search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
870 | WEEK 42-43 18 OKTOBER 2017


dé school voor


varende kinderen vanaf 3 jaar


Peuters en kleuters van binnenvaartschippers krijgen aan boord vaak les van hun ouders. Zij zorgen er samen met een mentor van de LOVK voor dat het kind goed wordt voorbereid op het reguliere basisonderwijs. ‘Ouders en mentor zijn bij het Landelijk Onderwijs voor Varende Kinderen gelijkwaardige educatieve partners die samen onderwijs op maat realiseren’.


Kunnen ouders wel zelf lesgeven? Uit onderzoek komt naar voren dat kinderen die thuisonder- wijs volgen cognitief beter scoren dan leeſtijd- genootjes die onderwijs op school krijgen. Dat komt onder meer door het 1-op-1-onderwijs dat deze kinderen krijgen. Op gewone scholen, met vaak grote klassen, zijn er veel minder mogelijk- heden om de overdracht van kennis en vaardig- heden te laten aansluiten bij wat het beste bij een individueel kind past. Thuis lukt dat beter. Het blijkt ook dat zelf les geven positief uitpakt voor het zelfvertrouwen van het kind.


www.lovk.nl


Gevraagd: Bemanning voor mvs 85 x 11,40 m Traject: B-NL


Aankoop van het schip is mogelijk zonder eigen kapitaal. Vast werk met langdurig contract. Volmatroos eventueel beschikbaar


Tel.: +32 475 499448 - +31 611 370447 BRON VAN MOGELIJKHEDEN


Mentoren Het is de missie van de LOVK om jonge schip- perskinderen op maat te begeleiden in hun on- derwijsleerproces om zo te komen tot een pro- bleemloze doorstroming naar het reguliere basisonderwijs. De ouders zijn bij LOVK educa- tieve partner. Ouders geven op het schip les aan hun eigen kind - of kinderen. Maar ze staan er niet alleen voor. Ieder kind heeſt een mentor: een ervaren leerkracht. Zij verzorgt de intake van een nieuw kind, coacht ouder en kind intensief en benadrukt hierbij vooral wat er goed gaat. Ze is ook vraagbaak, geeſt tips, stuurt bij waar dat nodig is en voorziet de kinderen van speel- en leermaterialen. De mentoren zijn eindverant- woordelijk voor het onderwijs. Zij ontvangen en beoordelen de werkjes en toetsen van kinderen en monitoren de individuele voortgang. Zeker eens per drie weken is er contact met de ouders via telefoon, WhatsApp of mail.


VoorSprong en VoortVarend Vanaf 3 jaar kunnen schipperskinderen wor- den ingeschreven bij de LOVK en meedoen aan een voorschools programma. Voor peuters is het speel-leerpakket ‘VoorSprong’ ontwik- keld, dat is gebaseerd op de domeinen uit de voor- en vroegschoolse educatie, met de na- druk op woordenschat en betekenisvol leren. VoorSprong bestaat uit een activiteitenboek en


LOVK: Passend onderwijs voor varende kinderen


een ringkalender met praatplaten en kernwoor- denkaarten. Het pakket is opgebouwd rond her- kenbare thema’s, zoals ‘dieren’, ‘naar school’ en ‘eten en drinken’. Bij elk thema horen gevarieer- de activiteiten. Ook bevat VoorSprong veel di- dactische en pedagogische handreikingen voor ouders.


Voor de kinderen van groep 1 en 2 is er ‘VoortVarend’, een ontwikkelingsgerichte me- thode met een duidelijke handleiding die is op- gezet vanuit de leerlijnen van SLO. De methode bestaat uit tien themaboeken, met bijbehorende materialen voor taal, rekenen, creativiteit, mu- ziek en gym. Activiteiten worden in een herken- bare, zinvolle context aangeboden. Per thema zijn steeds leer- en observatiedoelen benoemd.


Ligplaatsonderwijs Naast thuisonderwijs, kunnen schipperskin- deren ook gebruikmaken van ligplaatsonder- wijs als hun ouders ergens aanmeren. Dit wordt verzorgd in Terneuzen, Zwolle, Maasbracht, Rotterdam en Dordrecht. De groepen op de lig- plaatsschool zijn heterogeen: kinderen van ver- schillende leeſtijden en niveaus zitten er door elkaar. LOVK heeſt ook afspraken met onge- veer 200 gastscholen en peuterspeelzalen waar schipperskinderen af en toe lessen volgen.


KIJK! De vorderingen van ieder kind dat onderwijs volgt via de LOVK worden bijgehouden in het ob- servatie- en registratiesysteem KIJK! Bijzonder is dat, behalve mentor en groepsleerkracht, ook ouders toegang hebben tot dit systeem om hun observaties te noteren. Dit geeſt ouders de mo- gelijkheid om te zien wat de ontwikkelingsleerlij- nen zijn bij de verschillende leeſtijden. Ze krijgen meer inzicht in wat er van het kind wordt ver- wacht en op welk niveau het zit bij de verschil- lende ontwikkelingsgebieden. Ze weten hierdoor waar hun kind staat en waar het naartoe gaat. Dit creëert een grote ouderbetrokkenheid.


Naar de basisschool De meeste schipperskinderen gaan vanaf groep 3 (soms 4) naar een reguliere basisschool; ze wo- nen dan (meestal) in een schippersinternaat. De LOVK streeſt naar een naadloze, warme over- dracht. Daarom hebben de mentoren voor de plaatsing een aantal keer overleg met de basis- school en geven zij de kinderen een onderwijs- kundig rapport mee. Dit is gebaseerd op de be- vindingen vanuit KIJK!, de indruk van de mentor en de toetsen van het Cito-volgsysteem. Als de kinderen eenmaal op een reguliere school zitten, volgt de LOVK ze nog een jaar. Gelukkig blijkt dan vrijwel altijd dat ze een stevige basis hebben en goed meekunnen in groep 3 of 4.


Voor meer informatie zie www.lovk.nl


43


Al 40 jaar biedt SailWise mensen met een beperking een onuitputtelijke bron van mogelijkheden om onbeperkt te kunnen genieten van watersport. Jaarlijks bezoeken ruim 1.400 gasten één van onze locaties in Elahuizen, Enkhuizen en Loosdrecht. Helpt u ons de volgende mijlpaal van 50.000 gasten te realiseren? Geeft u SailWise de komende jaren extra wind in de zeilen?


Steun ons! www.sailwise.nl


www.aflosser-binnenvaart.nl Ben jij op zoek naar een:


kapitein, stuurman of matroos 06 47 11 11 01


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52