search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
870 | WEEK 42-43 18 OKTOBER 2017


45 Register Holland: voor het keuren van autokranen en binnenvaartschepen


ben ik getraind om gewichtstesten uit te voeren en beschikken wij over de benodigde appara- tuur om dit te kunnen doen. Zo’n gewichtstest vormt een vast onderdeel van de keuring”.


Arend Visser is namens Register Holland bevoegd om autokraanboeken af te geven. Hier verzorgt hij de gewichtstest tijdens de jaarlijks verplichte keuring van een autokraan.


STEENWIJK Met een team van deskundigen voert Register Holland al jaren veiligheids- en casco-inspecties uit voor het verkrijgen van onder andere het Certificaat van Onderzoek voor Rijnschepen (CVOR), het Communautair Binnenvaartcertificaat voor Binnenvaartsche- pen (CBB) en het Certificaat van Goedkeuring ten behoeve van ADN schepen (CVG). Daar- naast mag het inspectiebureau, dat is geves- tigd aan de Vesting in Steenwijk, zelfstandig certificaten afgeven.


Het team werkt vanuit diverse standplaatsen en voert veiligheids-, casco- en elektra-inspecties uit. En daar stopt hun expertise niet. Met het oog op de verplichte keuring voor autokranen is het team begin dit jaar aangevuld met Arend Visser, een inspecteur die zich puur en alleen op het keuren van autokranen focust.


Arend: “Voor ik met het keuren van autokranen startte, hebben wij ons eerst laten certificeren. Iedereen kan in principe een keuring uitvoeren, maar het afgeven van autokraanboeken is voor- behouden aan erkend deskundigen. Daarnaast


Keuren van autokranen “Iedere autokraan moet tegenwoordig jaarlijks gekeurd worden. Hiervoor rij ik de gehele Bene- lux door, want de keuring vindt op het schip zelf plaats. Voorwaarde is wel dat de autokraan de wal kan bereiken zodat ik de gewichtstest kan uitvoeren. Als de kraan wordt goedgekeurd, dan ontvangt de eigenaar van mij een kraan- boek. Zo’n kraanboek mag alleen door een erkend deskundige worden uitgegeven. Volgens de wetgeving zijn scheepseigenaren verplicht een geldig autokraanboek aan boord te heb- ben. Hebben ze dat niet, dan riskeren ze een boete. Om zijn geldigheid te behouden moet dat kraanboek jaarlijks worden bijgewerkt en eens in de 10 jaar moet die keuring zelfs door een gecertificeerd deskundige worden gedaan. De afgelopen maanden heb ik gemerkt dat niet alle scheepseigenaren ervan op de hoogte zijn dat een autokraan verplicht gekeurd moet wor- den. Wel sneu, want er worden nu al regelmatig boetes uitgedeeld”.


Keuringstraject Om het scheepseigenaren zo gemakkelijk mo- gelijk te maken, kunnen ze de gehele keuring van hun schip en autokraan in handen geven van Register Holland zodat zij ze er jaarlijks aan zullen herinneren en de benodigde inspectie aan boord kunnen uitvoeren. Om geld te bespa- ren kan de keuring altijd in combinatie met de inspectie voor het Certificaat van Onderzoek worden uitgevoerd.


Pleziervaartuigen en werkvaartuigen verplicht gekeurd Ook voor pleziervaartuigen verandert er het een en ander. Volgens de nieuwe Bin- nenvaartwet moeten scheepseigenaren van pleziervaartuigen langer dan 20 meter en van werkvaartuigen vanaf 1 januari 2019 namelijk óók een certificaat hebben. Zelfs pleziervaartui- gen die korter zijn dan 20 meter, maar waarvan het product van de lengte, breedte en grootste diepgang meer dan 100 meter bedraagt, zijn daartoe verplicht. Directeur Rob van Dijk: “Ge-


lukkig zijn veel scheepseigenaren zo verstandig om op tijd het certificaat aan te vragen. Dat betekent wel dat het straks alleen maar nog drukker wordt. Stel dat alle eigenaren straks te- gelijkertijd het certificaat aanvragen dan zou de afgiſte van het certificaat zomaar langer kunnen duren. En zonder geldig certificaat aan boord mag je niet varen. Wordt het certificaat na eind 2018 aangevraagd, dan moet het schip bo- vendien voldoen aan de eisen voor een nieuw schip. Als eigenaren verstandig zijn wachten ze niet te lang met het aanvragen van de keuring. De eisen voor nieuwbouwschepen zijn namelijk een stuk zwaarder. Bij nieuwbouwschepen vindt onder andere een tekeningenkeur en tussentijdse inspectie plaats. Onze inspecteurs wonen tevens de stabiliteitsproef en proefvaart bij”.


Diverse standplaatsen “Het inspectiewerk is veelomvattend”, ver- volgt directeur Rob van Dijk. “Wij beschikken over een team van experts die vanuit diverse standplaatsen in Nederland werk verrichten, ook buiten onze landsgrenzen. Tijdens een veiligheidsinspectie controleert een van onze scheepsexperts de uitrusting aan boord, de veiligheidsmiddelen en de machinekamer. Bij een casco-inspectie wordt het casco visueel geïnspecteerd en volgt er een diktemeting. Ook inspecteert de expert onder andere anker, ankerketting, roer, afsluiters en schroefas. Aan de hand van een checklist controleert hij daarnaast of het schip aan de eisen voldoet die door de Binnenvaartwetten worden gesteld. En pas als er geen tekortkomingen meer zijn dan wordt een nieuw certificaat afgegeven. Zijn er wel gebreken, dan krijgt een schip een voorlopig certificaat met een beperkte geldig- heidsduur en moet de eigenaar zorgen dat de gebreken snel opgelost worden”.


“Zonder certificaat mag een schip absoluut niet varen”, besluit Rob. “Ook al is het een passa- giersschip vol gasten. Het wordt gewoon aan de ketting gelegd als het technisch defect is of als het certificaat niet meer geldig is. Scheeps- eigenaren moeten er natuurlijk zelf voor zorgen dat de technische installaties op orde zijn en blijven. Een certificaat is overigens maximaal zeven jaar geldig, dat van een passagiersschip


gemiddeld vijf jaar. Belangrijk dus dat iemand de data in de gaten houdt”.


Register Holland BV De Vesting 2 8332 GL Steenwijk (OV) T: +31 (0)521 74 40 16 F: +31 (0)521 74 50 09 E: klassebureau@register-holland.nl I: www.register-holland.nl


Register Holland is door ILT aangewezen voor inspecties en afgifte certifi caten van onderzoek van binnenvaartschepen. Ons werk omvat:


• Certifi cering binnenvaartschepen


• Motorvracht- en passagiersschepen


• Sleep- en duwboten • Veiligheidsinspecties / Cascokeuringen


• Werkmaterieel • Administratieve wijziging certifi caten


• Tekeningen- en schemakeur Register Holland


binnenvaart@register-holland.nl 0521-74 40 16 | www.register-holland.nl


ONDER NEDERLANDSE ARBEIDSVOORWAARDEN EN CONDITIES ÉN CONFORM DE JUISTE WETGEVING


Betrouwbare detachering van buitenlandse binnenvaartbemanning


BERGEN OP ZOOMUpstream Crew is een Ne- derlandse uitzend- en detacheringsorganisa- tie voor de binnenvaart, gevestigd in Bergen op Zoom. Opgericht in december 2012 door Leendert van Halst en Damian Bobinski en met name gespecialiseerd in binnenvaartbe- manning met Poolse nationaliteit. Inmiddels bestaat het Upstream Crew kantoorteam uit vier medewerkers.


Upstream Crew focust zich alleen op de bin- nenvaart én dat ziet u duidelijk terug in de dienstverlening. Wat biedt Upstream Crew u als binnenvaartondernemer: - Ervaren personeel - Tegen een uitermate aantrekkelijk en scherp tarief


- Zekerheid over correcte afdracht van sociale


lasten en belastingen - Goed pakket van verzekeringen - Voor de bemanning een goed salaris - Transport tot aan de loopplank (vrijwel iedere dag)


- Rapportage naar Duitse overheid inzake MiLog - Bemanning voor afloswerk (kortere perio des) of voor vaste langere tijd


- Eén duidelijke factuur per 4 weken (dus geen overbodig papierwerk)


Upstream Crew heeſt een groot aantal ma- trozen, stuurlieden, machinisten en (aflos) kapiteins beschikbaar voor verschillende type binnenvaartschepen. Van droge lading, con- tainers, tankers, duw- en sleepboten tot Rijncruiseschepen. Al- lemaal met ervaring in de binnenvaartsector en kennis van Engelse of Duitse taal. Ook zorgen we voor BHV en ADN1.3 opleidingen voor de bemanning. Alle bemanning is bij Upstream Crew in (vaste) dienst op Nederlandse contrac- ten en voorwaarden opgesteld in de Engelse én Poolse taal zodat het voor onze werknemers ook goed begrepen wordt. Alle sociale lasten worden door ons af- gedragen aan de Nederlandse Belastingdienst. U betaalt het deel voor sociale lasten en de BTW van onze rekening rechtstreeks bij de Ne- derlandse Belastingdienst via onze G-rekening. De inkomstenbelasting van de bemanning wordt betaald in het woonland van de werk- nemer. Daarnaast zorgen wij, namens ons


Upstream Crew


De inkomsten- belasting van de bemanning wordt betaald in het woonland van de werknemer


werknemers, voor een uitstekende, verplichte ziektekostenverzekering van een grote Neder- landse verzekeraar. Deze ziektekostenverzeke- ring hebben wij via Upstream Crew voor onze werknemers collec- tief afgesloten. De verzekering is op maat gemaakt voor Poolse werknemers en heeſt bijvoorbeeld geen eigen risico. Daarnaast hebben wij voor al onze werknemers ook een verzekering voor invaliditeits- en overlij- densrisico afgesloten. Sociale lasten voor bemanning op binnen- vaartschepen moeten,


conform de EU verordening nr. 883/2004 én een extra overeenkomst gesloten tussen de Rijnoeverstaten (Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Zwitserland) worden betaald in het vestigingsland van de scheeps- exploitant. Inkomstenbelasting dient conform het belastingverdrag tussen Nederland en Polen afgedragen te worden in het woonland van de werknemer. De afdracht van de inkomsten-


belasting is vaak een moeilijk punt omdat de regeling voor binnenvaartpersoneel (en ander internationaal werkzaam personeel) een uitzondering is op de standaardregel. Artikel 15.3 van het bilateraal verdrag stelt echter klip en klaar dat inkomstenbelasting moet worden betaald in het woonland van de werknemer.


Overstappen naar Upstream Interesse in een scherp tarief voor uw bin- nenvaartbemanning? Bel ons en we rekenen de mogelijke jaarlijkse besparing uit op uw huidige bemanningskosten. We hebben een uitgebreid bestand aan deskundig personeel en inmiddels ervaring op meer dan 100 sche- pen.


Upstream Crew BV Sint-Catharinaplein 17 4611 TS Bergen op Zoom E: info@upstreamcrew.com T: 085-877 2324


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52