This page contains a Flash digital edition of a book.
30 praktijk


Investering


De ervaringen die Maurits Hohmann met stagiaires heeft, zijn nog vers. Zijn praktijk, 11-48 Dental Wellness in Gronin- gen – waar hij naast reguliere mondzorg vijf verkwikkende behandelingen aanbiedt – opende in maart 2014. De praktijk werd in september 2014 erkend leerbedrijf, omdat een leerling hem benaderde voor een stageplek. Hohmann: “In de startfase werkte de stagiair eigenlijk mee als assistent. Achteraf gezien is dat natuurlijk niet de bedoeling. Nu we groeien, mag de praktijkorganisatie niet meer afhankelijk zijn van die extra handjes.” De Groningse tandarts is enthousiast over zijn praktijk als leerbedrijf: “Het biedt me de kans om in contact te komen met mensen die goed zijn en gepas- sioneerd voor het vak. Ik houd ervan mensen te motiveren en stimuleren.” Hij kon zijn stagiair uiteindelijk een betaalde bijbaan in de avonduren aanbieden. Het aanbieden van een stageplaats bleek zo een goede investering in de onderne- ming. De erkenning door Calibris was volgens Hohman een soepel traject, waarbij via een bezoek en gesprek werd gecheckt of de praktijk ruimte maakt voor de begeleiding van stagiaires: “Dat onze mondhygiënist als begeleider zelf de opleiding tot tandartsassistent had voltooid, bleek voor Calibris duidelijk een pre.” Ook van de opleidingen waarmee Calibris samen- werkt, heeft Hohmann een goede indruk. Volgens hem wordt de kwaliteit van een stage sterk medebepaald door de leerdoelstellingen die de opleiding aan de stagiair meegeeft. “Hoe helderder die zijn, hoe beter ze door de opleiding, de stagiair zelf en door ons bewaakt kunnen worden. Ik had ook contact met een stagiair die bezig was met een online cursus: die bleek van beduidend minder niveau.”


andere twee, maar kent geen urennorm. Vermeldenswaardig in verband met de nieuwe Wet werk en zekerheid is dat BBL-ers met een Leerwerkovereen- komst zijn uitgezonderd van de nieuwe ketenregeling. In die regeling is bepaald dat aan iemand die twee jaar ergens heeſt gewerkt, een vast dienstverband moet wor- den aangeboden. Weliswaar duurt een BBL-opleiding over het algemeen twee jaar, maar in het enkele geval dat dit langer is hoeſt de praktijk aan een stagiair dus geen vast dienstverband aan te bieden. Desondanks is het uitgangspunt van het BBL-traject wel om iemand na diplomering een baan aan te bieden, meent Marloes Stobbelaar, Adviseur Kwaliteit en Erkennen bij Calibris. “Niet voor niets zijn BBL-ers in hun stagejaren toene-


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 26 juni 2015


mend formatief inzetbaar, van 0 procent naar 25 procent en geleidelijk verder naar 100 procent. BOL-stagiaires daarentegen zijn in principe altijd boventallig: ook bij ziekte of uitval in het team blijven zij ‘extra handjes’, geen vervangende arbeidskrachten.” Stobbelaar heeſt als adviseur negenhonderd leerbedrij- ven in Noord-Brabant onder haar hoede. Daaronder bevinden zich 153 tandartspraktijken. Die heeſt ze de afgelopen vijf jaar allemaal bezocht. Hoe gaat de erken- ning als leerbedrijf in z’n werk? “Bij een nieuwe erken- ning hoort altijd een bezoek aan de praktijk. Natuurlijk bekijken we dan de eisen waaraan een erkend leerbe- drijf moet voldoen.” (zie kader De criteria van Calibris.) Tijdens haar bezoeken biedt Stobbelaar ook aan dat Calibris de praktijk kan ondersteunen met alles wat de kwaliteit van het opleiden in de praktijk bevordert. Zo kan er hulp worden geboden bij het opstellen van een opleidingsprotocol. Dat is volgens Stobbelaar aan te raden en bewijst bijvoorbeeld zijn nut bij het uitvallen van de vaste begeleider in de praktijk. ”Maar we advi- seren ook bij de opleiding en ontwikkeling van stage- begeleiders. Met een evaluatieprotocol bijvoorbeeld na beëindiging van de stage. Dat kan de praktijk heldere feedback opleveren. Ook verwijzen we naar Calibris Advies, een zelfstandige stichting die trainingen ver- zorgt ter bevordering van een professioneel leerklimaat in de tandartspraktijk.” Bij kwaliteitsbevordering hoort ook kwaliteitsbewaking. Als de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) signa- leert dat in een als leerbedrijf erkende praktijk structu- reel niet volgens de regels van de beroepsgroep wordt gewerkt, dan zoekt ze ook contact met Calibris. Die kan de erkenning als leerbedrijf dan intrekken en de stage – zo nodig voortijdig – beëindigen. Een erkenning als leerbedrijf geldt voor vier jaar. Aan het einde van die periode volgt een telefonisch inter- view of, op verzoek, een bezoek op basis waarvan de erkenning kan worden verlengd. Komt het aanbieden van een stageplek tijdelijk niet uit, bijvoorbeeld we- gens ziekte, een verbouwing of reorganisatie, dan kan Calibris de erkenning ook tijdelijk stopzeten. Volgens Stobbelaar vergeten praktijken nog wel eens te mel- den dat een stage tijdelijk niet uitkomt. Dan krijgt de praktijk toch nog verzoeken om een stageplaats, en Calibris heeſt geen goed zicht meer op het totale aantal beschikbare stageplekken.


Groeiende vraag Met een groei van circa dertig stageplekken per jaar blijven aanbod en vraag binnen de mondzorg behoor- lijk in balans. Toch blijven nogal wat stageplaatsen onbenut, bijvoorbeeld door het ontbreken van goede


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 26 juni 2015


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48