This page contains a Flash digital edition of a book.
praktijk 31


bereikbaarheid per openbaar vervoer. Regionaal blij- ken er dan ook hier en daar tekorten. Bovendien zal de vraag naar stageplaatsen blijven groeien, verwacht Jeska Kegels, Beleidsadviseur opleidingen bij de KNMT. “We zien door de jaren heen een gestage groei van het aantal mbo-leerlingen. Dit tot onze tevredenheid. De KNMT staat op het standpunt dat wie vanaf 1 septem- ber 2018 als tandartsassistent de arbeidsmarkt betreedt, bij voorkeur een mbo4-diploma Tandartsassistent heeſt of daarvoor in opleiding is. Dit geldt niet voor wie vóór die datum al als tandartsassistent werkt. Voor die groeiende groep leerlingen moeten natuurlijk wel sta- geplaatsen beschikbaar zijn.” De KNMT heeſt daarom dit voorjaar een subsidieaanvraag ingediend bij het Stagefonds van het Ministerie van VWS, dat zorginstel- lingen een vergoeding biedt in de kosten van stagebe- geleiding. Kegels verwacht daar snel uitsluitsel over. De KNMT heeſt bovendien in 2014 een nieuw beroeps- competentieprofiel voor de tandartsassistent opgesteld. Dat profiel is de hoofdpijler onder het Kwalificatiedos- sier dat de erkende opleidingen als basis gebruiken en dat Calibris, als mede-opsteller ervan, ook hanteert bij de erkenning van leerbedrijven. Zo is de beroepsvereni- ging op veel niveaus betrokken bij de opleiding, vor- ming en examinering van tandartsassistenten.


Behalve de route via de drie crebo-erkende leerwegen zijn er nog andere particuliere opleiders. Deze bieden veelal schriſtelijke of kortdurende trajecten aan. Kegels benadrukt dat een erkende mbo-opleiding meer biedt en eist dan alleen vakinhoudelijke kennis. Zo worden voor een mbo4-diploma ook eisen gesteld aan reke- nen en taal. “Uiteraard is voldoende communicatie- vaardigheid in de Nederlandse taal een must voor de tandartsassistent.” Als voordeel van het volgen van een erkende beroepsopleiding ziet de KNMT ook dat daar- mee in extern toezicht is voorzien. Bij voorbehouden handelingen is dat zelfs een wetelijke vereiste. Praktij- ken blijken nogal eens onvoldoende op de hoogte van die wetelijke verplichtingen.


Spiegel Volgens Stobbelaar is het in contact komen met po- tentiële arbeidskrachten voor praktijken een belangrijk motief om erkend leerbedrijf te worden. Een andere motivatie is dat het praktijken scherp houdt. “Een sta- giair kijkt met een frisse blik rond en stelt vragen van- uit de nieuwste inzichten die de opleidingen aanreiken. Zo’n spiegel is leerzaam en helpt het team alert te blij- ven, stelt ze vast” Tegenover de tijd die de begeleiding kost en het mogelijke afscheidscadeautje na voltooiing van de stage staat soms ook een financieel voordeel.


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 26 juni 2015


De criteria van Calibris


Om erkend leerbedrijf binnen de tandheelkunde te kunnen worden, hanteert Calibris criteria: - de leerplaats en –omgeving zijn goed en veilig; - de werkzaamheden komen overeen met de leerdoelen vanuit de opleiding;


- de begeleiding is deskundig, bij voorkeur door iemand met wie beroepsidentificatie mogelijk is (met voltooide opleiding tandartsassistent en de nodige ervaring);


- er is overleg mogelijk met de betrokken opleiding en - de praktijk gaat akkoord met gegevensvermelding in het Register van Calibiris.


Calibris gaat op in SBB


Per 1 augustus zal Calibris haar taken overdragen. Met der- tien andere kenniscentra (voor bijvoorbeeld de sectoren metaal, techniek en groen) gaat Calibris op in één centrale organisatie, de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), zie www.s-bb.nl. De SBB neemt de lopende erkenningen van Calibris volledig over. De KNMT zegt zich ervoor te beijveren om ook binnen SBB-verband sterk betrokken te blijven bij de opleiding en beroepsprofi- lering van de tandartsassistent.


Voor een BBL-stagiair is er een fiscale tegemoetkoming mogelijk van maximaal € 2.700,- per leerwerkplaats; de subsidie praktijkleren van het Ministerie van OCW). Maar wie een stagiair overweegt zal het daar niet om te doen zijn. Wie als erkend leerbedrijf stagiaires de ruimte geeſt, wordt daar immers zelf ook wezenlijk wijzer van.


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 26 juni 2015


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48