search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
“DE LANDELIJKE TUNNELSTANDAARD BEPAALT HET NIVEAU DAT TUNNELS IN DE TOEKOMST MOETEN HEBBEN”


N


ederland telt zowel tunnels uit de jaren vijftig tot tachtig als hypermoderne tunnels die pas zijn geopend. Geen tunnel is gelijk. Elke tunnel heeft zijn eigen unieke bedie- nings- en besturingssysteem. Deze di- versiteit bemoeilijkt effi ciënt beheer en storingsoplossing. Rijkswaterstaat wil daarom de komende jaren werken aan de uniformiteit van bedienings- en be- sturingssystemen. De ‘hersenen’ die cruciaal zijn voor het goed functioneren van tunnels worden gestandaardiseerd.


Bouwblokken


De installaties krijgen generieke hard- en software voor bediening, besturing en bewaking. Het ‘bouwblok’ hiervoor wordt eerst voor de Eerste Heinenoord- tunnel ontwikkeld, die rond 2023 ingrij- pend wordt gerenoveerd. Bij goede test- resultaten krijgen ook de andere tunnels in West-Nederland Zuid een nieuw, ge- standaardiseerd bedienings- bestu- rings- en bewakingssysteem.


Landelijke Tunnelstandaard Alle bestaande tunnels moeten uitein- delijk voldoen aan de Landelijke Tun- nelstandaard, zegt Dick van Klaveren, portfoliomanager Grote Projecten en Onderhoud, verantwoordelijk voor be- staande tunnels en het programma Ver- vanging en Renovatie Hoofdwegennet. In de Landelijke Tunnelstandaard staan processen en functionele eisen voor de aanleg van Rijkstunnels en het beheer en de organisatie van tunnels. “De Lan- delijke Tunnelstandaard bepaalt het ni- veau dat tunnels in de toekomst moeten hebben”, aldus Van Klaveren. “De nieu- we tunnels voldoen er al aan. De Lan- delijke tunnelstandaard is niet verplicht voor ‘oude’ tunnels, maar Rijkswater- staat wil graag dat deze tunnels ook aan deze landelijke standaard voldoen. Dat is nog een behoorlijke opgave.”


Vervanging en renovatie De afgelopen jaren is al een eerste slag


gemaakt door verouderde installaties te vervangen door installaties die voldoen aan de Tunnelstandaard, aldus Van Kla- veren. “Dat is gebeurd bij alle tunnels in Noord- en Zuid-Holland. Maar de be- sturingssystemen vervangen we pas bij renovatie of als het einde van de le- vensduur bereikt is. De huidige bestu- ringssystemen zijn veilig. Voor de nieu- we installaties die al zijn aangebracht, gebruiken we interfaces met de oude besturingssystemen. Die zijn - en wor- den - uitgebreid getest. Pas als in de toekomst ook het besturingssysteem is vervangen, voldoen deze tunnels hele- maal aan de standaard. Dat gaan we de komende jaren samen met marktpartijen uitrollen.”


Grote onderhoudsopgave De eerste bestaande tunnel die een up- grade heeft gekregen en voldoet aan de Landelijke Tunnelstandaard is de Vel- sertunnel, aldus Van Klaveren. Die was vanaf voorjaar 2016 negen maanden dicht voor een ingrijpende opknapbeurt. Het verkeer kon met grootschalige com- municatie grotendeels worden omgeleid via de naastgelegen Wijkertunnel, zo- dat de hinder beperkt bleef. Maar niet bij alle tunnels zijn bij renovatie zulke goede alternatieven voorhanden om de hinder te beperken. Nederland wacht de komende jaren een enorme onder- houdsopgave. Naast de renovatie van tunnels moeten er ook veel bruggen en sluizen worden gerenoveerd of vervan- gen. Dit in het kader van het Programma Verjonging en Vernieuwing, waarvoor minister Cora van Nieuwenhuizen (Infra- structuur en Waterstaat) op 17 januari het offi ciële startsein gaf. “We willen ook gestandaardiseerde bouwblokken gaan ontwikkelen voor bruggen en sluizen, in feite voor alle beweegbare objecten. Ook daar ligt een enorme renovatie-op- gave”, aldus Van Klaveren.


Bedienen, besturen en bewaken Zuid-Holland is één van de zwaartepun-


Nr.4 - 2018 OTAR O Nr.4 - 2018TAR 35


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56