search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
niet mogelijk is. Een segmentdeur vormt dan een prima oplossing om aan deze randvoorwaarden te kunnen voldoen”.


Realisatie In 2017 is L2T gestart met de voorbe- reidende werkzaamheden en de inrich- ting van het bouwterrein. Het doel is om medio 2020 de eerste schepen door de nieuwe sluis te laten varen. Sjoerd Op- dam is DBM-manager bij L2T.”In dit project komen drie disciplines bij elkaar, namelijk civiele techniek (bouw), werk- tuigbouwkunde (bewegingswerken) en elektrotechniek (bediening/besturing). De drie disciplines maken gebruik van bestaande technieken, waardoor de ri- sico’s beperkt zijn. De complexiteit zit hem vooral in de integrale aanpak van deze drie disciplines”. De werktuig- bouwkundige onderdelen, keermidde- len inclusief aandrijvingen worden ont- worpen en geleverd door onze partner Hollandia Infra. De ogen zijn gericht op de segmentdeur als keermiddel in het bovenhoofd. De segmentdeur draait op twee scharnierpunten in de kolkwan- den. Bij opening van de sluis draait de segmentdeur in de bodem van de kolk, waarna de schepen er over heen varen. Sjoerd Opdam: “het nivelleren van het kolkpeil vindt plaats door de segment- deur een klein stukje te laten zakken, waardoor het water door een sparing in de deur de kolk instroomt. Om de langsstroming in het water, die hinder- lijk en onveilig kan zijn voor de schepen


in de sluiskolk, te beperken komt er een woelkelder. Nadat het waterpeil tussen het kanaal en de sluiskolk is genivel- leerd kan de segmentdeur neergelaten worden in de bodem”.


De bouwkuip voor de kolk en beide sluishoofden bestaan uit damwanden en onderwaterbeton. De damwanden van de kolk vormen een permanente constructie, die wordt verankerd met groutankers. Onder de sluishoofden komen GEWI palen, die zowel druk- als trekkrachten kunnen opvangen. De sluiskolk krijgt een onverankerde gewa- pend-betonvloer. Sjoerd Opdam: “de huidige sluiskolk is op staal gefundeerd. De nieuwe sluiskolk komt vrij dicht te- gen de oude aan te liggen, waardoor de stabiliteit van de huidige sluiskolk in gevaar kan komen. Door de toepas- sing van een bouwkuip met damwan- den wordt dat risico beperkt”. In de voorhaven aan de IJsselzijde moet de primaire waterkering, die in beheer is bij het waterschap Rijn en IJssel, wor- den verlegd.


Tevens zal er een drijvend remmingwerk worden gerealiseerd als wacht- en op- stelplaats voor de scheepvaart. Sjoerd Opdam: “de huidige sluiskolk heeft een zogenaamde voorsluis, die wordt ge- bruikt om gefaseerd te kunnen schut- ten bij laag water op de IJssel. Om die functie te handhaven komt er nog een scheidingswand tussen de voorhavens van de huidige en de nieuwe sluis, afge- schermd met een aanvaarconstructie”. Aan de Twentekanaalzijde zal de regio- nale kering, die in beheer is van Rijks- waterstaat moeten worden verlegd. Op het kanaal zal er een vaste wacht- en opstelplaats worden aangelegd.


Omgevingsmanagement en conditionering


De gemeente Lochem, waar Eefde deel van uitmaakt, is beheerder van de weg over de sluis, de Kapperallee. Met de gemeente is een uitvoeringsovereen- komst gesloten voor de herinrichting van de Kapperallee en de herinrichting van het gebied. Voor iedere boom, die in 2017 is gekapt voor de nieuwe sluis- kolk, zal een nieuwe terugkomen, die ten minste 5 tot 10 meter hoog zijn. Sjoerd Opdam: “op zich is het wel bij-


Nr.4 - 2018 OTAR O Nr.4 - 2018TAR 21


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56