This page contains a Flash digital edition of a book.
opinie 17


ring. Het is van cruciaal belang dat een wetenschap- pelijk vereniging een onafhankelijk standpunt in- neemt dat gebaseerd is op de actuele stand in de wetenschap met de ethiek als leidraad en zich daar- bij niet laat beïnvloeden door het standpunt van derden. Overigens loopt het Zorginstituut Neder- land niet alleen achter in de wetenschappelijke waardering van de niet-restauratieve behandeling, maar gaat ook nog eens volledig voorbij aan ‘de stand van de praktijk’. En dat is een factor die het dient mee te nemen in haar beoordeling op grond van haar opdracht. De praktijk is dat alle relevante beroepsgroepen in de mondzorg zich hebben uit- gesproken voor het opnemen van de code M05 in de basiszorg. Op grond hiervan en uit ethische overwegingen had de code M05 in 2012 al in het pakket opgenomen moeten zijn. Het Zorginstituut is al een keer teruggefloten door de rechter omdat het de stand van de praktijk niet had meegenomen in zijn beoordeling over het opnemen van een be- handeling in het basispakket. De rechter oordeelde dat het Zorginstituut de visie van artsen en patiën- ten dient mee te nemen bij de bepaling van de op- name van een behandeling in het basispakket. Hier ligt dus een taak voor alle beroepsgroepen die de mondzorg voor de jeugd een warm hart toedragen, temeer omdat er wel degelijk overtuigend bewijs bestaat voor de Niet-Restauratieve Caviteitsbehan- deling (NRC).


RENÉ GRUYTHUYSEN, COR VAN LOVEREN EN WIM VAN PALENSTEIN HELDERMAN


Reactie


In het interview Nt 07/2015, p. 10 is gesproken over het effect van de richtlijn mondzorg voor jeugdigen. Daarbij is gesteld dat tot grote spijt van de NVvK, op basis van de richtlijn, Zorginstituut Nederland voor- alsnog de minister adviseert het beslijpen en fluori- deren van melkelementen niet als verrichting in de basiszorg op te nemen. Het standpunt van de NVvK is dat het Zorginstituut Nederland haar adviezen op basis van recent onderzoek moet baseren. De NVvK is op de hoogte van de onderzoeken en ontwikke- lingen daarvan. Zij blijft het als onafhankelijke we- tenschappelijke vereniging benadrukken dat er blij- vend onderzoek gedaan wordt naar behandelstrategieën om een optimale mondge- zondheid van kinderen en jeugdigen te bereiken.


HELLEN BLOM-REUKERS voorzitter NVvK


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 26 juni 2015 Smile design


Met enige verbazing las ik in Nt 10/2015, p. 12 in het interview met Joost Roeters de passage waarin hij onder meer smile design wegzet als kwalitatief minder product dat leidt tot onnodig complexe en dure behandelingen. Het verbaast mij dat een hoogleraar in de Inte- grale Tandheelkunde, die bovendien in hetzelfde interview pleit voor betere communicatie op verschillende niveaus, zo eenvoudig en zonder degelijke onderbouwing smile design wegzet. Ik werk zelf ruim twee jaar met (digital) smile design en voor mij is het een on- misbare tool geworden op het gebied van behandelplanning. Elke esthetische en complexe restauratieve behandeling start ik met een smile design. Dit geeft onze patiënten al van tevoren een duidelijk beeld van het gestelde behandeldoel, vereenvoudigt de communi- catie op patiëntniveau en maakt dat onze patiënten extra gemoti- veerd zullen zijn gedurende de behandeling. Daarnaast is het mid- dels smile design eenvoudiger met het integrale behandelteam te overleggen welke en hoe we bepaalde doelstellingen kunnen berei- ken. Dit zijn slechts enkele voorbeelden die de bewering van Roeters weerleggen ten aanzien van het kwalitatief mindere product in rela- tie tot de gewenste communicatieve vaardigheden. Wat de onnodig complexe en dure behandelingen betreft, ben ik van mening dat wij als tandartsen onze patiënten zo goed mogelijk moeten voorlichten met betrekking tot de verschillende behandelmogelijkheden en bij- behorende kosten. Wanneer we dit doen, bijvoorbeeld aan de hand van een smile design, blijkt dat patiënten prima zelf een keuze kun- nen maken. Wie zijn wij als tandarts om voor onze patiënten te be- palen wat onnodig complex of duur is? Ervan uitgaande dat wij onze beroepsethiek netjes toepassen en geen onnodige behandelingen voorstellen. Mijns inziens is smile design een prachtig product dat de mogelijkheid biedt patiënten beter voor te lichten en zelf keuzes te laten maken, de communicatie binnen het behandelteam ten goede komt en voorspelbaarheid geeft aan de behandeling. Waarom zou- den we nog Friese doorlopers gebruiken als we klapschaatsen tot onze beschikking hebben? Misschien moeten we er gewoon op le- ren schaatsen en blijkt dan hoeveel prettiger dat gaat.


MAARTEN BEKKERS restauratief tandarts, ‘s-Hertogenbosch


Reactie


In het interview in Nt 10/2015, p. 12 sprak ik niet over ‘kwalitatief min- dere producten’ maar over nieuwe concepten in de restauratieve tandheelkunde waarvoor het wetenschappelijk bewijs ontbreekt. Fei- telijk wordt bedoeld dat allerlei tools die aan de behandeling worden toegevoegd, extra tijd in beslag nemen en dus tot hogere kosten lei- den. Men dient zich steeds af te vragen of dit opweegt tegen de te bereiken kwaliteitswinst. Ingezet voor communicatie met het team en tandtechniek kan smile design natuurlijk wel van nut zijn.


JOOST ROETERS NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 26 juni 2015


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48