search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ten, met in de regio West-Nederland Zuid alleen al acht tunnels die moeten worden aangepakt. Een renovatie wordt gelijk benut om ook het bedienings- en besturingssysteem te vernieuwen vol- gens een nieuwe standaard. De Eerste Heinenoordtunnel staat rond 2023 als eerste op de nominatie voor een groot- schalige renovatie. Rijkswaterstaat wil deze tunnel uit 1969 bij Barendrecht als eerste uitrusten met standaard ‘bouwblokken’ voor bedie- nen, besturen en bewaken; ook wel 3B- systeem genoemd. Het moet een nieuw standaardsysteem worden, dat op den duur in alle (oudere) tunnels kan worden toegepast.


Minder maatwerk Van Klaveren: “Vóór de Landelijke Tun- nelstandaard vulde iedereen besturing en bediening op zijn eigen manier in. Ook binnen de Landelijke Tunnelstan- daard zijn er nog veel technische vrij- heden. Het is aan ons om met één set specificaties te komen voor generie- ke bouwblokken die door de diverse marktpartijen uniform kunnen worden toegepast. Dit betekent minder maat- werk, meer herbruikbare oplossingen en/of voorzieningen. Maar maatwerk zal ook altijd nodig blijven, want niet elke tunnel is hetzelfde.”


Voordelen Een groot voordeel van zo’n bouwblok is dat het onderhoud een stuk simpeler en makkelijker wordt, zegt Jacqueline Boonstra, clusterleider tunnels en brug- gen bij Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid. “Het onderhoud zal sneller gaan en ook storingen kunnen we sneller op- lossen. Tunnels zullen daardoor kor- ter dicht zijn. Het netwerk krijgt zo een enorme boost.” Een ander voordeel van dat nieuwe be- dienings- en besturingssysteem uit ‘bouwblokken’ is dat het ook gestan- daardiseerd kan worden getest, zegt Boonstra. De resultaten van de tests in de Heinenoordtunnel kunnen volgens haar straks ook worden gebruikt voor de toepassing in andere tunnels. “Zul- ke tests hebben een enorm effect op de beschikbaarheid van het wegennet. Door de bouwblokken gestandaardi- seerd te testen, kan de hinder voor het verkeer worden beperkt.” Ook het risi-


36 Nr.4 - 2018 OTAR


co op een vertraagde openstelling door onvoorziene problemen kan zo volgens haar omlaag.


Eenvoudige opleiding De voordelen van standaardisatie zijn enorm, zegt ook Reinier van der Kloos- ter, projectmanager 3B Bouwblok Tun- nels bij het onderdeel Centrale Informa- tievoorziening (CIV) van Rijkswaterstaat. 3B maakt volgens Van der Klooster een domme betonnen doos die een tunnel is, slim. “Nu heeft elke leverancier een eigen interpretatie van de voorschriften, wat leidt tot verschillende technische oplossingen. Door standaard blokken komt er tevens een uniforme interface naar de bedienaar. Het zal leiden tot minder bedieningsfouten en eenvoudi- ger opleidingen en trainingen.”


Bestelloket “Voor het 3B Bouwblok gaan we het ontwerp technisch verder uitwerken, op basis van de Landelijke Tunnelstan- daard”, aldus Van der Klooster. “Op grond hiervan zullen we een aantal par- tijen selecteren. Deze voorkeursleve- ranciers zullen straks in opdracht van de hoofdaannemer van een renovatie- project het 3B-systeem leveren voor tunnels. We richten een soort bestello- ket in voor renovatie-aannemers of sys- tem integrators.” Ook hij wijst erop dat er daarnaast maatwerk nodig blijft. “De aanname is dat 80% van de functionali- teiten generiek zal kunnen zijn, en 20% maatwerk.”


Bediening op afstand Het is een complexe puzzel. Boonstra:


“In de loop der jaren is er veel veran- derd. De Heinenoordtunnel bijvoor- beeld stamt uit 1969. Na de bouw werd de tunnel eerst ter plaatse bediend, la- ter regionaal en nu vanuit de verkeers- centrale in Rhoon waar alle tunnels in West-Nederland Zuid worden bediend. Telkens kwam er weer een nieuw laag- je op.” Lokale bediening bij calamiteiten en als terugvaloptie moet daarnaast ook mogelijk blijven.


Bereikbaarheid belangrijk De exacte volgorde van de renovatie van de andere tunnels in West-Neder- land-Zuid moet nog worden bepaald. Van Klaveren: “Na de Eerste Heinen- oordtunnel volgen er tot 2030 nog ze- ven tunnels in West-Nederland Zuid, vervolgens West-Nederland Noord en de rest van Nederland. Het programma Vervanging en Renovatie is een meerja- renprogramma. We zijn er nog niet uit of we het per tunnel gaan aanpakken, of een paar tunnels tegelijk kunnen gaan doen.” Het garanderen van de bereikbaarheid en het beperken van de hinder spe- len bij die beslissing een belangrijke rol. “We pakken de komende jaren ook bruggen aan. Het moet allemaal in sa- menhang met elkaar worden bezien.” Boonstra: “De aanpak van de infrastruc- tuur moeten we zorgvuldig plannen, in overleg met gemeenten, bedrijfsleven en weggebruikers. Dit om de hinder te beperken. Het zal uiteindelijk allemaal wel leiden tot minder hinder in de toe- komst. Onderhoud wordt straks veel simpeler.”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56