search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
50


870 | WEEK 42-43 18 OKTOBER 2017


ONAFHANKELIJKE ANALYSE GENEREERT ECONOMISCHE WAARDE


Veiligheid gaat bij Inspectorate boven alles


World Leader In Commodity And Testing


INSPECTORATE


Inspectorate Netherlands is een Bureau Veritas Group Company een wereldspe- ler, met circa 69.000 medewerkers wereldwijd, op het gebied van kwalitatieve, kwantitatieve inspecties en analyses van onder andere vloeibare ladingen (zoals; Olie & Olieproducten) en goederen in bulk. Inspectorate opereert wereldwijd met ruim 14.000 medewerkers in 150 landen. De cultuur binnen onze sterk groeien- de organisatie is te typeren als een jonge informele bedrijfscultuur zonder “nine to five” mentaliteit met een open en heldere manier van werken. Wij werken dagelijks aan snelheid, accuratesse en integriteit voor een resultaat- en relatie- gerichte aanpak om de tevredenheid van onze klanten te overtreffen.


Wegens sterke groei van ons bedrijf en omdat onze klanten nu eenmaal niet gewend zijn om op ons te wachten, zoeken wij per direct:


startende MBO-ers voor de functie van


Sampler, (Junior) Surveyor en ervaren Surveyors


Na een gedegen interne opleiding ga je aan de slag en ben je • verantwoordelijk voor het inspecteren van lading/opslag-tank(s); • verantwoordelijk voor het gehele laad/los proces conform de procedures van onze klant en inspectorate;


• Verantwoordelijk voor het adequaat en tijdig nemen van monsters op de gewenste locatie;


• het nemen van monsters conform methode (API/ASTM); • het toepassen van de juiste rekenmethode om de kwantiteit van de lading te waarborgen;


• het verzorgen van een correcte rapportage aan onze klanten in het rapportage- systeem;


• bijwonen van toolbox meetings; • het werken conform de veiligheidsregels van inspectorate.


Wij zoeken startende MBO-ers met: • bij voorkeur scheepsvaartcollege of een vergelijkbare MBO-opleiding; • goed technisch inzicht en rekenvaardigheid; • goede contactuele eigenschappen; • een geldig rijbewijs B; • certificaat VCA basisveiligheid of bereidheid dit certificaat te behalen; • een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG); • kennis van de Engelse en Duitse taal is een pré; • kennis van LNG-LPG is een pré.


Wij bieden je een uitdagende baan met groeimogelijkheden, een leuke informele werksfeer, marktconforme arbeidsvoorwaarden, mogelijkheid tot privégebruik van de bedrijfsauto en scholing & training.


Wil je op deze vacature solliciteren dan verzoeken wij je om je motivatie en CV te sturen aan hr@inspectorate.nl.


Indien je vragen hebt over deze vacature dan kun je contact opnemen met de afdeling Human Resources 010-2313025.


ROTTERDAM Inspectorate, sinds 2010 onder- deel van Bureau Veritas, is een onderzoeks- bureau dat zich bezighoudt met inspectie, bemonstering en testen van lading volgens (internationale) wetten en standaards. Vaak tegelijkertijd ook de verpakking en vervoers- middelen van die goederen.


De klanten zijn doorgaans inkopers, verko- pers en transporteurs die met een onafhanke- lijke rapportage en certificering economische waarde genereren op hun handel. De surve- yors en laboranten verwerken 24 uur per et- maal zo’n vele duizenden monsters op jaarba- sis, van oudsher verdeeld over drie branches: olie en petrochemie, metalen en mineralen alsmede agrarische producten en kunstmest.


En de ontwikkelingen gaan in rap tempo door. Zo deed het in Rotterdam en Amsterdam ge- vestigde Inspectorate recentelijk onderzoek naar de luchtkwaliteit in operatiekamers; on- derzoek dus naar de beste condities waaron- der de medische apparaten moeten functio- neren. In opdracht van het RIVM analyseerde Inspectorate de korrels die gebruikt worden tussen het kunstgras; de analyse van rub- bergranulaat op weekmakers en poly-aroma- tische koolwaterstoffen (PAK’s) conform de reach-veiligheidseisen.


Tim Jansen, aanvoerder van de surveyors in het veld, vertelt over zijn werk. Hij trad bijna tien jaar geleden in dienst bij Inspectorate, groeide mee in de explosieve uitbreiding van het bedrijf, van toen 100 mensen naar de hui- dige 250. De leidraad bij het werk is: veilig- heid, kwaliteit, gezondheid, milieu en maat- schappelijk verantwoord ondernemen. Met veiligheid bovenaan. Frequente training en posters in de wandelgangen houden het per- soneel bewust van hun mission statement: ‘Safety, it’s our responsibility, is een absolute’.


Binnenvaarttanker Jansen: “De eerste negen jaar van mijn car- rière heb ik op een binnenvaarttanker geva- ren. Ik heb alle noodzakelijke vaarbewijzen en diploma’s, inclusief die voor gevaarlijke stof- fen. Aan boord kwamen surveyors onze lading controleren en via die contacten vond ik deze functie, toen ik in 2008 vanwege mijn gezin een baan aan de wal zocht”.


Het verantwoordelijke werk bij Inspectorate begint bij de afdeling cliëntcoördinatoren; de klantenservice die de contacten met de klant onderhoudt. Die moeten vaststellen om wel- ke producten het gaat en met welke gevaren. Zij vertalen dat in een werkopdracht voor de buitendienst met alle veiligheidsaspecten die nodig zijn.


Dan begint het proces van de shiſtsleaders en surveyors. Eenmaal op locatie melden zij zich bij de portier, de loadingmaster en bijvoor- beeld de kapitein van het schip. Zij bespreken de opdracht conform de instructie. Vervolgens wordt de drager van de lading gemeten, om te bezien of die aan de normen voldoet. Dat kan


van alles zijn, een drum of een treinwagon of de ruimen of compartimenten van het schip.


De volgende stap is monsters afnemen en be- rekeningen maken en die afstemmen met de wal. Mocht er een dispuut of verschil zijn, dan herhaalt zich de procedure. Uiteindelijk wor- den de documenten opgemaakt en na afmel- ding op locatie de monsters afgeleverd in het lab. Daar worden de monsters geanalyseerd, naar specificaties die overal in de wereld ge- lijk zijn; ASTM, ISO, DIN. Het team Lab Support ondersteunt daarin met administratieve en veiligheidsonderbouwing. Er is een SDS, een safety data sheet, waarin de gevarenklasses en de eigenschappen van het product staan. Zo weten de analisten en ook de buitendienst aan welke gevaren zij blootstaan. Uiteindelijk wordt een certificaat opgemaakt ter rapporta- ge aan de klant.


In ieders bewustzijn Veiligheid is het uitgangspunt bij Inspectorate en zit in ieders bewustzijn. Surveyors dragen alle veiligheidsmiddelen die nodig zijn: anti- statisch, brandwerend tot en met een chemie- pak. De toolbox wordt standaard gecontro- leerd en incidenten besproken. Op het gebied van veiligheid werkt men samen met de ande- re bedrijven in de branche. Zo komt het Safety Platform Cargo Surveyors minimaal een keer per kwartaal bijeen om onveilige situaties in het veld te bespreken en afspraken te maken, zodat we qua veiligheid op een lijn zitten.


Dat is van belang, want als er een zoge- naamde Stop Work Autority (SWA) van kracht wordt, heeſt dat grote financiële consequen- ties voor alle partijen in de vorm van kadebe- zetting, liggeld, vertraagde levering et cetera. Een SWA geldt bijvoorbeeld boven windkracht 7. Of als er een trap loszit, want even snel las- sen kan op een petrochemische terminal niet. Veiligheid gaat voor alles.


Secuur werken Welke kwaliteiten vereist het vak? Jansen: “Doorzettingsvermogen, het is een volconti- nurooster. Verder helpen stressbestendigheid en flexibiliteit”. Het opleidingsniveau mbo- hbo. Verder is een hoge mate van secuur we- ken vereist, een rekenknobbel vooral handig en nieuwsgierigheid een pré, want je moet de uitzondering weten te vinden en willen blijven ontdekken. En een technische achtergrond is goed, want de specifieke kennis leer je hier. In drie jaar tijd kan de medewerker een allroun- der zijn.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52