This page contains a Flash digital edition of a book.
praktijk 25


een Wwz-element dat vragen bij KNMT-leden oproept. Hoe werkt het, hoe moet het en – ja, ook die vraag soms – had de KNMT dit niet kunnen tegenhouden? Over dit laatste: nee, zover strekt de invloed van de KNMT niet. En wat de andere vragen betreſt; op www. knmt.nl staat een model aanzegbrief. Om het aanzeg- gen een structurele plek in de praktijkvoering te geven, adviseert Tukker om dit systematisch twee maanden voor de arbeidsovereenkomst eindigt in de agenda op te nemen. “Nalatigheid geeſt de werknemer recht op een volledig bruto maandsalaris. Al moet gezegd: wie z’n arbeidsovereenkomst graag verlengd wil zien, zal dit niet zo gauw claimen.”


Goed werkgeverschap Volgens Laan past de aanzegtermijn ook in wat ju- ridisch ‘goed werkgeverschap’ wordt genoemd. Dat speelt ook een rol in de vergoeding bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Per 1 juli vervangt de transi- tievergoeding de kantonrechtersformule. Voor zowel werkgever als (tijdelijke) werknemer heeſt dat voor- en nadelen. Gunstig voor de tijdelijke werknemer is dat deze na twee jaar tijdelijke arbeidsovereenkomsten al recht krijgt op een vergoeding. Althans, wanneer de werkgever het de arbeidsovereenkomst beëindigt of niet verlengt, uiteraard. Voor de praktijkhouder die overweegt de praktijk te beëindigen, kunnen transi- tievergoedingen vanaf 1 juli gaan tellen – en knellen. Maar ook hier geldt dat zo’n vergoeding aan (ex-)werk- nemers niet zo nieuw is als het lijkt, betoogt Laan. “Het algemene advies is om op een nete manier afscheid van je personeel te nemen. Ook als je met toestem- ming van het UWV wegens sluiting van de praktijk de arbeidsovereenkomst opzegt. Straks zijn dan transitie- vergoedingen verschuldigd. Maar ook in het oude recht kon de (ex-)werknemer na ontslag met toestemming van het UWV procederen voor een schadevergoeding of zelfs herstel vorderen van zijn arbeidsovereenkomst.” Met een vergoeding, bijvoorbeeld een gedeelte van de kantonrechtersformule, kon de werkgever zo’n proce- dure soms voorkomen. Daarvoor komt nu in zekere zin de transitievergoeding in de plaats. De transitievergoeding pakt vaak ongunstig uit voor werknemers met veel dienstjaren of van wat oudere leeſtijd. “Waar de kantonrechtersformule vooral pro- beerde de geleden schade en nog te derven inkomsten te dekken,” legt Laan uit, ”is de transitievergoeding bedoeld als een financiële ondersteuning van werk naar werk. Dienstjaren beneden de tien dragen in de vergoeding per jaar slechts eenderde maandsalaris bij. Bepaald geen vetpot, naar mijn idee.” Bovendien kon met de correctiecomponent in de kan-


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 26 juni 2015


Negentienduizend contactmomenten De Afdeling Ledenservice van de KNMT heeft ieder jaar zo’n negentienduizend telefonische en bijna vijfduizend con- tacten per e-mail met leden. Circa twintig procent betreft vragen over arbeidsrecht. Dit jaar worden er veel vragen over de Wwz gesteld. Deze spitsen zich vooral toe op de verandering in de ketenregeling: - hoe zit het met opvolgende tijdelijke contracten die per 1 juli ingaan; - hoe werkt het als 1 juli middenin de tussenperiode valt en - is er verschil tussen aangaan en ingaan van het contract?


De afdeling Ledenservice van de KNMT heeft de antwoor- den op deze en andere vragen paraat.


tonrechtersformule een eventueel tekortschieten van de werkgever nauwkeuriger worden meegewogen. Op dat gebied gaat nu veel opgebouwde jurisprudentie verloren.


Precieze toepassing In het algemeen zijn de nieuwe regels van de Wwz helder. De overgangssituatie naar de nieuwe ketenrege- ling kan echter ingewikkeld zijn, erkent Laan. Ook de precieze toepassing en interpretatie per situatie kan vragen oproepen. Laan dringt er op aan dat KNMT- leden met vragen op dit punt zich goed laten advise- ren, bijvoorbeeld door de afdeling Ledenservice van de KNMT. Die overlegt zo nodig met Laan, die ook zelf rechtstreeks met leden contact heeſt. Bij verdergaande individuele geschillen is de tandarts echter aangewe- zen op een eigen advocaat of (rechtsbijstand)jurist.


www.knmt.nl www.mijnwerkenzekerheid.nl www.transitievergoeding.nl www.werk.nl www.uwv.nl


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 26 juni 2015


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48