search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
870 | WEEK 42-43 18 OKTOBER 2017


GERRIT KROLBRUG AL IN 2019 OPGEHOOGD NVB Jaarcongres in teken van slim en groen


GRONINGEN De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) heeſt vrijdag 6 oktober haar congres gehouden verspreid over diverse locaties in Groningen. Aan de vooravond hiervan is de jaarvergadering voor leden geweest. Plaats van handeling voor het ochtendprogramma en de lunch is DOT-Groningen. Het middagprogramma is verdeeld over drie thema’s en vindt plaats op verschillende (haven-)locaties in de provincie Groningen.


5


Dagvoorzitter en gastheer Harm Post, tot voor kort directeur van Groningen Seaports, is zelf een vervent voorstander van slim en groen ondernemen in het havenbedrijf. Hij praat de diverse dagdelen met de nodige humor aan elkaar. Van het welkomstwoord door de Gro- ningse gedeputeerde van verkeer en vervoer Fleur Gräper-van Koolwijk tot de ‘wrap-up’ die de kernpunten voor de formulering van een visiedocument aangeven. Dat document moet de leidraad vormen voor vergroening van de havens, aangesloten bij de NVB. Het aandra- gen van input voor dat visiedocument is één van de doelstellingen van dit congres.


Volledige wasdom Voorzitter Eric Janse de Jonge haalt in zijn jaarrede aan dat de vereniging 21 jaar is geworden. Ooit het moment dat je tot vol- ledige wasdom was gekomen. Deze vereniging heeſt laten zien te blijven doorgroeien, omdat de leden van elkaar willen blijven leren. De NVB streeſt ernaar om zoveel mogelijk kennis onderling uit te wisselen, zodat ze gezamenlijk hun doelen bereiken. Eén daarvan is bijvoor- beeld het slimmer gebruik van internet voor onder andere het innen van havengeld, of het aangeven van nog beschikbare ligplaatsen. Een andere is het inspelen op het gebruik van nieuwe energiebronnen en bijvoorbeeld het aanbieden van voldoende walstroom. Deze projecten worden ook gestimuleerd door het Europese project CLINSH – CLean INland SHipping. Veel indruk maakt de inleiding van Iris Vis, professor operations management aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij belicht het themadeel ‘Slim’. Haar betoog over het ‘physical internet’ resoneert de hele dag in alle gesprekken door.


“Het is als het versturen van een email”, aldus de professor. “Nadat het verzonden is, moet het zijn weg zelf vinden”. Daarbij is voor de ontvanger alleen van belang dat het aankomt; niet langs welke weg het reist. Om dit te berei- ken met een fysieke zending, is een volledig open en verbonden netwerk nodig.


Congresgangers op excursie in de provincie Groningen. JAN DOUWE TIEMERSMA


Het ‘physical internet’ resoneert de hele dag in alle gesprekken door


De zending zoekt als het ware zelfstandig zijn route, waar het in opslag komt en met welke vervoersmodaliteit. Die ontwikkeling leidt onherroepelijk tot een volledig andere organi- satie van vervoer en opslag. De leden van de NVB moeten zich daar terdege van bewust zijn. Het andere dagthema ‘Groen’ wordt belicht door Hans Veraert van Barkmeijer Shipyards. Hij neemt de aan- wezigen mee in de ontwikkeling van het varen op LNG. Beide onderwerpen komen ook weer ter tafel in de vragen aan een panel, onder leiding van de dagvoorzitter.


Tafeldiscussie Het tweede deel van de ochtend is ingeruimd voor een


vragenuurtje aan vijf panelleden: Marjan van der Aart van BLN-Schuttevaer Noord Neder- land, Eddie Doornbos van rederij Wijnne-Ba- rends, Bouke van der Veen, eigenaar van een binnenvaart-bevrachtingskantoor, Willem van der Ark van MCS containerterminals en Joost van Keulen, wethouder van de gemeente Groningen.


De discussie spitst zich al gauw toe op de bereikbaarheid van met name de provincie Groningen voor vierlaags-containervaart. Wethouder Van Keulen krijgt de vraag waarom het opruimen van de laatste vier obstakels in zijn gemeente niet met voorrang ter hand genomen wordt; temeer omdat het geld al gereserveerd is. Verder passeren de voor- en nadelen van hybride voortstuwingen en volledig elektrisch varen de revue. Het varen op LNG blijſt weer steken in het kip-en-ei verhaal. Geen bunker- infrastructuur lokt niet uit tot een overstap;


“Heb ik die BTW-aangifte nou verstuurd...?”


ER IS AL GENOEG OM WAKKER VAN TE LIGGEN.


Ook wij kunnen het niet leuker maken, maar wel betrouwbaarder. Pon Power biedt betrouwbare oplossingen van topkwaliteit met Cat dieselaggregaten. Kunt u zich druk maken om andere zaken.


Follow us on twitter volg ons @scheepvaartkrnt


Ga naar www.pon-cat.com/aggregaten voor ons aanbod. WE TAKE CARE OF IT. PonPower_Generator_125x55_All.indd 5


het gebrek aan beloning door het verladend bedrijfsleven voor de overstap overigens ook niet!


Alle aanwezigen zijn het eens over de impor- tantie van de vaarweg Lemmer-Delfzijl voor het vervoer naar het Duitse achterland. Die rechtvaardigt een snelle algehele opwaarde- ring, inclusief de sluizen van Delfzijl. Er is al 150 miljoen euro in deze vaarweg geïnves- teerd. Het is nu zaak de 100 miljoen die nog op de plank ligt, zo snel mogelijk in te zetten om de reeds geïnvesteerde miljoenen te laten renderen.


Zout aan de broek Voor het middagprogramma gaan de deelne- mers in drie groepen uiteen. Elke groep gaat met een bus naar het gekozen themadoel. Eén bus zet koers naar Eemshaven voor het thema ‘zout aan de broek’. Deze excursie is inclusief een vaartocht met snelle ribs door het Eems- havengebied. Door de weersomstandigheden heeſt de themanaam de inhoud zeker gedekt. Een tweede bus gaat richting Delfzijl, voor een bezoek aan de Chemiehaven en een kennis-


making met innovatie in de scheepsbouw. De derde bus wendt de steven naar de trimodale terminal van Husa in Veendam. Hier vindt op- en overslag plaats van goederen en containers tussen zowel water- weg- als railvervoer. Het tweede reisdoel voor deze groep is de Oostersluis in Groningen. Naast een bezoek aan het bediencentrum en een brugkelder, krijgen de deelnemers een presentatie over het nog te bouwen hybride patrouillevaartuig van de provinciale waterstaat van Groningen. Terug in DOT Groningen vat dagvoorzitter Harm Post de dag samen in de ‘wrap-up’. Onder luid applaus van de deelnemers mag hij het verse nieuws bekendmaken dat de Gerrit Krolbrug in de gemeente Groningen al in 2019 zal worden opgehoogd. Als afsluiting van de dag worden de deelnemers uitgenodigd voor het NVB-jaarcongres van volgend jaar. Dat vindt op 2 november 2018 plaats in de pro- vincie Flevoland en wel op de (bouw)locatie van de nieuwe multimodale container- en overslaghaven bij Lelystad; Flevokusthaven. Meer informatie: www.havens.binnenvaart.nl en www.flevokusthaven.nl


04/07/2017 13:24


Uw partner in scheepsverven @nelfpaints


www.nelfmarine.nl


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52