search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
COLOFON OTAR


Vakblad voor managers beheer en onderhoud infrastructuur. Uitgave onder licentie van de Vereniging van Infrabeheerders (VIB), voorheen VWAR, www.vib-infra.nl Uitgave 4-2018, jaargang 99 Verschijnt 7x per jaar ISSN 0376-6799


Doelgroep


Managers beheer en onderhoud infrastructuur en mobiliteit binnen het bedrijfsleven (grond-, weg en waterbouw), Rijkswaterstaat, ProRail, provincies, gemeenten, waterschappen en onderwijsinstellingen.


Uitgever AcquiMedia Brouwerstraat 2-4, 3364 BE Sliedrecht,


Henk van der Brugge,


tel. 0184-481041, info@acquimedia.nl Hoofdredactie


Jos van Maarschalkerweerd Eindredactie


Dietske van der Brugge Redactie


Edith Andriesse, Richard Mooyman, Wink Sabée, Jos van Maarschalkerweerd, Wilma Schreiber.


Advies en begeleiding


leden Redactie Advies Commissie VIB: Kees Abrahamse, Rindert van Dalen, Paul Huisinga, Henk van de Laak, Jos van Maarschalkerweerd, Jan Pijnappel, Bart van der Roest, Gerrit Schenk, Rob van der Plaat, Jos Peltenburg.


Redactie-adres Verhaalsuggesties, persberichten, productnieuws,


evenementen, noviteiten en reacties kunt u mailen naar redactie@otar.nl


Vormgeving en druk Maarten Molenaar, Senefelder Misset B.V.


Abonnementsvormen losse uitgaven, adreswijzigingen zie www.otar.nl


AcquiMedia heeft in nauwe samenwerking met de Redactie Advies Commissie van de VIB deze uitgave van OTAR samengesteld. De VIB en de uitgever zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid aangaande inhoud en vormgeving van het magazine OTAR. Desalniettemin aanvaarden zij geen aansprakelijkheid voor eventueel in deze uitgave voorkomende onjuistheden. Reproductie van artikelen of delen van artikelen uit dit blad, op welke wijze dan ook, is uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van de uitgever.


OTAR als crossmediaal platform OTAR biedt een platform waarbij meerdere


mediavormen (bijv. tijdschrift, website, digitaal magazine, digitale nieuwsbrief) kunnen worden ingezet voor het bereiken van uw communicatieve en commerciële doelstellingen.


www.otar.nl


redactioneel


Tunnels in Nederland


Er zullen tegenwoordig nog weinig mensen zijn, die opkijken als ze door een tunnel heen rijden. Het wordt inmiddels beschouwd als een gewoon onderdeel van de weg. Toch is een tunnel een zeer complex kunstwerk. Het is niet alleen complex om een tunnel te bouwen, maar het is zeker zo complex om een tunnel veilig te kunnen gebruiken.


De tunnelconstructiemethoden hebben een grote ontwikkeling doorgemaakt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de boortunneltechniek, waarbij tunnels in zachte grondlagen kunnen worden geboord. Mooie voorbeelden van deze techniek zijn de Groene Harttunnel en de Westerschelde-oeververbinding.


Niet alleen de tunnelconstructiemethoden zijn complex, hetzelfde geldt voor de tunnelsystemen. Enkele grote tunnelbranden in de Alpen waren voor het Europese Parlement reden om in een Europese tunnelrichtlijn strenge veiligheidseisen vast te leggen. De richtlijn werd in 2004 ingevoerd en verplichtte alle EU-landen om tunnelveiligheid vast te leggen in nationale wet- en regelgeving. In Nederland is de Europese tunnelrichtlijn in 2006 omgezet in nationale tunnelwetgeving, die strenger is dan de Europese richtlijn. In 2013 is die wet verder verbeterd. Die strenge wetgeving heeft er toe geleid dat er hogere eisen werden gesteld aan de systemen, die bijdragen aan verhoging van de tunnelveiligheid. Dat was aanvankelijk nog niet zo makkelijk. Het werd een zoektocht, die uiteindelijk resulteerde in een landelijke Tunnelstandaard.


Bladmanagement


T 0184-481042 Info@otar.nl


Traffi c AcquiMedia


Fabiënne Leenart T 0184-481044


fabienne@acquimedia.nl


Jos van Maarschalkerweerd Hoofdredacteur OTAR


jos.van.maarschalkerweerd@otar.nl AcquiMedia is uitgever van: Nr.4 - 2018 OTAR O Nr.4 - 2018TAR 3


en advertentieverkoop AcquiMedia Wim Boer


Volgens die standaard worden oude en nieuwe tunnels gerenoveerd en gebouwd. De komende jaren gaan er veel oude tunnels uit de jaren 50 en 60, met name in de Randstad, worden aangepakt. In deze tunneleditie van OTAR leest u hierover in het interview met de landelijke tunnelregisseur van Rijkswaterstaat en in het artikel Uniforme slimme ’hersenen’ voor oudere tunnels.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56