search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
eel weggebruikers hebben apps als Waze en Flitsmeister op hun mobiele telefoon geïnstalleerd. Of ze hebben een navigatiesysteem in hun auto. Ze krijgen op deze manier re- al-time verkeersinformatie die hen helpt zo snel en veilig mogelijk op de plaats van bestemming te komen. Tegelijker- tijd helpen al deze weggebruikers met het genereren van data; data die weer worden toegepast door deze app- en navigatiesysteemaanbieders. Ook weg- beheerders zoals Rijkswaterstaat, pro- vincies en gemeenten passen deze data toe in hun communicatie met verkeers- deelnemers, vertelt topadviseur Ver- keer en Management Serge van Dam van Rijkswaterstaat. “Het toenemen- de gebruik van apps en navigatiesyste- men zorgt ervoor dat de verkeersinfor- matie die we delen met weggebruikers steeds nauwkeuriger is. Wij zijn zodoen- de in staat weggebruikers steeds be- tere keuzes te laten maken. Zo weten ze bijvoorbeeld hoe en wanneer zij het beste kunnen reizen. Het samenwer- ken van communicerende auto’s heeft tevens het gevolg dat de doorstroming verbetert. Iedereen heeft er dus voor- deel van.”


V


Communicerende verkeerslichten Een andere toepassing van data is dat verkeerslichten kunnen anticiperen op verkeerssituaties. Dit jaar zijn in Neder- land zo’n duizend verkeerslichten ‘con- nected’ gemaakt. Komt er bijvoorbeeld een ambulance of politiewagen op een


COMMUNICERENDE AUTO’S VERBETERT DE DOORSTROMING. IEDEREEN HEEFT ER VOORDEEL VAN.”


kruispunt af, dan kunnen zij voorrang krijgen als dit zo is ingesteld. Volgens Van Dam breiden de mogelijkheden van communicerende verkeerslichten uit als het aantal ‘connected’ voertuigen toe- neemt. “Verkeerslichten kunnen be- ter anticiperen op verkeerssituaties als er voor elke rijrichting op een kruispunt een of twee ‘connected’ auto’s staan. Dit is het geval als enkele tientallen pro- centen van de weggebruikers ‘connec- ted’ zijn. Het is dus slechts een kwes- tie van tijd voordat we in Nederland veel meer verkeerslichten hebben die zich aanpassen op real-time verkeerssitua- ties.”


Beste route


Net als Rijkswaterstaat maakt de ver- keersregiekamer van de gemeente Rot- terdam gebruik van data uit ‘connected’ verkeersdeelnemers om de doorstro- ming te verbeteren. Soms zelfs gecom- bineerd met eigen informatie over weg- werkzaamheden en ander onderhoud. Judith Boelhouwers, senior adviseur verkeer bij de gemeente Rotterdam, vertelt dat de gemeente op basis van dit soort data allerlei scenario’s ontwik- kelt voor anticipatie op belemmerende verkeerssituaties. “Via DRIP’s, dynami-


“DOOR SAMENWERKING VAN


Judith Boelhouwers


sche route-informatiepanelen op vaste plekken in de stad, communiceren we met weggebruikers over welke route zij het beste kunnen nemen, door bijvoor- beeld reistijden en brugopeningen te to- nen. Als de situatie daarom vraagt stel- len we ook de verkeerlichten anders in, zodat bijvoorbeeld een omleiding beter wordt gefaciliteerd. Op de website rot- terdamonderweg.nl en social media in- formeren we reizigers in en om Rotter- dam over geplande werkzaamheden, evenementen en incidenten, en advise- ren we over alternatieve routes. Zo gaan mensen voorbereid op pad. Verder sti- muleren wij mensen op een andere ma- nier te reizen. Door meer gebruik te ma- ken van de fi ets, het openbaar vervoer of de auto te parkeren aan de rand van de stad.”


Regionale verkeerscentrale Wat de gemeente Rotterdam doet in de stad, doet ze in ook in de regio. Samen met partners Rijkswaterstaat, de pro- vincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam/Den Haag (MRDH), het Ha- venbedrijf en de gemeente Den Haag, als samenwerkingsverband Bereik!, is de gemeente Rotterdam eigenaar van de Regiodesk, de verkeerscentrale van de regio Zuid-Holland. De Regiodesk heeft een coördinerende rol ten opzich- te van de verkeerscentrales van Rotter- dam, Den Haag, provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat. “Stel dat er een fi le staat bij de Van Brienenoordbrug”, zegt


Nr.4 - 2018 OTAR O Nr.4 - 2018TAR 13


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56