This page contains a Flash digital edition of a book.
praktijk 23


Wat is wat?


Visitatie is een intercollegiale doorlichting van de organisatie van het zorgverleningsproces op locatie. De nadruk ligt op de evaluatie van de geboden zorg en het professioneel functioneren. Bij certificatie toetst een onafhankelijke certificatie-instelling of het kwaliteitssysteem van een instelling voldoet aan vooraf vastge- stelde normen.


Wie zijn praktijk wil laten certificeren, heeft verschillende moge- lijkheden. Zo kun je je laten certificeren door instellingen die staan ingeschreven bij het ISO-register, zoals CIIO, TÜV, Lloyd’s of KIWA. Ook zijn er bedrijven die praktijken helpen en adviseren in het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem. Voorbeelden daarvan zijn Kwaliteit in Praktijk, Nieuwhuis Consult, Awake Advies, Vos Advies en Roozeboom Consulting. Er bestaat ook de mogelijkheid de praktijk te laten certificeren door een instelling die niet gecontroleerd wordt door de Raad voor Ac- creditatie (RvA). De waarde van zo’n certificaat is dus niet ISO-9001- proof. Roozeboom Certification is bijvoorbeeld een bedrijf dat op deze manier werkt. De reden hiervoor is dat het laten toetsen door de RvA extra kosten en controles voor tandartsen met zich mee- brengt. Qua certificaten zijn er voor tandartspraktijken twee mogelijk- heden. Het HKZ-certificaat, waarbij HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector, geeft aan dat een instelling voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde zorg. Daarnaast is er het ISO 9001-certificaat: Dit bestrijkt hetzelfde gebied als HKZ, maar brengt geen onderscheid aan tussen verschil- lende zorgsectoren.


IQual-visitatie


Naast de traditionele visitatie heeft de KNMT recent IQual-visitatie geïntroduceerd, waarbij leden van IQual-groepen elkaars praktijken visi- teren. Twee groepsleden bezoeken een praktijk, lopen deze na aan de hand van de standaard- vragenlijst en rapporteren vervolgens aan de praktijkeigenaar. Een door de KNMT opgeleide hoofdvisiteur is aanwezig bij de start- en de evaluatiebijeenkomst, maar begeleidt de IQual- visitatie verder op afstand. De rest van het proces voeren de IQual-deelnemers zelfstandig uit. Kosten voor de IQual-visitatie bedragen 850,- euro per IQual-groep plus 150,- euro per deelnemende tandarts. Informatie: www.knmt.nl/richtlijnen/iqual.html.


Een eenduidig advies aan tandartsen op het gebied van visitatie en certificering is moeilijk te geven, omdat het afangt van wat je met je praktijk wilt bereiken. Hoofd- visiteur Astrid Van Zon raadt tandartsen aan eerst voor visitatie te gaan, omdat bij certificering volgens haar sommige onderdelen niet relevant zijn voor tandart- sen.


Ooms is van mening dat je je moet laten certificeren als je een goede uitstraling naar je zorgverzekeraar of op je website wilt. “Maar voor jezelf als tandarts is het leuker om met collega’s te filosoferen over waar je staat met je praktijk en hoe je dingen anders kunt doen. Ik denk daarom dat visitatie voor de tandarts persoonlijk meer bevrediging geeſt.” Van der Linde vindt dat de beroeps- groep visitatie moet omarmen, maar benadrukt dat vi- sitatie en certificering twee aanvullende instrumenten


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 9 oktober 2015


zijn en geen concurrerende. “Het is een achterhoedege- vecht om te zeggen dat het één beter is dan het ander. Het een helpt het ander.”


http://www.hkz.nl https://www.rva.nl


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 9 oktober 2015


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48