This page contains a Flash digital edition of a book.
38 klachtenregeling


juli 2012 die begroting niet zondermeer mogen over- schrijden. Volgens de tandarts is hem door het per- soneel van de praktijk meegedeeld dat er instem- ming was voor de behandeling. Dit blijkt echter niet uit de stukken. De tandarts is er als behandelaar verantwoordelijk voor dat de behandeling plaats- vindt met klaagsters instemming. Daartoe behoort in dit geval ook de instemming van de bewind- voerder in verband met de kosten van de behande- ling. Die instemming was er slechts tot het begrote bedrag van 483,- euro. Volgens de normen van de beroepsgroep die in 2012 golden, had een tandarts de plicht om de patiënt, indien een voorgenomen behandeling 150,- euro of meer zou gaan bedragen, een kostenbegroting te geven. Toen de begroting dreigde te worden overschreden, had de tandarts derhalve klaagster en haar bewindvoerder over de te verwachten kosten moeten informeren. Ook op 23 oktober 2012 heeſt hij geen deugdelijke begroting aan klaagster en de bewindvoerder verstrekt. Indien de tandarts op 23 oktober 2012 tijdens het consult geen tijd had om met de bewindvoerder te overleg- gen, zoals hij stelt, had hij haar op een later tijdstip moeten terugbellen. Hij heeſt dit ten onrechte na- gelaten en is gaan behandelen zonder instemming over de kosten door de bewindvoerder. De tandarts heeſt tegenover de klacht dat er geen behandelplan is opgesteld voor het gehele gebit aangevoerd dat hij klaagster heeſt geadviseerd dit te laten opstellen, maar dat zij dit niet heeſt gedaan. Daarvan uitgaande kan er de tandarts geen verwijt van worden gemaakt dat een dergelijk behandelplan ontbreekt. Verder heeſt de tandarts


“Relevante gegevens zo nodig opvragen”


De samenvattingen in deze rubriek komen tot stand onder de auspiciën van de Adviescommissie Beroepsuitoefening van de KNMT. Iedere samen- vatting wordt van commentaar voorzien door een onafhankelijk deskundige.


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 26 juni 2015


onweersproken aangevoerd dat hij – anders dan klaagster stelt – met haar wel degelijk een alterna- tieve behandeling heeſt besproken. Ook hier kan geen klachtwaardig handelen worden geconsta- teerd. En dan is er nog de brief van de praktijk van 21 november 2012, waarvan klaagster de toonzeting aan de kaak stelt. Anders dan de tandarts aanvoert, acht het college hem als (toenmalig) behandelaar van klaagster verantwoordelijk voor de inhoud van de brief, die immers betrekking had op haar be- handeling en de kosten daarvan. Het college volgt klaagster er echter niet in dat de brief dreigend van toon is. Met de inhoud van de brief acht het college de grenzen van verantwoorde zorg niet overschre- den. Bij haar oordeel weegt het RTG overigens mee dat klaagster, vanwege haar verstandelijke beper- king, een kwetsbaar persoon is. De tandarts heeſt er geen blijk van gegeven dat hij hiervoor oog heeſt gehad en hiermee rekening heeſt gehouden. Hij is bovendien niet bij het vooronderzoek en evenmin ter ziting aanwezig geweest. Aldus heeſt hij er geen blijk van gegeven dat hij bereid is zich toetsbaar op te stellen, hetgeen het RTG zorgen baart.


BESLISSING RTG Het RTG verklaart de klacht deels gegrond en legt de tandarts een berisping op.


OVERWEGINGEN CTG In beroep heeſt de tandarts verzocht de klacht op het gegrond verklaarde onderdeel onge- grond te verklaren. De kern van dat klachtdeel


betreſt de hoogte van de rekeningen die de praktijk verstuurde. De klacht impliceert dat de tandarts bui- ten het behandelplan en de begroting om handelin- gen heeſt verricht waartoe hij niet de toestemming van klaagster of haar bewindvoerder had gekregen zodat geen sprake is van informed consent. Het CTG stelt dat de tandarts voorafgaand aan een behande- ling moet zorgen voor informed consent, inclusief – in voorkomende gevallen – toestemming van de be- windvoerder. Op dat punt schoot de organisatie van de praktijk waar de tandarts werkte klaarblijkelijk te kort. Ten aanzien van de behandelingen van in elk geval 18 juni 2012 en 2 juli 2012 is van informed con-


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 26 juni 2015


KLACHTENREGELING


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48