This page contains a Flash digital edition of a book.
service 39 NT CROSSMEDIAAL


LIKES Sinds het Nt actief is op facebook – eind mei 2015 – staat het aantal likes op bijna driehonderd. Vindt u het Nt ook leuk? Like ons dan op WWW.FACEBOOK.COM/ NEDERLANDSTANDARTSENBLAD.


Tweets


Het Nt heeſt inmiddels ruim twee jaar een account op Twit er. De oogst in die twee jaar: er zijn een kleine duizend tweets verstuurd naar inmiddels bijna zeshonderd volgers. Wilt u ons ook volgen: @NTDIGITAAL.


SITE


Nadat in september 2013 de nieuwe nt- website van start ging, zijn daar al meer dan 550 unieke nieuwsberichten op ge- plaatst. Wilt u ook vers van de pers het laatste voor tandartsen relevante nieuws volgen: WWW.NTDIGITAAL.NL.


WIL HEEFFER tandarts, fi losoof, dichter, essayist en schrijver in Goirle. Dit jaar verscheen Hoelang pikken we het nog, mijn meest recente werk. Geïnteresseerd? Zie www.wilheeff er.nl.


Het profi el van Wil Heeff er vindt u op pagina


9 NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 9 oktober 2015 NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 9 oktober 2015


Het Nederlands tandartsenblad (Nt) wordt uitgegeven door de Konink- lijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde. De redactie is verantwoordelijk voor de inhoud van het redactionele gedeelte. Dit wordt samengesteld volgens jour- nalistieke principes. De redactie legt via de Redactieraad verantwoor- ding af aan de Algemene Vergade- ring van de KNMT. Het Nt publiceert ook artikelen die niet het offi ciële bestuursstandpunt van de KNMT ver- tegenwoordigen. Advertenties en de rubriek KNMT Actueel behoren tot de verantwoordelijkheid van de KNMT. Het Nt verschijnt 20 keer per jaar. Jaargang 70/16. Redactieadres Postbus 2000 3430 CA Nieuwegein (030) 607 62 51 nt@knmt.nl @ntdigitaal www.ntdigitaal.nl Redactie Reinier van de Vrie (RvdV), hoofd- redacteur Evert Berkel (EB), eindredacteur Karel Gosselink (KG), journalist Laura Jansen (LJ), journalist Elly de Gier (EdG), redactie-assistent Redactieraad ntredactieraad@knmt.nl Rutger Batenburg, voorzit er Iris Eggels, lid Raha Farhanghi, lid Paul Kalker, extern adviseur Abonnementen Een abonnement op het Nt kost 190,- euro per jaar; mondhygiënis- ten en assistenten krijgen vijſt ig pro- cent reductie. De buitenlandtoeslag bedraagt 29,50 euro, losse nummers kosten 11,75 euro per stuk. Een abon- nement heeſt een looptijd van één jaar en wordt daarna stilzwijgend tel- kens met één maand verlengd. De opzegtermijn bedraagt één maand. Voor vragen over of het afsluiten van abonnementen: (030) 6076256, administratie@knmt.nl. Advertenties Bureau van Vliet Postbus 20 2040 AA Zandvoort (023) 571 47 45 zandvoort@bureauvanvliet.com www.bureauvanvliet.com Ontwerp Curve, Haarlem, Henk Stoff els en Mieke van Weele Opmaak en druk Robert Sesink, Senefelder Misset, Doetinchem


Overname of nadrukken van artike- len of ge deelten daarvan uit het Nt is uitsluitend toegestaan na schriſt elijk toestemming van de redactie. Voor overname of nadruk voor commer- ciële doeleinden wordt een passende fi nanciële vergoeding gevraagd.


Foto cover Jan de Groot, Amsterdam


PROFIEL colofon


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48