This page contains a Flash digital edition of a book.
18 opinie


STELLINGManuele vaardig- heden worden voor de tandarts steeds minder belangrijk


Het Nt vroeg drie willekeurige tandartsen naar hun mening over deze stelling, die verwijst naar het interview in Nt 10/2015, p.12.


ARASH MOUSAVI tandarts in Amsterdam “Een tandarts moet ook in de toekomst in staat zijn om een goede restauratie of kroon te kunnen vervaardigen. Wel moet soms een pa-


tiënt worden verwezen, omdat een collega de geïndiceerde behandeling beter kan uitvoeren. En dat komt de kwaliteit van zorg ten goede. De rol van de tandarts is dan die van manager, omdat hij het aanspreekpunt voor patiënt en col- lega blijſt. Hij fungeert dan als spin in het web als het gaat om een multidisciplinair behandelplan. De tandarts bepaalt wanneer en naar wie de patiënt moet worden verwezen. Goede communicatie is daarom erg belangrijk. De tandarts krijgt er zo in de toekomst waarschijnlijk meer taken bij.”


JOHAN OOST tandarts in Beuningen “In absolute zin worden de manuele vaar- digheden natuurlijk niet minder belangrijk. Het slagen van een restauratie valt en staat


nog steeds bij het leveren van een goed product. Echter, de balans is verschoven van het uitvoeren van een ambacht naar een rol van tandheelkundig adviseur. De belangrijk- ste vraag is niet meer hóe je de restauratie maakt, maar óf je onder deze omstandigheden deze restauratie in deze mond zou moeten maken. Het maken van een zorgplan, samen met de patiënt, is daarom ook een onmisbare lei- draad bij de behandeling. Dat maakt voor mij het vak wel veel meer spannend en uitdagend.”


Als u ook uw mening op de stelling wilt geven kan dat. Twee weken voor verschijning van het Nt staat de stelling als poll op www.ntdigitaal.nl/stelling. Hier kunt u aangeven of u het al dan niet met de stelling eens bent en er desgewenst een reac- tie bij plaatsen. De stelling voor het komende Nt luidt: Een sta- giair in de praktijk kost onevenredig veel tijd en moeite.


HARRO VAN OOSTEN tandarts in Edam “Een paar jaar geleden werd tijdens een con- gres een vraag gesteld aan een tandarts in de zaal: “Wat is nou het leukste aan uw vak?’.


Het antwoord: ‘Boren!’ Naast de theoretische en weten- schappelijke kant van het vak en het contact met de pa- tiënt is goed werk afleveren voor mij het leukste en be- langrijkste. Elke tandarts kent wel een collega die met behulp van de meest moderne digitale technieken een slecht passende kroon maakt. Ligt dat dan aan de techniek of aan de manuele vaardigheid? We kunnen allemaal zien dat er een vulling vervangen moet worden. Dan is het voor de patiënt wel pretig als dat door een beetje handige tandarts gedaan wordt.”


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 26 juni 2015 NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 26 juni 2015


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48