search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Opdrachtgevers en opdrachtnemers van tunnelprojecten hebben hun me- dewerking toegezegd aan het tun- nelprogramma van het COB-netwerk. (Foto’s: Vincent Basler)


de A29 is een voorbeeld van een ver- binding die een cruciale rol heeft in het verkeerssysteem en waarvoor geen goede omrijroute beschikbaar is. De maatschappelijke kosten van het niet- beschikbaar zijn van de Heinenoord- tunnel worden geschat op twee miljoen euro per dag. Conclusie: renovatie moet plaatsvinden ‘met de winkel open’. En in feite geldt dat voor bijna elk tunnelreno- vatieproject in de Randstad.


Modulair renoveren gaat over tijd (wer- ken op verkeersluwe momenten), syste- men (plug-and-play-vervangen) en het zodanig in behapbare stukken opdelen van civiele werkzaamheden dat na elke stap (elke modulaire verbouwing) de be- schikbaarheid en de veiligheid ten min- ste voldoende zijn voor een probleem- loze beschikbaarheid. Dat vergt veel voorbereiding. De gehele renovatieop- gave moet vooraf zeer gedetailleerd in kaart worden gebracht. Is één grote al- lesomvattende renovatie nodig, of kun- nen onderdelen ook later? En weten we hoe lang we na de renovatie weer ver- der kunnen? De operationele vraag is: ‘Wie kan op welk moment met welk on- derdeel op welke plek in de tunnel aan de slag zonder dat dit andere werk- zaamheden belemmert, en wel op een dusdanige manier dat de tunnel na af- ronding van de (deel)werkzaamheden weer veilig open kan?’


Samenwerking De voortvarende start van het tunnel- programma laat zien dat samenwerken werkt, nog altijd. Ieder tunnelproject heeft dezelfde vragen, dezelfde puz- zels, ziet dezelfde kansen en wordt ge- confronteerd met dezelfde hobbels in de weg. Met het tunnelprogramma wil het COB hier een nuttige bijdrage aan leveren. Het COB blijft zo een broed- plaats van mensen met dezelfde drijf- veer: mooie projecten maken, met min- der hinder en meer waarde.


Tekst in samenwerking met het COB. Meer informatie:


www.cob.nl/tunnelprogramma


Het tunnelprogramma op dit moment Het tunnelprogramma van het COB-netwerk omvat in totaal vier ontwikkellijnen voor de komende vijf jaar. Voor twee ontwikkellijnen staan inmiddels acht projecten in de steigers:


ONTWIKKELLIJN • Civiel anders (ver)bouwen In de komende tien jaar zullen minimaal twintig tunnels gerenoveerd worden. Binnen deze ont- wikkellijn van het tunnelprogramma wordt daarom onderzocht hoe renovaties met minder hinder en meer waarde uitgevoerd kunnen wor- den.


Project • Risico’s in kaart Op basis van de ervaringen die zijn opgedaan (en worden opgedaan) bij renovatieprojecten en op basis van de lessen vanuit het nieuwe inspectieprogramma van Rijkswaterstaat wil het COB-netwerk komen tot een risicochecklist voor tunnelrenovatie, -beheer en onderhoud.


Project • Constructief falen Hiaten in fundamentele kennis ten aanzien van faalmechanismen vraagt om een aanpak waarbij de inbreng van de tunnelprojecten, wetenschap en experts uit de praktijk blijvend georganiseerd wordt. Het COB-netwerk start daarom een stuurgroep met daaronder, voorlopig, drie sub- commissies.


Project • Modulair verbouwen Het COB-netwerk wil een blauwdruk of afwe- gingskader voor scenario’s ontwikkelen om tun- nelrenovaties te kunnen uitvoeren met minimale hinder en maximale beschikbaarheid tegen aan- vaardbare kosten.


Project • Ken je tunnel Als we onze tunnel niet kennen, weten we niet hoe of wat we moeten inspecteren en waarop we beheer- en onderhoudsparameters moeten afstellen. Daarom wordt er een handreiking opgesteld waarmee tunnelbeheerders hun eigen handboek tunnel(s) kunnen maken.


ONTWIKKELLIJN • Digitale tunneltweeling Deze ontwikkellijn omvat alle ontwikkelingen op het gebied van virtualisatie, bedieningsinter- face, modellering, simulatie, gaming en informa- tievoorziening ten behoeve van het tunnelsy- steem.


Project • Digitale tunneltweeling als hulpmiddel voor probleemloze openstelling Het COB-netwerk wil de kansen op een pro- bleemloze openstelling van zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten vergroten door het ver- spreiden van kennis over, en optimaal gebruik te maken van digitale en virtuele instrumenten die voldoende volwassen zijn.


Project • Sneller open door virtueel testen Met dit project wil het COB-netwerk tunnels sneller open krijgen door optimaal gebruik te maken van virtueel testen. Basis daarvoor is de in 2017 opgeleverde verkenning waarin de mogelijkheden en randvoorwaarden zijn geïn- ventariseerd.


Project • Virtueel opleiden, trainen en oefenen (OTO) Op basis van de ervaringen bij de Westerscheldetunnel wil het COB-netwerk de ontwikkeling van virtueel OTO stimuleren en andere tunnelprojecten helpen in hun visievor- ming en praktische uitwerking.


Project • Van boekenkast naar digitaal Op basis van praktijkervaringen wil het COB- netwerk een brug slaan tussen de (digitale) informatie die beschikbaar is en de behoeften van de assetmanager en andere relevante sta- keholders.


28 Nr.4 - 2018 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56