search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Vertrouwen Van Klaveren ziet de complexe operatie met vertrouwen tegemoet. “We kunnen het. De Velsertunnel is met succes ge- renoveerd, en ook hebben we de afge- lopen jaren diverse nieuwe tunnels aan- gelegd en geopend die voldoen aan de Landelijke Tunnelstandaard. Het gaat er nu om of we het 3B-systeem generiek kunnen maken.”


Perfect zal het allemaal niet gelijk gaan, verwacht Van Klaveren. “De eerste tun- nels kun je beschouwen als ‘launching customers’. Er zullen zich kinderziek- tes voordoen, maar ik verwacht op re- delijk beperkte schaal. Het projectteam Velsertunnel is doorgeschoven naar de Eerste Heinenoordtunnel. In de Velser- tunnel heeft dat team al kinderziektes meegemaakt en opgelost, die kunnen we straks voorkomen in de Heinenoord- tunnel.”


Veiligheid weggebruikers De exacte datum en de periode voor de afsluiting van de Eerste Heinenoordtun- nel staat nog niet vast. “We proberen de duur in ieder geval aanzienlijk terug


BOUWBLOKKEN VOOR BRUGGEN EN SLUIZEN, IN FEITE VOOR ALLE BEWEEGBARE OBJECTEN


te brengen ten opzichte van de negen maanden die de Velsertunnel is dicht geweest”, aldus Van Klaveren. “Het uit- gangspunt is zo kort mogelijk, maar de veiligheid van weggebruikers, bediena- ren en omgeving moeten wel gegaran- deerd zijn. Een deel van het werk zal plaatsvinden in de vakanties en rustige periodes. Er moeten aanvullende mobi- liteitsmaatregelen worden genomen. De bandbreedte is nog groot. Deze afwe- ging zal de politiek moet gaan maken, niet de projectorganisatie.”


Leerervaringen Over de vorm van de aanbestedingen van de renovaties kan Van Klaveren nog niet veel zeggen. “We zijn daar nog mee bezig. Het worden in ieder geval geen DBFM-contracten. Het zal voortbordu- ren op onze leerervaringen bij de Velser- tunnel. Voor de 3B bouwblokken zal het


iets anders zijn. Verder kan de ambitie duurzaamheid de aanbestedingsvorm mede gaan bepalen. Bij de Heinenoord- tunnel zal ook de specifi eke situatie van de bereikbaarheid van de Hoeksche Waard een belangrijke factor zijn.”


Opleiding Door de grote renovatie-opgave op het gebied van infrastructuur komt er veel werk af op de markt, terwijl er sprake is van een groeiend personeelstekort. “Het is onmiskenbaar één van de groot- ste uitdagingen de komende jaren”, zegt Van Klaveren. “Het kan gevolgen hebben voor de planning en fasering. Ik hoop op een aanwas van jongeren. In- tern zijn we ook mensen aan het oplei- den. We proberen straks meerdere, en breed opgeleide teams te hebben,” be- sluit Van Klaveren.


ER KOMEN OOK GESTANDAARDISEERDE


ncident


management Kijk vooruit! Denk vooruit!


Hét IM Event 2018 voor alle hulpverleners


3 oktober Zwolle of 11 oktober Nieuwegein 10:00 - 15:00 uur, inclusief lunch


Incident Management is kijken, is doorzien. Kom kijken of je het doorziet.


MELD JE AAN: www.incidentmanagement.nl of www.eigenveiligheideerst.nl Nr.4 - 2018 OTAR


O Nr.4 - 2018TAR 37


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56