search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems



De opinie van: Radar De naam van de auteur is bij de redactie bekend. De OTAR-redactie nodigt lezers uit om hun mening te geven in de rubriek ‘De opinie van: ‘. De inhoud van de rubriek valt buiten de redactio- nele verantwoordelijkheid van OTAR.


pen dat met connected cars en smart mobility het probleem kan worden ver- zacht (zoals bleek tijdens de plenai- re bijeenkomst op de Intertraffi c op 20 maart 2018) , maar dat de echte oplos- sing ligt in gedragsverandering. In fei- te hebben we een prima infrastructuur met voldoende capaciteit, maar de aan- geboden wegcapaciteit is niet overal voldoende als iedereen er op hetzelfde moment gebruik van wil maken. Van- uit economisch oogpunt is het ook niet slim om je capaciteit te dimensioneren op de maximaal benodigde capaciteit voor de circa 20 uur per week tijdens de ‘hyper spitsuren’.


Op grond van de conclusie uit het on- derzoek van het KiM kunnen we als au- tomobilisten door een gezamenlijke in- spanning het aantal files en de ernst drastisch verlagen door: •


• Geen gebruik maken van smartpho- nes waardoor de fi les uitgerekt wor- den en moeizaam op gang komen;


• Variatie aanbrengen in begin- en ein- duren bij de werkgevers;

Vliegtuigen niet rond de spitsuren vanaf Schiphol laten vertrekken;


• Geen bevoorradingsverkeer meer naar stadscentra in de ochtendspits tot 11:00 uur;


• Terughoudendheid bij het afgeven van weercodes ‘oranje’ en ‘rood’;

De Incident Managementregels weer adequaat toepassen;


• Grotere pakkans bij controles van vrachtauto’s uit de zogenaamde MOE-landen (Midden en Oost Euro- pese);


• •


Niet gaan rijden bij extreme weers- verwachtingen: sneeuwval, mist, har- de wind, slagregens;


Grotere pakkans op overschrijden rij- tijden door alle vrachtautochauffeurs;


Strengere controle op overschrijden maximale aslasten/totaalbelasting door vrachtauto’s;


• Geen gebruik maken van online ver- bindingen vanuit de planningsafde-


Nr.4 - 2018 OTAR O Nr.4 - 2018TAR 45 •


ling transportbedrijven naar vracht- autochauffeurs tijdens het rijden;

Aandacht voor steeds groter aandeel oudere verkeersdeelnemers met ver- minderd reactievermogen en rijvaar- digheid;


Het niet langer toepassen door RWS van ‘tunneldosering’;


• Goed nadenken bij het aanschaffen van een extra auto.


Als iedereen zijn steentje bijdraagt is het volgens mij mogelijk om een groot deel van de fi les te laten verdampen. We hebben maar 10% minder verkeer no- dig en dan zullen de fi les verdwijnen als sneeuw voor de zon. Iedereen betekent: weggebruikers, vrachtwagenchauffeurs, wegbeheerders, transportbedrijven, fa- brieken en logistieke dienstverleners, politie en inspectiediensten en gemeen- tebesturen.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56