search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
“     ” D


e filezwaarte in Nederland is afgelopen jaar vrijwel gelijk ge- bleven ten opzichte van vorig


jaar. Hiermee stagneert de stijgende lijn van afgelopen jaren. Tussen 2014 (na eerste trimester) en 2016 steeg de con- gestie op het hoofdwegennet snel met 22 procent. Een deel van het reistijdver- lies was eenvoudig toe te schrijven aan de groei van het zakelijk verkeer en la- gere brandstofprijzen. 9 procent bleef onverklaarbaar.


Afhankelijk van de gebruikte methode ligt de groei van de fi lezwaarte tussen – 0,5% en + 0,6%. Vooral de files tij- dens de ochtend- en avondspitsen zijn voor de B.V. Nederland een grote bron van ergernis en zorgen. Toch is enige nuance noodzakelijk. Het gaat hierbij “slechts” om circa 20 uur per week (dat is 12% van de wekelijkse uren).


Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbe- leid (KiM) deed verder onderzoek en pu-


44 Nr.4 - 2018 OTAR


bliceert de resultaten in de publicatie ‘Verdieping en verklaring ontwikkelin- gen congestie 2014-2016: een verken- ning naar de oorzaken achter de snelle ontwikkeling van de groei van de con- gestie’.


De belangrijkste conclusies uit dit on- derzoek zijn:

De snelle congestieontwikkeling tus- sen 2014 en 2016 op het hoofdwe- gennet van Nederland, kan voor een groot deel verklaard worden door de toename van het autogebruik vooraf- gaand aan de spitsuren. Er trad een verschuiving van het autogebruik op naar vroegere momenten in de spits. Mensen pasten hun vertrektijdstip aan omdat er in de voorgaande peri- ode ruimte rondom en in de piekuren was ontstaan. Dit leidde tussen 2014 en 2016 echter tot een sterke stijging van het reistijdverlies, in de breder wordende avondspits.


• De ontwikkeling van het autogebruik en reistijdverlies op het hoofdwegen- net was mogelijk ook het gevolg van het begin van het economisch her- stel in de periode 2014-2016.


• Er is geen concrete informatie be- schikbaar om vast te stellen of (ge- wijzigd) rijgedrag van automobilis- ten (bijvoorbeeld Whatsappen en de introductie van verschillende inter- actieve diensten) invloed had op de plotselinge groei van het reistijdver- lies.


Een (mogelijke) oplossing ligt wellicht in de wijze waarop wij, als de BV Neder- land, met de fi leproblematiek omgaan.


De wegbeheerders (vooral Rijkswater- staat voor het hoofdwegennet) probe- ren de capaciteit te vergroten. Dit kost veel geld en (procedure- en bouw)tijd en vaak gaan weguitbreidingen ten koste gaat van het landelijke gebied en het milieu. De wegbeheerders ho-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56