This page contains a Flash digital edition of a book.
24 praktijk


langrijke vernieuwing is bijvoorbeeld dat het bij ontslag mogelijk wordt om in beroep te gaan. Dit ongeacht of het ontslag via het UVW verloopt (bij bedrijfseconomi- sche redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid) of via de kantonrechter (bij bijvoorbeeld disfunctioneren). Een andere duidelijke extra bescherming van de werk- nemer is de verandering van de ketenregeling. De peri- ode waarin een werknemer via – maximaal drie opvol- gende – tijdelijke arbeidsovereenkomsten kan werken, is teruggebracht van drie naar twee jaar. Bovendien is de tussenperiode waarin tijdelijke arbeidsovereenkom- sten als opvolgend worden beschouwd verruimd van drie naar zes maanden. Door deze maatregelen krijgt de werknemer eerder recht op een vaste arbeidsover- eenkomst. Een derde vernieuwing betreſt de transitie- vergoeding, die per 1 juli 2015 de oude Kantonrechters- formule vervangt. En waarop – ook tijdelijke – mede- werkers recht hebben als ze na minimaal twee jaar op initiatief van de werkgever uit dienst treden.


Zeker invloed Wat betekenen die veranderingen in de praktijk? En spelen ze een rol in de tandartspraktijk? Volgens Simo-


ne Laan, arbeidsjuriste bij de KNMT, is de Wet werk en zekerheid (Wwz) absoluut de belangrijkste wijziging in het arbeidsrecht van de afgelopen jaren. Zij meent dat de wet zeker invloed heeſt op het reilen en zeilen in de tandartspraktijk: “In het omgaan met tijdelijke arbeids- overeenkomsten bijvoorbeeld – en die zijn er volop.” De Arbeidsvoorwaardenregeling die de KNMT jaarlijks uitbrengt sinds in 2004 de CAO Tandartsassistenten eindigde, is geheel Wwz-proof, verzekert Laan. Dat geldt ook voor de tool ‘Arbeidsovereenkomst Direct’. Hiermee kunnen KNMT-leden kosteloos digitaal een arbeids- overeenkomst opstellen. Na het invullen van een aantal velden ontvangt men de arbeidsovereenkomst via de e- mail. Volgens Eric Tukker, teamleider Ledenservice van de KNMT, gebruikt zeker de helſt van de KNMT-leden de Arbeidsovereenkomst Direct méér dan één keer per jaar. “Sommige leden”, zegt hij, “laten hun arbeidsover- eenkomsten door de VvAA of hun accountant opstellen. Het gebeurt dat een accountant dan de KNMT belt voor advies. Toch jammer wanneer hij de praktijk daarna alsnog een factuur stuurt. Het betreffende lid had dan beter van de gratis tool gebruik kunnen maken.”


Ingrijpend Extra bescherming werknemer


De Wwz beoogt de werknemer extra vaste grond onder de voeten te geven. Zo mag pas een proeftijd worden afge- sproken bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst van langer dan zes maanden. Bij intensieve samenwerking, zoals aan de tandartsstoel, is een proeftijd zeker aan te bevelen. Via de tool Arbeidsovereenkomst Direct van de KNMT kan die niet meer worden overeengekomen in een arbeidsover- eenkomst van zes maanden of korter. Bij ontslag wegens disfunctioneren worden strenge voorwaarden gesteld aan de werkgever. Per 1 juli kan een ontbindingsverzoek op grond van disfunctioneren dat te wijten is aan gebrek aan scholing, worden afgewezen. Ook dit strookt met de bestaande verplichting van de werkgever om in redelijk- heid alles gedaan te hebben om het functioneren van de werknemer te verbeteren: bijscholing, individuele begelei- ding en coaching horen daarbij. Bovendien zijn documen- tatie en dossiervorming onmisbaar. Evaluatiegesprekken, begeleidingsafspraken, gesignaleerde tekortkomingen: ze hebben geen formele status als er geen schriftelijke weer- slag van bestaat. En dat laatste blijkt kleine werkgevers nogal eens te overkomen.


Een meer ingrijpende verandering die de Wwz mee- brengt, is de gewijzigde ketenregeling. Een werknemer die per 1 juli na twee jaarcontracten blijſt doorwerken is, zonder dat de werkgever zich daar soms bewust van is, ineens (‘stilzwijgend’) in vaste dienst. Dat kun je tegengaan door een uitzendbureau in te schakelen, of door de medewerker zes maanden plus één dag niet voor de praktijk te laten werken, om hem daarna weer een tijdelijke arbeidsovereenkomst aan te bieden. Formeel begint de keten dan weer helemaal opnieuw. Laan is geen voorstander van zo’n ‘draaideurconstruc- tie’: “Je omzeilt in feite de wet. En ook de kantonrechter staat er vast niet bepaald positief tegenover.” Met de gewijzigde ketenregeling beoogt de minister de werkgelegenheid te stimuleren: werkgevers zouden er sneller toe overgaan medewerkers in vaste dienst te nemen. Tukker zet daar vraagtekens bij. “Door de teruggang in de keten van 36 naar 24 maanden staan tijdelijke werknemers waarschijnlijk weer sneller op straat. Met de Wwz ontstaat niet opeens meer behoeſte aan vast personeel in de tandartspraktijk; de werkgever zal juist extra alert zijn op het niet te lang vasthouden van tijdelijke krachten.” Een ontwikkeling die elders al zichtbaar is, bijvoorbeeld in de bankensector.


Model aanzegbrief De zaken rond de termijn waarbinnen een tijdelijke arbeidsovereenkomst verloopt – de aanzegtermijn – is


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 26 juni 2015 NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 26 juni 2015


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48