search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
870 | WEEK 42-43 18 OKTOBER 2017


Kees de Vries gekozen in Raad van Commissarissen NPRC


ROTTERDAM Kees de Vries is toegetreden tot de Raad van Commissarissen van de NPRC. De leden van de NPRC stemden zaterdag 7 oktober tijdens de Algemene Ledenvergade- ring van de coöperatie met grote meerder- heid in met de voordracht van de nieuwe kandidaat. De Vries volgt aſtredend commis- saris Jan Veldman op in de raad.


De Raad van Commissarissen van de NPRC is belast met het brede toezicht op de coöpe- ratie en functioneert tevens als strategisch klankbord. Directeur, Stefan Meeusen is ver- heugd over de benoeming van De Vries. “Kees heeſt een enorm track record opgebouwd in de sector en ik ken hem als iemand met een groot hart voor de binnenvaart. Door zijn jarenlange ervaring heeſt hij bovendien een groot en belangrijk netwerk opgebouwd”.


Kees de Vries was tot eind 2015 24 jaar directeur bij de nautisch-technische branche- organisatie Koninklijke Schuttevaer. Naast de belangenbehartiging op infrastructurele zaken was hij vanuit Schuttevaer ook betrok- ken bij onder andere het Bureau Voorlichting Binnenvaart, Bureau Telematica Binnenvaart en Inland Navigation Europe. Sinds 2016 zet De Vries zijn opgebouwde kennis over de binnenvaart in als zelfstandig adviseur. Zo was hij betrokken bij een aantal studies over het gebruik van natte infrastructuur bij lokale overheden. Daarnaast is hij recent gestart als deeltijd directeur External affairs bij de maat- schappelijke onderneming Sea Ranger Service (www.searangers.org).


19 Bek & Verburg/ DHSS naar Eemshaven


Het oranje gemarkeerde gebied aan het einde van de Beatrixhaven geeſt de gezamenlijke vestigingslocatie weer.


EEMSHAVEN Groningen Seaports kan twee nieuwe bedrijven verwelkomen in de Groninger Eemshaven. De combinatie Bek & Verburg/ DHSS vestigt zich gezamenlijk op een terrein van ruim een hectare aan de Beatrixhaven.


Eerste Zeeuwse vrachten van de weg met inzet binnenvaart


VLISSINGEN De eerste vrachten zijn van de weg gehaald - in dit geval bananen - door een samenwerkingsproject van Zeeland Connect en de Verkeersonderneming. Het project heeſt als doel de drukke Rotterdamse wegen (zoals A15) te ontlasten, door de inzet van containerbinnenvaart.


Er zijn nu al dagelijks mogelijkheden voorhan- den in de Zeeuwse havens om containers via de binnenvaart van en naar de omliggende havens te vervoeren. Dit biedt verladers rust in de planning door betrouwbare aan- en


aflevermomenten, verhoogde beschikbaar- heid van lege containers in de regio en lagere (transport-) kosten.


De start van het project richt zich op tempe- ratuurgevoelige lading, zo is een binnenvaart- schip voorzien van extra koelcapaciteit. Ook voor niet-gekoelde lading wordt binnen het project gekeken naar de voordelen van het gebruik van de binnenvaart. Het project is in augustus dit jaar gestart en kent een looptijd tot eind 2018.


Bek & Verburg is een innovatieve inzamelaar van scheepsafval in havens en DHSS is vooral actief in de offshore windindustrie, als aanbie- der van diverse ondersteunende activiteiten, zoals scheepagentuur, helikopterservices, opslag en projectbegeleiding. De definitieve contracten zijn onlangs getekend.


De werkzaamheden op het terrein achter de Zuidkade zijn inmiddels begonnen en naar verwachting kan de nieuwe bedrijfsvesti- ging omstreeks 1 januari 2018 in gebruik worden genomen. Op het terrein komt een opslagloods, die tevens als kantoorruimte en werkplaats gaat fungeren. De rest van het terrein wordt vloeistofdicht geasfalteerd en zal gebruikt worden voor de opslag van onder meer offshore-gecertificeerde containers. De nieuwe vestiging levert in eerste instantie zes arbeidsplaatsen op.


Landelijke dekking Bek & Verburg is al meer dan 55 jaar actief op het gebied van de inzameling van scheepsaf- valstoffen. Aanvankelijk in de havens van Rot- terdam, Dordrecht en Moerdijk en later ook in het gehele Noordzeekanaalgebied, in Scheve- ningen en Den Helder. Er wordt een landelijke dekking op het gebied van inzameling van scheepsafvalstoffen nagestreefd en de keuze voor vestiging in de Eemshaven is daarbij een logische. Behalve met het gescheiden inzamelen van scheepsafvalstoffen is Bek & Verburg actief in het reinigen van duwbakken, lichters en zeeschepen en het behandelen van schade- en restpartijen; inclusief de diverse daarvoor benodigde operationele activiteiten op locatie.


Offshore HSS staat voor Den Helder Support Service en heeſt zijn oorsprong in de offshore industrie. Het bedrijf is begonnen als scheepsagent en lo- gistieke dienstverlener in de olie- en gasmarkt en is de laatste jaren ook sterk actief in de offshore windindustrie. Vanuit de Eemshaven vinden sinds 2009 al veel offshore windactivi- teiten plaats en dat is de voornaamste reden voor DHSS om ook daar positie te kiezen.


RECHT IN


ZICHT


T 010 212 12 20 E y.ooykaas@vandijkadvocaten.nl I www.vandijkadvocaten.nl


Verliefd, verloofd, verlaten


Jacinta Keizers van het ms ‘Don Corleone’ huilt uit bij haar goede vriendin Ruth. Ze weet het niet meer. Jacinta is als jong meisje van de wal als een blok gevallen voor schipper Jur- rien. Ze is met veel enthousiasme aan boord gestapt en had het varen al snel in de vingers. Natuurlijk was het hard werken. Ze waren altijd aan boord, maar ze hadden het goed, er werd goed gevaren en er werd zelfs een tweede schip gekocht, de ‘Don Matteo’ waarop de jongere broer van Jurrien met zijn vriendin ging varen. Er waren weleens woorden en na de geboorte van de nu tweejarige tweeling Koenraad en Kasper, was ze misschien wat vaker moe en kortaf geweest, maar niets wees wat haar betreſt op dat het niet goed ging. Maar nu heeſt Jurrien gezegd had dat hij niet meer met haar verder wil. De liefde is voorbij. Hij ontkent dat er een ander in het spel is, maar vlak nadat Jacinta van boord is gegaan, kwam Guurtje, zijn nieuwe lief, al aan boord. En nu weet Jacinta het niet meer. Wat kan ze doen? Waar heeſt ze recht op? De hypotheek voor de ‘Don Corleone’ en de ‘Don Matteo’ staat op naam van Jurrien en Jacinta. Jacinta dacht dus dat zij ook mede- eigenaar was van beide schepen, maar nu blijkt dat de ‘Don Corleone’ en de ‘Don Matteo’ alleen op naam van Jurrien staan. Ze hadden samen keihard gewerkt om het scheepvaart- bedrijf op te bouwen, maar juridisch gezien blijkt het nu het eenmansbedrijf van Jurrien te zijn. Jacinta had er verder nooit naar ge- vraagd. Een vof was volgens Jurrien niet nodig


omdat ze toch altijd alles samen deelden. Dat gebeurde ook in de praktijk, waarom al die kosten en rompslomp. Maar nu deelde Jurrien niets meer. Het gesprek met Jurrien waarin ze over haar deel van het bedrijf wilde praten liep uit op verwijten en geschreeuw. Volgens Jurrien kreeg Jacinta niets en had ze ook nergens recht op. Het was zijn bedrijf. Het argument van Jacinta dat zij toch ook in het vaartijdenboek stond en daarmee kon bewij- zen dat ze had meegewerkt viel verkeerd. Dat ‘leugenboek’ bewijst helemaal niets had hij woest geschreeuwd. Wat had zij nou eigenlijk gedaan aan boord? Een beetje koken en koffie zetten… Jacinta stort haar hart uit bij Ruth. Nadat Ruth haar verhaal heeſt aangehoord, belt ze haar advocaat mr Specialis. Ze legt de kwestie kort uit, en mr Specialis geeſt een eerste reactie. Als de hypotheek voor de schepen op naam van Jacinta en Jurrien staat, zijn beiden hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige hypotheekschuld. Maar de aansprakelijkheid voor een schuld betekent níet dat Jacinta


mede-eigenaar is. Ze is dus wél hoofdelijk aansprakelijk voor de hypotheek, maar heeſt verder nergens recht op. Ze heeſt dus wel de lasten maar niet de lusten. Als er verder nooit iets op papier geregeld is over de verhouding in het bedrijf, zal het niet mee vallen aan te tonen dat Jacinta recht heeſt op een deel van het bedrijf. Dat ze regel- matig in het vaartijdenboek staat, is onvol- doende bewijs om aan te tonen dat Jacinta al die jaren feitelijk als een medevennoot heeſt gewerkt in de onderneming. Wellicht kan een dienstverband worden bewezen. Maar ja, in plaats van loon had ze kost, inwoning, vakan- tie en een gezamenlijke huishouding gehad. Of je daarmee aan een dienstverband zou komen is zeer de vraag.


Mr Specialis, belooſt de zaak verder te bekijken. Ze heeſt wel een goede raad voor iedereen die zowel een liefdesrelatie als een zakelijke relatie heeſt: regel de zaken op papier, maak goede afspraken en zorg dat de afspraken te bewijzen zijn. Dat doe je als je om elkaar geeſt…


Ynke Ooijkaas is advocaat bij VANDIJK advocaten in Rotterdam en is gespecialiseerd in vervoers-, binnenvaart- en handelsrecht. Ynke heeſt vrijwel haar hele werkzame carrière in een op de scheep- vaart gerichte werkomgeving doorgebracht. Van 1994 tot 1996 werkte zij als wetgevingsjurist bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Directoraat Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken). Sinds 1996 is zij - met een korte onderbreking - als advocaat werkzaam in de binnenvaart. Van 1996 tot 2002 bij Van Dam en Kruidenier advocaten en in 2004 is ze bij VANDIJK advocaten in dienst getreden alwaar, zij ondersteund door collega’s, de zogenaamde ‘natte ‘praktijk beheert. Ynke Ooijkaas is de huisadvocaat van brancheorganisatie BLN, en was eerder ook al de vaste juridi- sche adviseur voor de BBU en CBOB.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52