search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
schikt voor klasse Va schepen, al kun- nen die niet afgeladen over de drempel bij laag water op de IJssel. Bij de nieu- we sluis kunnen afgeladen klasse Va schepen wel over de drempel.


Geschiedenis Het Twentekanaal met het sluiscomplex bij Eefde is bijzonder belangrijk voor de regio Twente met middelgrote steden als Hengelo, Enschede en Almelo. Op 12 maart 1930 werd begonnen met de aan- leg van de hoofdtak. Bij de aanleg van het kanaal gebruikte men een bagger- molen. Door de crisis van de jaren der- tig is in het kader van werkverschaffing echter bijna 14 kilometer met de hand gegraven. Ernst Rijsdijk, omgevingsma- nager van Rijkswaterstaat van het pro- ject Uitbreiding Sluis Eefde: “Het kanaal werd gegraven voor een betere aan- voer van grondstoffen voor de Twentse textielindustrie en voor de toevoer van steenkool uit de mijnen in Limburg. Daarnaast kreeg het kanaal de func- tie van het op peil houden van de wa- terhoogte. In het verleden traden met name de riviertjes de Berkel, de Reg- ge en de Schipbeek regelmatig buiten hun oevers. Het kanaal voert dan over- tollig water af. Ook is het steeds vaker nodig om bij droogte water van de IJs- sel bij Eefde in te laten. Daarmee fun- geert het gemaal op het sluiscomplex als de kraan voor het Twentekanaal en een waterbeheergebied dat zich uit-


ER IS VOOR GEKOZEN OM EERST EEN NIEUWE SLUIS TE BOUWEN EN VERVOLGENS DE OUDE TE RENOVEREN


strekt tot in Drenthe”. Dat het Twenteka- naal de functies van hoofdwatersysteem en hoofdvaarweg kreeg was bijzonder in die tijd, omdat de afwateringsfunc- tie strijdig zou zijn met de belangen van de scheepvaart. Uiteindelijk was dit een belangrijk moment in de Nederlandse geschiedenis van het waterbeheer.


Planstudie


In 2007 is gestart met een verkenning voor de capaciteitsuitbreiding, waarna in 2009 is gestart met de planuitwer- king, gevolgd door start van de realisa- tie in 2016. Uit de verkenning bleek al snel dat uitbreiding met een kolk in feite de enige haalbare optie was. Ernst Rijs- dijk: “De bestaande sluis heeft te maken met uitgesteld groot onderhoud, dat al- leen aangepakt kan worden met een langdurige stremming. Zo’n stremming heeft behoorlijke economische gevolgen voor het achterland, doordat in feite de enige toegang over water tijdelijk wordt afgesloten. Daarnaast is er nu al een ca- paciteitstekort; wachttijden verdubbelen ten opzichte van de norm van een half uur. Om die reden is er voor gekozen om eerst een nieuwe sluis te bouwen en vervolgens de oude sluis te renoveren”.


Naast de investering in een nieuwe sluis hebben de minister van het toenmalige ministerie van Infrastructuur en Milieu, mevrouw Schultz van Haegen, en het regionale ‘natte’ bedrijfsleven, verenigd in de Port of Twente, begin 2013 een convenant afgesloten over investeringen in het Twentekanaal en een verbetering van de overslagcapaciteit, beter bekend geworden als de Beter Benutten Deal Twente. Ernst Rijsdijk: “Het convenant is onderdeel van het programma Beter Be- nutten, met als doel om het vervoer over water te stimuleren en daardoor per dag 900 minder vrachtwagens over de weg te hebben. Deze deal gaat over het hele Twentekanaal en heeft betrekking op de verschuiving van transport over de weg naar transport over het water. Dat re- sulteert in een opgave voor het Twen- tekanaal van een groei op jaarbasis van 12.000 (beroeps)schepen naar 20.000 op middellange termijn. Naar verwach- ting zullen de gezamenlijke investerin- gen ongeveer 1.000 extra arbeidsplaat- sen opleveren in deze regio.”


Contract Het project is door RWS gegund aan Lock to Twente (L2T), een combina-


Nr.4 - 2018 OTAR O Nr.4 - 2018TAR 19


Foto’s: Chantal van den Berg


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56