search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
870 | WEEK 42-43 18 OKTOBER 2017


‘INKOMSTENDERVING EN NEGATIEVE MODAL SHIFT’


ASV waarschuwt provincie voor gevolgen beperking schutlengtes sluizen Flevoland


bij de Noorder- en de Zuidersluis 15 schepen treffen, die opgeteld samen op 235 van hun 1235 reizen door de sluizen kwamen. De ASV rekent voor: “Gegeven een omzet van deze schepen à gemiddeld 150.000 euro per jaar, bezorgt u hen een inkomstenderving van 428.138 in totaal en gemiddeld 28.543 euro per schip”. Ook hier bestaat een gerede kans op een negatieve modal shiſt, omdat het aantal schepen dat de bestemmingen Almere en Zeewolde kan bereiken sterk afneemt.


De Urkersluis is ‘zo ongeveer de enige toegang’ voor schepen tot de Noordoostpolder. Foto gemeente Urk


LELYSTAD Schippersvereniging ASV vraagt gedeputeerde staten van Flevoland af te zien van de voorgestelde beperkte schut- lengtes in provinciale sluizen. Uit veilig- heidsoverwegingen dreigen de maximaal toegestane scheepslengtes met enkele meters te worden teruggebracht voor de Noordersluis, Zuidersluis en Urkersluis.


“Een groot aantal schepen heeſt zijn afme- tingen zodanig opgerekt dat zij in staat zijn de sluizen van de Flevopolder te kunnen passeren. Het plotsklaps terugbrengen van de maximale afmetingen vermindert de econo-


mische inzet van deze schepen en leidt tot inkomstenderving”, voorspelt de ASV.


“Ook zullen bedrijven die gebruik maken van aanvoer via de sluizen minder schepen tot hun beschikking hebben. Dit leidt tot hogere prijzen voor de aanvoer van grondstoffen, in een markt die toch al veel prijsdruk kent van het wegverkeer. U riskeert door het terugbren- gen van maximale schutlengten dan ook een aanzienlijke negatieve modal shiſt”, zo schrijſt de ASV aan het provinciebestuur.


In totaal zouden de voorgestelde maatregelen


Urkersluis De soortgelijke maatregel bij de Urkersluis (Noordoostpolder) zou 13 schepen treffen die 73 reizen van de 619 in totaal op Emmeloord varen. Bij een gemiddelde omzet van dit soort schepen à 100.000 euro per jaar, komt dit neer op een schadepost van 153.312 in totaal en gemiddeld 11.793 euro per schip. Daarom wordt het provinciebestuur met klem verzocht af te zien van de schutlengtebeperking voor de belangrijke Urkersluis, waar de brug over het complex na een recent ongeval met een lang binnenvaartschip nog steeds in reparatie is.


De Urkersluis wordt gezien als ‘zo ongeveer de enige toegang’ voor schepen tot de Noord- oostpolder. Uit de ASV-brief: “Alternatieve routes via de Friese- en Voorstersluis kennen al een schutlengtebeperking tot 39,5 meter en vormen daardoor voor het merendeel van de beroepsvaart geen aantrekkelijk alter- natief om de binnenhavens te Emmeloord te bereiken. Twee schepen hebben in totaal zelfs 24 reizen uitgevoerd van en naar deze plaats, beide met afmetingen van 49,5 meter.


Dit betreſt circa de helſt van alle reizen die zij doen. Het verminderen van de schutlengte zal voor deze schepen dan ook bedrijfsbeëindi- ging betekenen. Vrijwel alle vervoer naar de Noordoostpolder zal zodoende per as gaan in de toekomst”.


Noordersluis Een eventuele schutlengtebeperking bij de Noordersluis is wat de ASV betreſt alleen gerechtvaardigd vanaf het moment dat er een aanvaarbeveiliging is aangebracht bij de Zui- dersluis. “Hierbij moeten schepen dus wel één sluis extra nemen en een langer stuk over krap vaarwater varen, maar dit zou omgerekend naar tijd en kosten ‘te overzien’ zijn. En door af te zien van de schutlengtebeperkingen komt de bevoorrading van de industrie ook niet in gevaar. Dat behoudt banen en werkgelegen- heid in de provincie Flevoland”. Ten aanzien van het aanbrengen van een aanvaarbeveiliging in de Zuidersluis (naar Al- mere en Zeewolde) en het feit dat hierdoor de maximale lengte van schepen in de Flevopol- der naar 67 meter vergroot kan worden (twee meter meer dan oorspronkelijk en vier meter meer dan in het voorliggende plan) merkt de ASV op dat dit voordeel wegvalt, zolang ook in de Vaartsluis geen grotere afmetingen toegestaan worden. “Wil een schip de haven van Lelystad (de belangrijkste overslagplaats in de polder) bereiken, dan moet het bij de Zuidersluis naar binnen schutten, doorvaren via Zeewolde en Biddinghuizen naar de Kam- persluis, en daar terugschutten om op het peil van de Lage Vaart te komen; een onrendabele omweg”.


11


PLAN DE KAMPANJE


Binnenvaartcafé Woensdag 11 oktober vond het derde en laatste


Binnenvaartcafé van het jaar plaats. Deze bijeenkomsten organiseert het BVB samen met het Havenbedrijf Rotterdam in het World Port Center. Het inhoudelijke programma, met vaak twee of drie onderwerpen, en de aansluitende netwerkborrel trekt elke keer rond de 40 à 50 deelnemers. Ook deze editie weer een goed opkomst. Qua inhoudelijk programma was er dit keer aandacht voor de online bevrachtingsplat- forms TEUbooker en 4Shipping en gaf Mariska van der Starre van het BVB een toelichting op de plannen en aanpak voor de werving van gekwali- ficeerd personeel. Het BVB is van mening dat een gezonde branche een gezond personeelsbestand met voldoende vakbekwaam personeel moet hebben. Het BVB zou graag het voortouw nemen in het toewerken naar een gezamenlijke strategi- sche arbeidsmarktagenda voor de Binnenvaart 2018-2030. Hiervoor moet precies bepaald wor- den wat er nodig is, waar dat nodig is en waar we precies over praten als het gaat om een ‘tekort’. Mariska voert hiervoor al diverse gesprekken met partijen in de sector om zo de handen opeen te krijgen. Ieder kan in de uitvoer van de agenda zijn eigen rol spelen. Voor het BVB zou als promo- tiebureau een rol weggelegd zijn in het uitrollen van een langdurige wervingscampagne.


Biografie over de Rijn Op vrijdag 6 oktober vond de boekpresentatie


plaats van het boek ‘De Rijn’ van schrijver Martin Hendriksma. Hij heeſt hiervoor een reis gemaakt van de bron van de Rijn bij de Zwitserse Got- thardpas tot aan de monding in de Noordzee. Onderweg heeſt hij verhalen verzameld van onder andere omwonenden, schilders, soldaten en ook van een binnenvaartondernemer. Het


BVB is begin dit jaar benaderd met de vraag of wij een ondernemersfamilie kennen die al gene- raties in de vaart zitten en die de schrijver mocht interviewen. We hebben Wim Sakko van het ms Ina bereid gevonden hierin aan met werken en dit verhaal is verwerkt in het boek. Maar liefst 20 pagina’s worden gewijd aan het leven en werken aan boord en hoe belangrijk de rivier is voor de binnenvaart. Via Uitgeverij De Geus is het boek beschikbaar: www.singeluitgeverijen.nl/de-geus/ boek/de-rijn-2


Voor in uw agenda: Smart Shipping Challenge 2017 Donderdag 30 november vindt de Smart Ship- ping Challenge 2017 (kortweg SMASH!) plaats. Smart Shipping staat voor het varen van de toekomst. Denk aan het besturen van schepen op afstand, het slimmer delen van informatie, het optimaliseren van het vaarwegonderhoud of het deels of (bijna) volledig automatisch varen. Vanuit het motto ‘learning by doing’ wordt door Rijkswaterstaat de Smart Shipping Challenge georganiseerd, waarmee onderne- mend, onderzoekend en varend Nederland echt vooruit kan komen. Kennis en ervaringen van bestaande initiatieven, technologieën, ken- nisinstituten en marktpartijen worden die dag belicht. Rijkswaterstaat stuurt de challenge aan en brengt partijen bij elkaar om van elkaar te leren en te profiteren. De Smart Shipping Chal- lenge vindt plaats in de Rijnhaven en Lantaren- Venster in Rotterdam. Vanaf 9.30 uur zijn er live praktijkdemonstraties, een verrassend congres en een inspirerende informatiemarkt. Maar liefst 67 organisaties doen mee aan de praktijk- demonstraties in de Rijnhaven in Rotterdam. Aanmelden kan via: smartshippingchallenge.nl/ smash-3-smash-challenge


Bureau Voorlichting Binnenvaart • Tel: 010 - 4 12 91 51 • Vasteland 78, 3011 BN Rotterdam www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nlinfo@bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl


Publiek Politiek


Folders Folders


Twitter Website


Reclame TwitterReclame


Verladers Jongeren


Website


Brochures Brochures


Verladers Jongeren


Vraagbaak Vraagbaak


Open dagen Open dagen


Persberichten Persberichten


Presentaties Presentaties


Werkbezoeken Werkbezoeken


Nieuwsbrieven Nieuwsbrieven


Free publicity Free publicity


Publiek Politiek


SPONSOR BINNENVAARTPROMOTIE SPONSOR BINNENVAARTPROMOTIE


Binnenvaartcafé Binnenvaartcafé


Wereldhavendagen Wereldhavendagen


Binnenvaartfi lms Binnenvaartfi lms


Ladingwerving Relatiegeschenken


Ladingwerving Relatiegeschenken


Facebook Voorlichting


Televisie Televisie


Facebook VoorlichtingMedia aandacht Media aandacht


Havenevenementen Logistiek adviesBeurzen Binnenvaartposters


Beurzen


Spreekbeurtpakketten Spreekbeurtpakketten


Promotie Promotie


The Blue Road Map PR The Blue Road Map PR


Radio YouTube


Havenevenementen Logistiek advies Beeldmateriaal Binnenvaartposters


Beeldmateriaal


Dit alles kunnen we niet zonder ú! Word ook sponsor en draag bij aan boven- staande zaken. Voor € 0,16 per ton draagt u al een steentje bij. Samen zorgen we voor een beter imago en meer aandacht voor de binnenvaart.


Bureau Voorlichting Binnenvaart Vasteland 78 | 3011 BN | Rotterdam | 010 4129151 info@bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl


Volg ons op: Volg ons op:


Bureau Voorlichting Binnenvaart Vasteland 78 | 3011 BN | Rotterdam | 010 4129151 info@bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl


Dit alles kunnen we niet zonder ú! Word ook sponsor en draag bij aan boven- staande zaken. Voor € 0,16 per ton draagt u al een steentje bij. Samen zorgen we voor een beter imago en meer aandacht voor de binnenvaart.


Radio YouTube


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52