvaartkrant 30 JAAR GELEDEN


9


STRAATSBURG De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) voert eind volgend jaar (1 de- cember 2018) een elektronische meldplicht in voor alle schepen die vaste tanks aan boord hebben.


De verplichte melding die in artikel 12.01 van het Rijnvaartpolitiereglement is voorzien, kan voorlopig nog steeds gedaan worden over de marifoon, dan wel schriſtelijk of langs elek- tronische weg, maar moet met ingang van 1 december 2018 verplicht via elektronische weg verlopen. Dit geldt voor alle motortankschepen en samenstellen van één of meer motortank-


schepen en/of tankduwbakken en/of sleeptank- schepen.


Op deze manier wordt de elektronische meldplicht, die tot nu toe alleen bestaat voor samenstellen en schepen met containers aan boord, uitgebreid tot schepen die vaste tanks aan boord hebben. Het elektronisch melden vermindert de administratieve rompslomp voor de schipper en moet meteen de kwaliteit verbe- teren van de gegevens die aan de autoriteiten worden verstrekt. Deze eenduidige manier van overdracht van gegevens moet bovendien bijdragen aan de veiligheid van de scheepvaart.


Vereenvoudiging De verplichting zal gaan gelden voor schepen in beladen én onbeladen toestand. Parallel aan de invoering van deze verplichting zal de meldplicht bij het passeren van een verkeers- centrale eind volgend jaar komen te verval- len, tenzij teken B.11 wordt gebruikt. Deze vereenvoudiging van het meldsysteem wordt vooral mogelijk gemaakt door het gebruik van Inland AIS. De desbetreffende voorschriſten gelden met ingang van 1 december 2018 en zijn beschikbaar op de website van de CCR, onder www.ccr-zkr.org/files/documents/ reglementRP/ccr2017-I-11nl.pdf


Enkele tientallen woedende binnenvaart- schippers en hun vrouwen bezorgden minister Neelie Smit-Kroes vorige week een lastige avond, door fel uit te halen naar het binnenvaartbeleid van de be- windsvrouwe. De minister was te gast bij de Krimpense afdeling van de VVD, die tot haar verbazing zag dat het ontmoetings- centrum De Tuytert tot de nok toe was gevuld door met name binnenschippers, die met een bus uit het hele land waren aangevoerd.


20 JAAR GELEDEN


Vervolg pagina 1


“Dit betekent dat je de problemen ook serieus in kaart brengt; hoe groot is het probleem, waar knelt het, wat komt er nog op de sector af, wat betekent dit voor de personeelsvraag, hoe ziet het personeelsbestand eruit over 5, 10 of 15 jaar? Dat zijn vragen waar je je als sector over moet buigen. Pas dan kun je doelgericht aan de slag, met allerlei maatregelen inspelen op trends en gericht campagne gaan voeren”. Voor aanvullende financiering van een actie- plan met een looptijd tot 2030 wordt gedacht aan de landelijke overheid en zelfs Europa. Het nieuwe personeel komt namelijk niet alleen uit eigen land, in de toekomst zou ook ‘EU- regionaal’ kunnen worden geworven, zo is de verwachting.


Van der Starre.


Krachten bundelen “Er gebeurt best veel wat betreſt promotie, door het BVB, door scholen, door rederijen, maar tot nu toe is de promotie van de sector te vaak ook reactief. Organisaties hebben vaak beperkte middelen, zo ook het BVB. En als je die ook nog eens individueel inzet blijſt het bij ad hoc-acties. Dat moeten we gewoon niet meer willen”, oordeelt Van der Starre. “Als we de krachten bundelen, kunnen we veel meer bereiken en ook echt campagne voeren. Zo’n campagne over een langere periode kost heel veel tijd en ook geld. Dat kunnen we al- leen voor elkaar krijgen als we initiatieven op elkaar afstemmen en allemaal voor datzelfde doel gaan: een toekomstbestendige arbeids-


markt voor de binnenvaart. Daar is zo’n strate- gische arbeidsmarktagenda hard voor nodig”.


Belevingsplein De campagne zal zich deels gaan richten op kleine kinderen en jongeren, tot en met de periode van hun beroepskeuze. Zo wordt ge- dacht aan het inrichten van een ‘binnenvaart belevingsplein’ op beurzen en bij open dagen. Een ander punt van aandacht vormen de zij- instromers vanuit andere sectoren. Zo blijkt de overstap van de zeevaart naar de binnenvaart op dit moment een moeilijke en vooral kost- bare aangelegenheid.


“We zullen heel anders naar het probleem moeten gaan kijken. We moeten ons realiseren dat als je het als sector elders laat versloffen, bijvoorbeeld door slechte leermeesters aan boord of nauwelijks carrièreperspectief - je inspanningen eerder op die reis dan alsnog teniet worden gedaan”.


De nog uit te werken arbeidsmarktcommuni- catie- en actieprogramma’s zullen nauwgezet op hun effecten worden getoetst. Van der Starre vertelt te hopen in het eerste kwartaal van 2018 ‘een eerste aanzet’ voor een agenda te kunnen geven en heeſt bij de presentatie meteen een oproep gedaan voor deelnemers aan een nog op te zetten denktank.


Zie ook onze special Binnenvaartcarrière. ‘Tenminste één vreemde taal spreken’


ROTTERDAM Als ervaren loondienstschipper in het Nederlandse vaargebied plaatst Luc Roos nog wel een vette kanttekening bij de beoogde langdurige wervingscampagne van Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB).


“Het wordt met de dag moeilijker om gekwali-


ficeerde mensen te vinden, maar dan wel echt kwaliteitspersoneel”, aldus ervaringsdes- kundige Roos, die juist een cursus ‘defensief varen’ heeſt gevolgd. “Dat is nodig ook, want met de vele buitenlanders om ons heen die geen enkele andere taal spreken, moeten wij ons op het water aanpassen”.


Roos vindt dat het verboden zou moeten zijn, om stuurlui in dienst te nemen die zich niet in een gangbare taal kunnen uitdrukken: “Die moeten ten miste één vreemde taal kunnen spreken. Zo lang dat niet zo is, dan vormt dat onderweg een enorme barrière voor de veilig- heid op onze vaarwegen”.


De toekomst van de Scheldehavens vormde op 5 oktober hét gespreksonder- werp tijdens de Schelde Conferentie in Terneuzen. De havens zijn volop in ontwik- keling en groeien als kool. Elke haven heeſt zo zijn eigen wensen voor de toekomst. De Schelde moet worden uitgediept, er moet meer haventerrein komen, de samenwer- king tussen de Nederlandse en Belgische haven moet worden aangemoedigd en de achterlandverbindingen moeten beter.


De binnentankvaart moet één geluid la- ten horen in Europees verband. Verenigd in een soort pan-Europese Tankvaartunie kunnen bevrachters, reders en zelfstan- digen samenwerken, om de branche weer gezond te maken. Met een unie als strenge dirigent heeſt de tankvaart kans op een renderende toekomst. Dat kwam naar voren uit het tankonderzoek, dat OC&C verrichtte in opdracht van Tank Overleg Nederland (TON).


10 JAAR GELEDEN


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52