This page contains a Flash digital edition of a book.
opinie 17


INBOX DSW


Wat bestuursvoorzitter Chris Oomen van DSW Zorg- verzekeraar zegt in Nt 15/2015, p. 14 is mij uit het hart gegrepen. Tandartsen hebben zelf de beste middelen om hun imago te verbeteren en de KNMT kan daar- aan leiding geven. Visitatie in de eigen beroepsgroep is normaal in nagenoeg alle medische beroepen, maar de eerstelijnstandheelkunde ontbeert deze zelf- reiniging. Door een visitatiesysteem kan de niet-func- tionerende collega uit de groep worden geweerd en gaat de kwaliteit echt omhoog. Ook het feit dat Oo- men zich distantieert van andere verzekeraars om zich onafhankelijk te kunnen opstellen strekt als voor- beeld. Hij erkent daarmee ook dat zijn collega’s valse argumenten gebruiken. En dat verzekeraars kwaliteit amper kunnen meten en controleren geeft hij ruiter- lijk toe. Verzekeraars die rondtoeteren dat zij kwaliteit borgen en bewaken, hebben boter op hun hoofd. Vooral als die verzekeraars straks hun verzekerden naar ‘eigen dokters’ dwingen te gaan. Dat wordt een drama. Nomen est Omen.


JAN PETER WYMENGA kaakchirurg, Drachten


AAD VAN DER HELM


Open huis


‘Wie goed doet, goed ont- moet’, zei mijn moeder vroeger. Dat geldt ook voor de tandarts. Op 2 oktober was het Nationale Ouderendag en hielden meer dan honderd praktijken Open Huis voor hun oudere patiënten. De ene prak- tijk gaf poetsles, de andere voerde mondcontroles uit en weer andere praktijken gaven voorlichting.


De reacties van patiënten hierop waren echt om blij van te worden. En ook de media is het bepaald niet ontgaan. Als je als tandarts alles doet wat in je vermo- gen en dicht bij je hart van zorgverlener ligt, dan wordt dat volop gewaardeerd.


Dat geldt ook voor het aanbieden van tandheelkundi- ge hulp aan vluchtelingen die op dit moment in grote centra in ons land worden opgevangen. Ze zijn met ve- len en er komen er ongetwijfeld nog veel meer. Men- sen die niet alleen van huis en haard verdreven, maar ook van zorg verstoken zijn. Ook zij hebben tandheel- kundige zorg nodig, van het eenvoudig aanreiken van een tandenborstel tot een intensieve behandeling in de praktijk.


Het COA voorziet in een regeling voor asielzoekers en tandartsen die zich voor zorg aan hen willen inzetten. Dat is in Nederland goed geregeld. Als KNMT willen we daar graag aan bijdragen. Kijk op onze www.knmt.nl voor meer informatie. Want zorg verlenen bindt men- sen en draagt bij aan de sociale cohesie, ongeacht leeftijd, ras of stand.


Aad van der Helm is voorzitter van de KNMT. Wilt u op zijn column reageren: a.van.der.helm@knmt.nl


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 9 oktober 2015 NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 9 oktober 2015


ILLUSTRATIE: MOKER ONTWERP, AMSTERDAM


COLUMN HORIZON


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48