This page contains a Flash digital edition of a book.
service 41


NT CROSSMEDIAAL Zoeken


Zoekt u weleens iets op in een oud Nt? En moet u dan lang zoeken voordat u dat Nt eindelijk gevon- den hebt? Lees het Nt op tablet en u heeſt alle exemplaren vanaf september 2013 bij de hand.


NAAM, ADRES, WOONPLAATS


Wat waren ook al weer de adresgegevens van die leverancier? Bent u ze kwijt? Het Nt heeſt ze handig alfabetisch én per catego- rie op een rijtje gezet. Inclusief directe link naar de website van die leverancier: WWW.NTDIGITAAL.NL/LEVERANCIERS.


BIJ DE TIJD


Wilt u snel de laatste nieuwtjes op uw vakgebied weten? Het Nt is altijd bij de tijd. Dat leverde dit jaar al bijna tweehonderd nieuwsberichten op WWW.NTDIGITAAL.NL.


LEUK


Heeſt u iets leuks georganiseerd – praktijkopening, congres, open dag – waarvan u uw collega’s op de hoogte wilt brengen? Dat kan heel goed via de rubriek Lezersnieuws op WWW.NTDIGITAAL.NL. Mail ons het bericht en de redactie brengt het voor u in orde.


Spreker


Op de openingspagina van WWW.NTDIGITAAL.NL geeſt iedere maand een gastspreker een minicollege op video. Wilt een ouder minicollege nog eens volgen, dan vindt u dat onder de knop Service/Sprekers.


Toetsvraag Geneesmiddelenbulletin p. 33: antwoord A is juist.


Het Nederlands tandartsenblad (Nt) wordt uitgegeven door de Konink- lijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde. De redactie is verantwoordelijk voor de inhoud van het redactionele gedeelte. Dit wordt samengesteld volgens jour- nalistieke principes. De redactie legt via de Redactieraad verantwoor- ding af aan de Algemene Vergade- ring van de KNMT. Het Nt publiceert ook artikelen die niet het offi ciële bestuursstandpunt van de KNMT ver- tegenwoordigen. Advertenties en de rubriek KNMT Actueel behoren tot de verantwoordelijkheid van de KNMT. Het Nt verschijnt 20 keer per jaar. Jaargang 70/11. Redactieadres Postbus 2000 3430 CA Nieuwegein (030) 607 62 51 nt@knmt.nl @ntdigitaal www.ntdigitaal.nl Redactie Reinier van de Vrie, hoofdredacteur Evert Berkel, eindredacteur Laura Jansen, journalist Karel Gosselink, journalist Elly de Gier, redactie-assistent Redactieraad ntredactieraad@knmt.nl Rutger Batenburg, voorzit er Iris Eggels, lid Raha Farhanghi, lid Vacature Paul Kalker, extern adviseur Abonnementen Een abonnement op het Nt kost 190,- euro per jaar; mondhygiënis- ten en assistenten krijgen vijſt ig pro- cent reductie. De buitenlandtoeslag bedraagt 29,50 euro, losse nummers kosten 11,75 euro per stuk. Een abon- nement heeſt een looptijd van één jaar en wordt daarna stilzwijgend tel- kens met één maand verlengd. De opzegtermijn bedraagt één maand. Voor vragen over of het afsluiten van abonnementen: (030) 6076256, administratie@knmt.nl. Advertenties Bureau van Vliet Postbus 20 2040 AA Zandvoort (023) 571 47 45 zandvoort@bureauvanvliet.com www.bureauvanvliet.com Ontwerp Curve, Haarlem, Henk Stoff els en Mieke van Weele Opmaak en druk Robert Sesink, Senefelder Misset, Doetinchem


Overname of nadrukken van artike- len of ge deelten daarvan uit het Nt is uitsluitend toegestaan na schriſt elijk toestemming van de redactie. Voor overname of nadruk voor commer- ciële doeleinden wordt een passende fi nanciële vergoeding gevraagd.


Foto cover Jan de Groot, Amsterdam


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 26 juni 2015


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 26 juni 2015


colofon


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48