This page contains a Flash digital edition of a book.
22 praktijk


moet nog worden verbeterd.Maar al met al kwam uit de visitatie naar voren dat Ooms en haar collega’s goed bezig waren.


Kwaliteit en vakmanschap Bij visitatie, de naam zegt het al, gaat een tandarts bij een collega op visite. Het gaat hierbij om de profes- sionele kwaliteit en vakmanschap als tandarts. Het handelen van de tandarts staat centraal. Caroline van der Linde, freelance beleidsadviseur en projectleider Praktijkvisitatie bij de KNMT, zegt: “Visitatie is erop gericht je in je vak te verbeteren. Je kunt het bij visitatie niet goed of fout doen, er worden verschillende ma- nieren van werken besproken en ideeën uitgewisseld. Reflecteren, elkaar inspireren en stimuleren zijn hierbij belangrijk. Visitatie is een mooie manier om met elkaar te spiegelen waar je mee bezig bent. Dat alles volgens lijnen die door de KNMT zijn vastgesteld.” Van der Linde merkt dat veel tandartsen het eng vinden zich te laten visiteren, maar als ze eenmaal die stap hebben genomen, gaat er een wereld voor ze open.


Certificering Bij certificering toetst een onafankelijke certificatie- instelling of het kwaliteitssysteem van een instelling voldoet aan vooraf vastgestelde normen. Een verschil tussen certificering en visitatie is dat bij certificering de focus op de kwaliteit van de dienstverlening ligt, in plaats van op de professionele kwaliteit van de tand- arts. Van der Linde: “Bij certificering kijk je naar de werkwijze van de praktijk en of hetgeen dat aan de pa- tiënt wordt beloofd ook daadwerkelijk op een kwalita- tief goede manier wordt waargemaakt. Wordt iets nog wel volgens de regels gedaan en volgens de wensen van de patiënt? Weet je er voldoende van? Als iets niet


helemaal gaat zoals het moet, vraag jezelf dan af of je daar een verbetertraject in moet doormaken.” Als er ergens een certificaat aan de deur hangt, mag je er vanuit gaan dat de processen die in die organisatie draaien zodanig zijn ingericht dat de kwaliteit van de dienstverlening volgens verwachting wordt uitgevoerd. Van der Linde schat dat minder dan vijf procent van de Nederlandse tandartspraktijken gecertificeerd is. Certificering brengt volgens haar je huis op orde en zorgt dat het schoon blijſt, omdat je moet zorgen dat je het certificaat mag blijven houden. Dat kan door te laten zien dat je wilt verbeteren. Voor grote ketens kan certificering handig zijn om ervoor te zorgen dat ie- dere aangesloten praktijk dezelfde werkwijze hanteert, dezelfde bejegening naar patiënten heeſt en dezelfde afspraken rondom richtlijnen hanteert.


Wat kost het?


De kosten van certificering zijn afhankelijk van de grootte van de praktijk. Een praktijk waar maximaal tien mensen werken die voor een geaccrediteerd ISO-certificaat gaat, moet rekenen op zo’n drie- tot vierduizend euro aan certifi- catiekosten. Dat staat los van het bedrag dat erbij komt om de certificatie voor te bereiden. Voor visitatie bedragen de kosten voor een praktijk met twee tandartsen elfhonderd euro. Per extra tandarts komt er tweehonderd euro bij.


In dezelfde periode dat de visitatie bij Ooms plaats- vond, liet ze haar praktijk ook certificeren. “Voor je gevoel word je bij certificering meer beoordeeld dan bij visitatie. De certificering lag ook meer bij de praktijk- manager, omdat het vooral gaat over protocollen, per- soneelsdossiers en hoe je de processen op orde hebt. Daar ben ik als tandarts minder bij betrokken.” Al met al had ze bij de visitatie een collegiaal gevoel en bij de certificering was meer sprake van beoordeling. Van der Linde is ook certificeerder bij CIIO, een geac- crediteerde certificatie-instelling. Ze let op een aantal dingen als ze een tandartspraktijk gaat certificeren. Zo beoordeelt ze of werknemers binnen de praktijk het eens zijn over de werkwijze. Ze loopt altijd een check- list na, maar kijkt vooral of protocollen worden nage- leefd en binnen de organisatie zijn ingesleten. Ook aan nazorg wordt aandacht besteed. Het komt volgens Van der Linde zelden voor dat een praktijk geen certificaat krijgt. Wel gebeurt het dat er te weinig aan is gedaan om een al aanwezig certificaat te onderhouden en ver- beteringen door te voeren. Dan krijgt de praktijk een waarschuwing. Als de omissie niet binnen drie maan- den hersteld is, wordt het eerder behaalde certificaat ingetrokken.


Advies Tussen visitatie en certificering zit een aantal raakvlak- ken en verschillen. Beide instrumenten zijn gericht op het stimuleren en continu verbeteren van de tandarts- praktijk. Het belangrijkste verschil zit in de focus: bij certificering is die gericht op verbeteren en het lerend vermogen van de organisatie, terwijl bij visitatie de focus ligt op het stimuleren van het verbeteren van het handelen van de individuele tandartsen in een praktijk.


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 9 oktober 2015 NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 9 oktober 2015


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48