search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Dit zou een enorme impact hebben op het bestrijden van files. En het levert een grote bijdrage aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen zoals bepaald in het Akkoord van Parijs.” Elektrificatie, ofwel de vergroening van het wagen- park, is een andere technologie die een belangrijke bijdrage kan leveren aan het halen van de klimaatdoelstellingen, zegt Van Dam. “Op dit moment bestaat 1,4 procent van het wagenpark uit elektri- sche auto’s. Daar is dus nog voldoende potentieel om dit verder uit te breiden. Als je weet dat we hier al een jaar of tien mee bezig zijn, zie je hoe lang het duurt voordat een nieuwe technologie echt van de grond komt. Het is een kwestie van lange adem.”


Ambitieus verkeersplan Ook de gemeente Rotterdam volgt de ontwikkelingen van zelfrijdende auto’s, autodelen en elektrificatie op de voet. Senior adviseur verkeer Judith Boelhou- wers van de gemeente Rotterdam ver- telt dat deze ontwikkelingen naadloos aansluiten op de ambities van de stad. “In tegenstelling tot steden als Amster- dam en Utrecht staat Rotterdam bekend als een echte autostad. Daarin willen we verandering brengen.” Om dit voor el- kaar te krijgen heeft de gemeente Rot- terdam vorig jaar het Stedelijk Verkeers- plan vastgesteld, waarin het beleid voor de komende twintig jaar is vastgelegd. Het ambitieuze verkeersplan leunt op drie pijlers: Rotterdam wil een gezon- de, aantrekkelijke en economisch ster-


InfraTech 2019: Future Proof Rijkswaterstaat en de gemeente Rotterdam zijn gastheren van InfraTech 2019 dat plaatsvindt van 15 tot en met 18 januari 2019 in Rotterdam Ahoy. InfraTech is hét nationale kennisplatform waar opdrachtgevers, aannemers, ingenieursbureaus en toeleveranciers laten zien waarom de Nederlandse infrasector al jarenlang tot de wereldtop behoort. De beurs staat in 2019 opnieuw in het teken van actuele trends, die een belangrijke factor zijn binnen de infrasector. De trends voor InfraTech 2019 zijn: slimme logistiek, duurzame leefomgeving, digitale infra en keten- samenwerking.


In een serie van vier artikelen besteedt OTAR aandacht aan deze trends. In deze aflevering: slimme logistiek.


ke stad worden. Alles daaromheen staat in dienst daarvan, zo ook het verkeer. Boelhouwers: “In de binnenstad geven we prioriteit aan voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer; de auto krijgt een minder prominente plaats. Eenvou- digweg omdat auto’s niet zorgen voor een gezond leefklimaat, niet goed zijn voor de verkeersveiligheid en geen stad opleveren waarin het aantrekkelijk is om te wonen. Om toch te zorgen voor een goede bereikbaarheid proberen we een goede balans te vinden tussen de ver- schillende vervoersmogelijkheden. Bij- voorbeeld door automobilisten aan de rand van de stad te laten parkeren en hun reis naar de stad te vervolgen met de fiets of het openbaar vervoer.”


Meer speelplekken Het autoluw maken van de Rotterdam- se binnenstad is in volle gang. Rondom de stad zijn talloze P+R-terreinen die al


zeer goed worden gebruikt. De focus ligt nu op het verder optimaliseren van het laatste deel van de reis per fiets of openbaar vervoer. Zo stimuleert de ge- meente Rotterdam dat er op meer plaat- sen deelfietsen beschikbaar worden gesteld. En autodelen kan ervoor zor- gen dat minder parkeerplekken nodig zijn, wat weer ruimte biedt voor meer groen en speelplekken voor kinderen in de stad. Verder stimuleert de gemeente elektrisch rijden, onder meer met het fa- ciliteren van oplaadvoorzieningen. Vol- gens Boelhouwers is het fantastisch te zien hoe het beleid nu al concreet is te- rug te zien in het Rotterdamse straat- beeld. “Uiteindelijk wil iedereen in een gezonde en aantrekkelijke stad wonen. De transitie zet zich daarom de komen- de tijd flink door, zo verwachten we.”


Meer informatie: www.infratech.nl


adv-IFT2019-178,5x67,5mm-02.indd 1


Nr.4 - 2018 OTAR 12-6-2018 15:29:31 O Nr.4 - 2018TAR


15


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56