search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
870 | WEEK 42-43 18 OKTOBER 2017


Extra promotie Traditionele Schepen Beurs op de weg


21


Krimpen heeſt ‘hartveilige’ binnenhaven gekregen


KRIMPEN AAN DEN IJSSEL In Krimpen aan den IJssel afgemeerde schippers profiteren volop mee van de ‘hartveilige zone’ in deze gemeente, die ook de drukbezocht binnen- haven de Sliksloot zal omvatten. Krimpen is eind dit jaar de eerste gemeente met een zo- genoemde 6-minutenzone voor razendsnelle reanimatie in de Veiligheidsregio Rotterdam- Rijnmond.


Een aantal vrachtwagens van Vepa Bins met op de achterzijde de reclameposter van de tweede EOC- Traditionele Schepen Beurs.


DEN HELDER Van vrijdag 10 tot en met zondag 12 november wordt de tweede EOC- Traditionele Schepen Beurs op het Willems- oordcomplex in het stadshart van Den Helder gehouden. Sinds begin oktober wordt deze beurs door heel Nederland extra voor het voetlicht gebracht, op de weg. Hiervoor heeſt het Helderse bedrijf Vepa Bins 25 vrachtwa- gens als mobiele reclameborden ingezet.


Vepa Bins, leverancier van onder andere afvalbakken, garderobesystemen en kantoor- accessoires, rijdt dagelijks met een wagenpark van opvallend rood gekleurde vrachtwagens door heel Europa. Hiervan zijn er nu 25 aan de achterzijde voorzien van een 1,5 meter brede en 1 meter hoge reclameposter van de in Den Helder te houden tweede EOC-Traditionele Schepen Beurs.


Beursmanager Jet Sluik zegt hierover: “Van directeur-oprichter Cor Verveer van Vepa Bins


hebben wij het aanbod gekregen om op deze bijzondere manier reclame te maken voor ons evenement. De EOC-Traditionele Sche- pen Beurs wordt dit jaar voor de tweede keer gehouden en ook nu heeſt EOC Scheepsverze- keringen zich weer als hoofdsponsor aan het evenement verbonden. Voornoemd aanbod hebben we met beide handen aangegrepen”.


Jet Sluik heeſt vervolgens een fraai ontwerp laten maken voor de posters van het evene- ment, dat dit jaar aanzienlijk groter wordt opgezet dan de eerste editie die in 2016 is gehouden. Cor Verveer heeſt eerder een soort- gelijke reclameactie met zijn vrachtwagens gehouden voor het Nationaal Reddingmu- seum Dorus Rijkers uit Den Helder. Dit leverde toen vanuit heel Nederland heel veel positieve reacties op.


Meer informatie over de beurs is te vinden via de website www.traditioneleschepenbeurs.nl


Digitaal vaartijdenboek op komst


De eerste van 21 AED-buitenkasten is op 3 oktober door de Hartstichting overhandigd aan burgemeester Martijn Vroom (tweede van links). Initiatiefnemer Bert Luijendijk (tweede van rechts) staat tussen twee collega-raadsleden in.


Schippers bij grenspassage Lobith om De ontwikkelde Vesselunit.


ROTTERDAM Het SAB (Stichting Afvalstoffen en Vaardocumenten Binnenvaart) is vergevorderd met een geheel digitaal vaartijdenboek.


Drie jaar geleden was de SAB al op eigen initia- tief begonnen aan het concept om het vaartij- denboek en dienstboekje digitaal te maken. In 2015 is hier succesvol een kleinschalige pilot mee gedraaid op een aantal schepen. Inmiddels is de SAB in opdracht van Prominent via het Scheepvaart en Transport College (STC) bezig een tweede pilot te draaien met een dooront- wikkeld verbeterd concept.


Zo wordt er hard gewerkt aan een zogenoemde ‘Vesselunit’, dat als tastbaar kastje in de stuur- hut de basis zal zijn voor het digitale vaartij- denboek. In samenwerking met de IISR-beman- ningspas die de SAB sinds 2015 uitgeeſt, zal dit systeem een sluitende vaar- en rustijdregistratie vormen. Op basis van moderne technieken zoals GPS/AIS, 3G internetconnectie, RFID technolo- gie, en touchscreen zal de ‘Vesselunit’ volledig


autonoom werken en veel administratieve lasten uit handen van de schipper nemen.


Bemanningspas De unit kan onder meer automatisch de scheepsreizen registreren, vaar- en rusttijden van bemanning, inclusief de nieuwe arbeids- tijdenregeling, aangeven of er genoeg ge- kwalificeerde personeelsleden aan boord zijn voor bepaalde exploitatiemodes in bepaalde gebieden en nog veel meer. Door de koppeling met de bemanningspas kunnen bemannings- leden in hun eigen online omgeving zien welke reizen en vaardagen ze gemaakt hebben. Ook het automatisch verhogen van functies horen tot de mogelijkheden. De verwachting is dat de pilot begin november 2017 van start zal gaan op tien schepen, varend op de Donau, de Rijn en andere binnenwateren. De bevindingen en uitkomsten van de pilot zul- len de fundatie zijn voor toekomstige projecten, en uiteindelijk tot wijziging van de wet- en regelgeving – zo stelt het SAB.


hun reis- en ladinggegevens gevraagd NIJMEGEN Beroepsschippers die via de grens bij Lobith Nederland binnenvaren of Nederland verlaten, kunnen de komen- de tijd actief benaderd worden door de verkeerspost Nijmegen voor hun reis- en ladinggegevens.


Rijkswaterstaat gebruikt deze gegevens voor het testen van een nieuw scheepvaartvolg- systeem (IVS Next). Verbetering van de re- gistratie draagt bij aan een vlottere door- stroming en meer veiligheid op het water. Schippers zijn verplicht zich te melden als zij Nederland binnenvaren of verlaten. Dit volgt uit het verkeersbesluit statistische gegevens, ten behoeve van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en uit de meldplicht voor be- paalde categorieën schepen. Veel schippers doen dat uit zichzelf al, bijvoorbeeld via het elektronische systeem BICS of door de ver- keerspost Nijmegen via VHF 19 (roepnaam CBS Lobith) op te roepen om hun gegevens te laten invoeren.


Koppeling In IVS Next, die AIS-gegevens koppelt aan reis- en ladinggegevens, is sneller zichtbaar welke schepen zich nog niet hebben gemeld


en welke gegevens eventueel ontbreken. Rijkswaterstaat gaat de komende tijd vanuit Verkeerspost Nijmegen actief schippers be- naderen om de ontbrekende gegevens op te vragen. Omdat Rijkswaterstaat verplicht is om de geregistreerde reis- en ladinggegevens door te geven aan het CBS in Heerlen hoeven schippers hun reizenoverzicht (voorheen de maandstaat) daar niet meer apart te melden. Met IVS Next heeſt Rijkswaterstaat in één oog- opslag alle benodigde informatie voorhan- den om een efficiënte verkeersbegeleiding te verzorgen.


Vlotte doorstroming IVS Next is onderdeel van de ontwikkeling naar corridorgerichte bediening en begelei- ding. Met vroegtijdig inzicht in de reisbestem- mingen van de verschillende schepen kan Rijkswaterstaat op termijn de bediening van sluizen en bruggen over een hele corridor ef- ficiënt plannen. Dat draagt bij aan een vlot- te doorstroming. Geregistreerde informatie is ook van groot belang bij incidenten. Zo is sneller bekend naar hoeveel personen even- tueel gezocht moet worden of welke gevaren er voor de omgeving kunnen optreden bij een ongeval.


“Krimpen heeſt zich verdienstelijk gemaakt voor het bieden van een zo hartveilig mogelijke woonomgeving”, zegt initiatiefnemer Bert Luijendijk, gemeenteraadslid voor Stem van Krimpen en werkzaam hij het havenbedrijf Rot- terdam. Voor Luijendijk - zelf vanaf begin 2009 tweemaal door een hartstilstand getroffen én beide keren succesvol gereanimeerd met een AED - is hiermee een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan, waar hij in de afgelo- pen jaren onafgebroken aandacht voor heeſt gevraagd.


“Ik kreeg mijn hartstilstand beide keren op een locatie, waar direct professionele hulp voorhanden was en daardoor heb ik het beide keren overleefd. Dat heeſt mij persoonlijk gedreven om het ook een ander te gunnen om te overleven”, benadrukt de 63-jarige Luijendijk. Na zijn laatste hartstilstand is bij het raadslid een apparaatje (ICD) ingebouwd, dat een shock geeſt als zoiets hem weer zou overkomen.


“Inderdaad heeſt het lang geduurd als je terugkijkt op de acht jaar die sindsdien zijn verstreken, maar ik kijk graag vooruit. Eindelijk kan nu professioneel georganiseerde burger-


hulpverlening bij een hartstilstand worden geboden. Inwoners van Krimpen en in het bezit van een reanimatiecertificaat kunnen met de binnenkort ingevoerde 6-minutenzone een essentiële bijdrage leveren aan de veiligheid en overlevingskans van inwoners. Het blijkt telkens weer: een hartstilstand kan iedereen overkomen”, aldus Luijendijk.


Hartverwarmend Luijendijk noemt het hartverwarmend hoe een groot deel van de Krimpense samenleving er de schouders onder gezet heeſt, waardoor voldoende sponsorgeld werd binnengehaald om de benodigde 21 AED’s te kunnen kopen. De Nederlandse Hartstichting heeſt voor evenzovele buitenkasten gezorgd. Luijendijk: “De meeste AED’s hangen binnen en daar heb je natuurlijk niets aan, als de winkel, de school, de sportschool of het gemeentehuis zijn gesloten. Dat gaat met de buitenkasten nu veranderen”.


“Maar vooral het grote aantal van maar liefst 300 Krimpenaren die, met financiële steun van de gemeente, inmiddels door de EHBO- vereniging van Krimpen zijn opgeleid voor het reanimeren en bedienen van de AED, zijn onmisbaar voor een succesvolle werking van de 6-minuten zone”. De meldkamer van de Veiligheidsregio alarmeert nu tegelijkertijd via de smartphone of de app van Hartveilig Wonen de geregistreerde burgerhulpverleners. Dat zijn deskundige inwoners die zich op een locatie in de omgeving van het slachtoffer bevinden, een reanimatiecertificaat bezitten en een Auto- matische Externe Defibrillator (AED) kunnen bedienen.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52