search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
den verbeterd of het gebied achter de dijk worden verbreed. Waar dit niet kan wordt de oplossing vaak gezocht in het plaatsen van damwanden als heave- scherm.


Bewezen principe


“Het principe van een damwandcon- structie als heave- of kwelscherm is een zeer effectieve maatregel tegen piping”, aldus Hoekman. “De grens tussen zand- en kleilagen in de bodem is het meest gevoelig voor piping. Door een verticaal scherm in de dijk te plaatsen dat bei- de bodemsoorten raakt, wordt zoekend kwelwater dieper de zandbodem in ge- dwongen, waar het zijn weg vindt zon- der uit te monden in zandmeevoerende wellen. Dit bewezen principe hebben we als uitgangspunt genomen, om vervol- gens de beperkingen van de traditionele systemen een voor een te tackelen.”


Uitgekiende vormgeving “Met ruim 60 jaar ervaring in kunst- stofverwerking weten wij als geen an- der wat de mogelijkheden en de voor- delen zijn van onze producten. Zo zijn we in staat om kwelschermen te pro- duceren uit hoogwaardig 100% gere- cycled kunststof. Dit alleen al maakt de


Prolock Delta schermen veel duurzamer en voordeliger dan bijvoorbeeld stalen damwanden of mixed-in-placewanden (MIP). Maar we hebben ook veel tijd en kennis gestoken in het ontwerp van de optimale vormgeving. Die moest niet al- leen sterk en functioneel zijn, maar ook eenvoudig te hanteren en met minimaal graafwerk te monteren zijn. De oplos- sing bleek een symmetrische vorm, die zowel met hoog- als laagfrequente tril- lingen en relatief licht materieel eenvou- dig de grond in gaat. Het kunststof ma- teriaal absorbeert de trillingen, waardoor overlast en schade aan omringende be- bouwing wordt voorkomen. Bijkomend voordeel: de benodigde werkbreedte is met slechts vijf meter beduidend minder dan bij andere damwandsystemen. Ook belangrijk: bij het plaatsen van een hea- vescherm zijn onzekerheden in de bere- kening van de horizontale kwelweg niet relevant. Dat maakt deze oplossing bij uitstek geschikt voor situaties waar be- rekeningen geen uitsluitsel geven.”


Gepatenteerd ontwerp De gepatenteerde damwandschermen hebben een waterdichte afdichtingslip, die een minimaal waterdebiet garan- deert. Daarbij is het ook mogelijk om de kokers van de schermen bij het monte- ren te voorzien van sensoren. Dankzij


deze sensortechnologie kunnen er al- lerlei metingen worden verricht en kan worden gemonitord of het heavescherm ook daadwerkelijk werkt.


Toepasbaar bij primaire waterkeringen De Prolock Delta Dichtschermen kwa- men glansrijk door de maakbaarheids- testen die Waterschap Limburg eind 2017 liet uitvoeren in samenwerking met enkele aannemers. Zij testten het plaat- sen van de schermen met verschillende technieken en waren unaniem zeer posi- tief over de ervaringen. “Reden te meer om nu nog actiever met onze oplossing voor het piping-probleem naar buiten te treden”, aldus Hoekman. “De Delta Dichtschermen kunnen een aanzienlijke bijdrage leveren aan de veiligheid van onze primaire waterkeringen, nu en in de toekomst.”


Meer informatie: www.prolock.nl Nr.4 - 2018 OTAR O Nr.4 - 2018TAR 25


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56