search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
gerealiseerd. We onderzoeken ook de mogelijkheden om informatie die we uit fysieke werkelijkheid halen - door daar allerlei sensoren te plaatsen - terug te laten vloeien naar deze digitale versie. Die sensoren registeren bijvoorbeeld trillingen, diktes van coatings op sta- len onderdelen of vreemde pieken in het stroomverbruik die, in correlatie met an- dere Big Data, problemen kunnen voor- spellen ruim voordat ze zich voordoen. Zo wordt ‘predictive maintenance’ mo- gelijk, iets dat wij bijvoorbeeld onder- zoeken bij Sluis Eefde.


Eerst de digitale versie Nu is het gebruik van digital twins niet nieuw, maar wat wij doen is de virtuele kopie al ontwerpen, ver voordat de eer- ste schop in de grond gaat. Zo kunnen we verschillende mogelijkheden testen, maar ook met de diverse stakeholders - ruim vooraf! - afstemmen of onze voor- stellen in lijn zijn met wat ze willen. Dit deden we al voor de tunnel van de Rijn- landRoute en het bleek voor alle betrok- kenen heel verhelderend om visueel, en stap voor stap, weer eens te zien hoe de veiligheidsprotocollen werken. Hierbij maken we dankbaar gebruik van game engines, want die zijn bij uitstek ge- schikt om actie en reactie te program- meren. Een student die bij ons werkt voor zijn afstudeeropdracht, en eerder bij een aantal kleine game-ontwikkelbe- drijven werkte, leverde ons de beoogde stap vooruit op. In 3D door een tunnel- buis lopen, deden we al, maar hij intro- duceerde dat we in de tunnel op ver- schillende onderdelen kunnen klikken waardoor een actie in gang wordt gezet. Sommige collega’s hadden aanvanke- lijk hun bedenkingen bij het nut en de haalbaarheid hiervan, maar door zijn de- monstraties is deze interactiviteit nu de norm is geworden. Zo kan ook een vir- tuele controlekamer worden ingericht en kunnen medewerkers worden opgeleid waarbij ze reageren op een bijna echte werkelijkheid van een systeem dat auto- matisch al allerlei handelingen verricht.


Digitalisering maakt modulair bouwen mogelijk Digitalisering heeft nog meer voordelen. Voor de RijnlandRoute bouwen we alle techniek van de dienstgebouwen vooraf in 26 modules die we op elkaar aanslui-


Nr.4 - 2018 OTAR O Nr.4 - 2018TAR 33


ten in een grote fabrieksloods en daar testen. Hierna kunnen alle, beproefde, modules in de gebouwen worden ge- plaatst met de zekerheid dat alles goed werkt. Dit kan, doordat we alles vooraf in een integraal 3D-model hebben ont- worpen. In de toekomst worden modu- les belangrijker, om twee redenen. In de infra moet je je assets snel en zo min mogelijk verstorend kunnen vervangen of upgraden. Maar ook om een circulai- re economie te creëren: modules zou je terug kunnen geven aan de leverancier.


Duurzaam versus energieslurpen Vanuit circulaire economie is de stap naar ons tweede thema, duurzaam- heid, snel gemaakt. Tunnels staan be- kend als energieslurpers. Dus moet je kijken hoe je stroomverbruik kunt voor- komen of verlagen en hoe je duurzame energie kunt opwekken. Voor wat betreft het eerste: bijna alle elektrische com- ponenten in een tunnel maken gebruik van gelijkstroom (DC) terwijl het net wis- selstroom (AC) levert. Hierdoor moeten deze componenten zijn voorzien van converters en die leiden tot energiever- lies (hitte) en storingen. Door DC aan te leveren aan de tunnel kunnen de con- verters, en daarmee de meest voorko- mende problemen, eruit worden gesne- den. Grappig is dat Croonwolter&dros heel vroeger een werkgroep DC had, die verdween omdat er geen concreet werk voor hen in de projecten was. En nu hebben we binnen Croonwolter&dros weer een speciaal DC Kenniscentrum.


De zon schijnt voor niets Ongeveer de helft van de energie die een tunnel vraagt gaat naar verlichting. Veel licht vraagt de ingangsverlichting die voorkomt dat je van het buitenlicht een zwart gat in rijdt. Hoe feller de zon, des te feller deze verlichting branden moet. Door zonlicht op te vangen met lenzen en via glasvezel als ingangsver-


Onno Sminia


lichting in te zetten, maak je slim ge- bruik van de karakteristiek van het aan- geboden zonlicht. Daarnaast is zonlicht via glasvezel natuurlijk ook op andere plaatsen inzetbaar. Verder kun je de tun- nel ook zelf energie laten opwekken. Bij de A16 gaan we dat doen met 20.000 m2 zonnepanelen. Dit roept weer de vraag op wat je doet met energie die je over hebt. Die kun je aan het net te- ruggeven, maar dat doen steeds meer partijen en ook op steeds dezelfde mo- menten. Daarom samen we nu bewust samen met een groep studenten van HRO bezig met onderzoeken van de op- slagmogelijkheden.


Dit is nog maar een handvol voorbeel- den van hoe innovatie wordt aangeslin- gerd doordat verschillende sectoren bij elkaar gaan zitten om out-of-the-box na te denken. Binnen het bedrijf ontstaan nieuwe ideeën op het moment dat wij onze innovaties met elkaar delen, zo- als onlangs op het door collega’s zelf georganiseerde mini-symposium 3D- developments & Digital Twins. Juist ie- mand uit een heel andere sector kan zich heerlijk verbazen over wat jij al ja- ren doet en vragen stellen die je denk- beelden doen kantelen. En dat is altijd het begin van iets nieuws!


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56